คอร์ดเพลง ไม่ต้องการแฟนใหม่ – Ham.PMN

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ต้องการแฟนใหม่ Ham.PMN

คอร์ดเพลง ไม่ต้องการแฟนใหม่ - Ham.PMN

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Ham.PMN : ไม่ต้องการแฟนใหม่


INTRO | D | C# |

 
ไม่ต้องการแฟนใ
D 
หม่ 
 
ไม่ต้องการแฟนเ
E 
พิ่ม
 
ที่ต้องการคือแฟนคน
C#m 
เดิม 
 
ที่ไม่เอาแต่
F#m 
ใจ
 
รักเราเป็นยัง
D 
ไง 
 
ขอให้เหมือนเ
E 
ดิม 
 
ให้รู้ว่ารักก็
A 
พอ

INSTRU | D | E | C#m | F#m | D | E | A | E |

 
จะ
F#m 
หาแฟนสักคนก็คงไม่ย
D 
ากหรอกฉัน
 
เอาสว
A 
ยๆ มีสไตล์ หาไ
C#m 
ด้ไม่กี่วัน
 
แต่
F#m 
หาแฟนสักคนที่มันไม่เ
D 
คยทิ้งกัน
 
จะลำบ
A 
ากยากเย็น 
 
ก็ไม่ทิ้
E 
งกันไป

 
คงต้อง
Bm 
พอ 
 
พอ
C#m 
ใจที่มี 
 
มีเธอเท่
D 
านี้ 
 
ก็สุ
E 
ขใจ

 
ไม่ต้องการแฟนใ
D 
หม่ 
 
ไม่ต้องการแฟนเ
E 
พิ่ม
 
ที่ต้องการคือแฟนคน
C#m 
เดิม 
 
ที่ไม่เอาแ
F#m 
ต่ใจ
 
ไม่ต้องดีไปกว่าใ
D 
คร 
 
แค่ไม่ทำให้เสีย
E 
ใจ
 
แค่ไม่คิดจะนอก
A 
ใจ 
 
ไม่ทำให้เจ็
C#7 
บซ้ำ

 
ไม่ต้องการแฟนใ
D 
หม่ 
 
ไม่ต้องการแฟนเ
E 
พิ่ม
 
ที่ต้องการคือแฟนคน
C#m 
เดิม 
 
ที่ฉันรักหม
F#m 
ดใจ
 
รักเราเป็นยัง
D 
ไง 
 
ขอให้เป็นเหมือนเ
E 
ดิม
 
ให้รู้ว่ารักก็
A 
พอ

 
ไม่ต้องการแฟนใ
D 
หม่ 
 
ต้องการแค่เธอคนเดียว
 
แค่นี้มันก็สุข
E 
ใจมากกว่าอะไรเลยเชียว
 
แฟนใหม่น่ะมัน
F#m 
ก็ดี 
 
แต่ดีกว่าเธอไม่มีอีกแล้ว
 
ต้องการแค่เธอคนเดียวเท่า
A 
นั้นฉันจะไม่เอาใครอีกแล้ว

 
รักเราจะเป็นตำน
D 
านฉันไม่ต้องการใครเพิ่ม
 
เธอคือที่หนึ่งในดวงใจ ใ
E 
ครเขาก็บอกว่าเธอเลิศ
 
แต่เสียดายอย่างเ
A 
ดียว เธอขี้งอแง ขี้วอแว
 
จอแจ นิสัย
C#7 
เธอ ให้เธอนั้นจง เลิกไปเลย

INSTRU | D | E | C#m | F#m | D | E | A | A |

 
คงต้อง
Bm 
พอ 
 
พอ
C#m 
ใจที่มี 
 
มีเธอเท่
D 
านี้ 
 
ก็สุ
E 
ขใจ

 
ไม่ต้องการแฟนใ
D 
หม่ 
 
ไม่ต้องการแฟนเ
E 
พิ่ม
 
ที่ต้องการคือแฟนคน
C#m 
เดิม 
 
ที่ไม่เอาแ
F#m 
ต่ใจ
 
ไม่ต้องดีไปกว่าใ
D 
คร 
 
แค่ไม่ทำให้เสีย
E 
ใจ
 
แค่ไม่คิดจะนอก
A 
ใจ 
 
ไม่ทำให้เจ็
C#7 
บซ้ำ

 
ไม่ต้องการแฟนใ
D 
หม่ 
 
ไม่ต้องการแฟนเ
E 
พิ่ม
 
ที่ต้องการคือแฟนคน
C#m 
เดิม 
 
ที่ฉันรักหม
F#m 
ดใจ
 
รักเราเป็นยัง
D 
ไง 
 
ขอให้เป็นเหมือนเ
E 
ดิม
 
ให้รู้ว่ารักก็
A 
พอ

 
ก็มีแต่เ
D 
ธอในหัวใจ
 
เวลาต้องไกลทำไมในใจมันยังคงเ
E 
พ้อ
 
แต่ใจก็รู้ว่าผัวใคร บางทีที่ร้า
C#m 
ยใส่
 
ไม่ได้ตั้งใจ ทำร้ายใจ ก็แค่อยากบอกกับเธอ
F#m 
ให้รู้
 
ว่าคนอย่างเธอไม่คล้ายใคร
 

 
และฉันก็
D 
รู้ดี ว่าไม่ดี I’m sorry
 
และทุกที เวลาที่
E 
มีเธออยู่กับฉันในทุกๆ 
 
วันมันไม่ซี
 
แต่ในบา
A 
งทีที่ผิดหวังก็ยังมีเธอและมีฉัน
 
ยังอยู่ตร
C#7 
งนั้น อยู่ข้างกันไง Baby

OUTRO | D | E | C#m | F#m | D | E | A | E |


ไม่ต้องการแฟนใหม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่ม
ที่ต้องการคือแฟนคนเดิม ที่ไม่เอาแต่ใจ
รักเราเป็นยังไง ขอให้เหมือนเดิม ให้รู้ว่ารักก็พอ

( ดนตรี )

จะหาแฟนสักคนก็คงไม่ยากหรอกฉัน
เอาสวยๆ มีสไตล์ หาได้ไม่กี่วัน
แต่หาแฟนสักคนที่มันไม่เคยทิ้งกัน
จะลำบากยากเย็น ก็ไม่ทิ้งกันไป

คงต้องพอ พอใจที่มี มีเธอเท่านี้ ก็สุขใจ

ไม่ต้องการแฟนใหม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่ม
ที่ต้องการคือแฟนคนเดิม ที่ไม่เอาแต่ใจ
ไม่ต้องดีไปกว่าใคร แค่ไม่ทำให้เสียใจ
แค่ไม่คิดจะนอกใจ ไม่ทำให้เจ็บซ้ำ

ไม่ต้องการแฟนใหม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่ม
ที่ต้องการคือแฟนคนเดิม ที่ฉันรักหมดใจ
รักเราเป็นยังไง ขอให้เป็นเหมือนเดิม
ให้รู้ว่ารักก็พอ

ไม่ต้องการแฟนใหม่ ต้องการแค่เธอคนเดียว
แค่นี้มันก็สุขใจมากกว่าอะไรเลยเชียว
แฟนใหม่น่ะมันก็ดี แต่ดีกว่าเธอไม่มีอีกแล้ว
ต้องการแค่เธอคนเดียวเท่านั้นฉันจะไม่เอาใครอีกแล้ว

รักเราจะเป็นตำนานฉันไม่ต้องการใครเพิ่ม
เธอคือที่หนึ่งในดวงใจ ใครเขาก็บอกว่าเธอเลิศ
แต่เสียดายอย่างเดียว เธอขี้งอแง ขี้วอแว
จอแจ นิสัยเธอ ให้เธอนั้นจง เลิกไปเลย

( ดนตรี )

คงต้องพอ พอใจที่มี มีเธอเท่านี้ ก็สุขใจ

ไม่ต้องการแฟนใหม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่ม
ที่ต้องการคือแฟนคนเดิม ที่ไม่เอาแต่ใจ
ไม่ต้องดีไปกว่าใคร แค่ไม่ทำให้เสียใจ
แค่ไม่คิดจะนอกใจ ไม่ทำให้เจ็บซ้ำ

ไม่ต้องการแฟนใหม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่ม
ที่ต้องการคือแฟนคนเดิม ที่ฉันรักหมดใจ
รักเราเป็นยังไง ขอให้เป็นเหมือนเดิม
ให้รู้ว่ารักก็พอ

ก็มีแต่เธอในหัวใจ
เวลาต้องไกลทำไมในใจมันยังคงเพ้อ
แต่ใจก็รู้ว่าผัวใคร บางทีที่ร้ายใส่
ไม่ได้ตั้งใจ ทำร้ายใจ ก็แค่อยากบอกกับเธอให้รู้
ว่าคนอย่างเธอไม่คล้ายใคร

และฉันก็รู้ดี ว่าไม่ดี I’m sorry
และทุกที เวลาที่มีเธออยู่กับฉันในทุกๆ วันมันไม่ซี
แต่ในบางทีที่ผิดหวังก็ยังมีเธอและมีฉัน
ยังอยู่ตรงนั้น อยู่ข้างกันไง baby


รูปภาพคอร์ด ไม่ต้องการแฟนใหม่ – Ham.PMN

คอร์ดเพลง ไม่ต้องการแฟนใหม่ - Ham.PMN

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่ต้องการแฟนใหม่ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : แดง AKKI
เรียบเรียง : บอส ศตวรรษ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend