หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ – คาราบาว

คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ – คาราบาว

คอร์ดเพลง : พรไอ้ไข่ คาราบาว

คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ - คาราบาว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single คาราบาว : พรไอ้ไข่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em | Em | D | Em | ( 4 Times )

 
นะ
โม 
 
พุทธา
ยะ
 
กราบพระวัดเจ
ดีย์ 
 
บารมีไอ้
Bm 
ไข่
 
ขอ
Em 
ได้ไหว้รับทุกครั้งไป
 
ไข่ชอบตี
ไก่ 
 
แต่ไม่ชอบการพนัน

 
คนข
ยันทำกินมาขอ
ได้
 
ถ้าหวังหวยรวยไ
พ่ หึ! ตัวใครตัว
มัน
 
รวย
Em 
แล้ว 
 
ก็อย่าลืม
Bm 
กัน
 
หวนกลับมารัง
Am 
สรรค์..วัดเจ
ดีย์ไอ้
ไข่

INSTRU | Em | Em | D | Em |( 2 Times )

 
อาณาจั
กรตามพร
ลิงค์
 
อัศจรรย์จ
ริง มีจตุคาม มีไ
Bm 
อ้ไข่
 
นคร
Em 
ศรีธรรมราชเมือง
Em 
ใต้
 
รุ่งเรืองศรีวิ
ชัยในอดีตกาล

 
หลวงปู่ท
วดเหยียบน้ำทะเล
จืด
 
ยึดวัดเจ
ดีย์..ปลดปล่อยดวงวิญญ
าณ
 
ไอ้
Em 
ไข่ก็เลยมี
Bm 
บ้าน
 
มีหน้าที่การ
Am 
งาน..ปกปักรัก
ษาวัดเจ
ดีย์

 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรด
ใต้
 
อีสาน ออก  
ตก ให้โชคดี โชค
ดี
 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรด
ใต้
 
อีสาน ออก  
ตก ให้โชคดี โช
Bm 
คดี
 
เมืองสิ
Am 
ชล 
 
คนคอนวัน
นี้
 
ค้าขายเจริ
Am 
ญดี 
 
เพราะบารมีไอ้
B7 
ไข่..

 
มึงไม่
Am 
เชื่อ 
 
นิอย่ามาลบ
Em 
หลู่
 
ของเขา
ดีมีครู 
 
รู้ลื
อไกล
 
ทั้ง ไทย  
Am 
จีน มาเลย์ ต่างหลั่ง
Em 
ไหล
 
มาขอพรไอ้ไ
ข่.. ณ วัดเจดีย์สิ
ชล

INSTRU | G | C | D | G |
INSTRU | Em | C | Am D | G | G |

 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรด
ใต้
 
อีสาน ออก  
ตก ให้โชคดี โชค
ดี
 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรด
ใต้
 
อีสาน ออก  
ตก ให้โชคดี โช
Bm 
คดี
 
เมืองสิ
Am 
ชล 
 
คนคอนวัน
นี้
 
ค้าขายเจริ
Am 
ญดี 
 
เพราะบารมีไอ้
B7 
ไข่..

 
มึงไม่
Am 
เชื่อ 
 
นิอย่ามาลบ
Em 
หลู่
 
ของเขา
ดีมีครู 
 
รู้ลื
อไกล
 
ทั้ง ไทย  
Am 
จีน มาเลย์ ต่างหลั่ง
Em 
ไหล
 
มาขอพรไอ้ไ
ข่.. ณ วัดเจดีย์สิ
ชล

INSTRU | Em | Em | D | Em | ( 2 Times )

 
จะเลือก
ตั้ง 
 
แต่งตั้งสักกี่
หน
 
ประชาชี ชา
ชน 
 
ก็ยังจนวันยัง
Bm 
ค่ำ
 
ไอ้
Em 
ไข่เลยต้องนั่งรับกรรม
 
ตั้งแต่เช้ายัน
ค่ำ 
 
ช่วยเหลือคนบนบาน

 
ขอวิญญ
าณไอ้ไข่อย่าท้อ
แท้
 
โควิดทำเรา
แย่ 
 
ถูกลอยแพตกง
าน
 
ต้องหัน
Em 
หน้า.. 
 
ข้าหาปาฏิ
Bm 
หาริย์
 
มากราบไหว้บน
Am 
บาน 
 
อพร 
 
อ้ไข่

 
ให้ร่ำ
Em 
รวย 
 
เหนือจรดใต้
 
วัดเจดีย์ไอ้
ไข่ 
 
ใครได้ไปให้
Em 
ร่ำรวย
 
ค้า
Em 
ขาย ทำกินไปได้สวย มาแล้วรวย ๆ
ๆ..
 
กลับแล้ว เฮง เฮง เ
ฮง…


นะโม พุทธายะ
กราบพระวัดเจดีย์ บารมีไอ้ไข่
ขอได้ไหว้รับทุกครั้งไป
ไข่ชอบตีไก่ แต่ไม่ชอบการพนัน

คนขยันทำกินมาขอได้
ถ้าหวังหวยรวยไพ่ หึ! ตัวใครตัวมัน
รวยแล้ว ก็อย่าลืมกัน
หวนกลับมารังสรรค์..วัดเจดีย์ไอ้ไข่

( ดนตรี )

อาณาจักรตามพรลิงค์
อัศจรรย์จริง มีจตุคาม มีไอ้ไข่
นครศรีธรรมราชเมืองใต้
รุ่งเรืองศรีวิชัยในอดีตกาล

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ยึดวัดเจดีย์..ปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ไอ้ไข่ก็เลยมีบ้าน
มีหน้าที่การงาน..ปกปักรักษาวัดเจดีย์

ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี
ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี
เมืองสิชล คนคอนวันนี้
ค้าขายเจริญดี เพราะบารมีไอ้[7]ไข่..

มึงไม่เชื่อ นิอย่ามาลบหลู่
ของเขาดีมีครู รู้ลือไกล
ทั้ง ไทย จีน มาเลย์ ต่างหลั่งไหล
มาขอพรไอ้ไข่.. ณ วัดเจดีย์สิชล

( ดนตรี )

ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี
ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
อีสาน ออก ตก ให้โชคดี โชคดี
เมืองสิชล คนคอนวันนี้
ค้าขายเจริญดี เพราะบารมีไอ้[7]ไข่..

มึงไม่เชื่อ นิอย่ามาลบหลู่
ของเขาดีมีครู รู้ลือไกล
ทั้ง ไทย จีน มาเลย์ ต่างหลั่งไหล
มาขอพรไอ้ไข่.. ณ วัดเจดีย์สิชล

( ดนตรี )

จะเลือกตั้ง แต่งตั้งสักกี่หน
ประชาชี ชาชน ก็ยังจนวันยังค่ำ
ไอ้ไข่เลยต้องนั่งรับกรรม
ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ช่วยเหลือคนบนบาน

ขอวิญญาณไอ้ไข่อย่าท้อแท้
โควิดทำเราแย่ ถูกลอยแพตกงาน
ต้องหันหน้า.. ข้าหาปาฏิหาริย์
มากราบไหว้บนบาน ขอพร ไอ้ไข่

ให้ร่ำรวย เหนือจรดใต้
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ใครได้ไปให้ร่ำรวย
ค้าขาย ทำกินไปได้สวย มาแล้วรวย ๆๆ..
กลับแล้ว เฮง เฮง เฮง…


รูปภาพคอร์ด พรไอ้ไข่ – คาราบาว

คอร์ดเพลง พรไอ้ไข่ - คาราบาว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พรไอ้ไข่ (คอร์ด)

คำร้อง : ยืนยง โอภากุล
ทำนอง : ยืนยง โอภากุล, ปรีชา ชนะภัย
 โฆษณา