หน้าแรก » วงคาเมร่า » คอร์ดเพลง รออะไร – วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง รออะไร – วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง : รออะไร วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง รออะไร - วงคาเมร่า

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงคาเมร่า : รออะไร

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รออะไร คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em D | C G | Am D | G |

Em 
..ผ่านมาก็เ
นิ่นนาน 
 
 
ที่เราสอง
คน
Am 
คบกัน 
 
 
จนถึงวั
นนี้
Em 
..ตั้งแต่แรกพ
บเจอ 
 
ฉันก็
รักเธออยู่อย่า
งนี้
Am 
..แต่แปลกตรงที่เธอ 
 
ไม่
มีอะไรเปลี่ยนเลย

Am 
วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่
 
แต่ทำ
Bm 
ไมเหมือนเธอไม่แ
Em 
น่ใจ
 
รู้
Am 
สึกเหมือนในหัว
ใจเธอมีใครซ่อ
นอยู่
 
บอก
Am 
รักกันนับครั้งได้
 
แต่บอกเลิก
Bm 
กันเท่าไหร่ไ
Em 
ม่รู้
 
เหตุ
Am 
ผลตอนนี้ที่เธออยู่ 
 
จะ
อยู่เพื่ออะไร

 
หรือเพียงเพราะเ
ธอ
 
รอให้
ฉันบอกเลิกเธอ
Em 
ก่อน
 
รอให้
ฉันพูดคำนั้
นก่อน. 
 
 
Bm 
..
 
รอให้
Am 
ฉันนั้นทนไม่ไ
หว
 
ตั้งแต่คบ
กัน 
 
เธอบอกเลิ
กฉันไม่รู้เท่า
Em 
ไหร่
 
แต่สุดท้
ายฉันก็ใ
ห้อภัย.
Bm 
..
 
แต่ถ้า
Am 
ฉันบอกเลิกเธ
อไป
 
เธอจะ
ได้เอาไว้บอกใ
คร 
 
ว่าฉันขอจ
บเอง

INSTRU | Em | Bm | C | D |

Am 
วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่
 
แต่ทำ
Bm 
ไมเหมือนเธอไม่แ
Em 
น่ใจ
 
รู้
Am 
สึกเหมือนในหัว
ใจเธอมีใครซ่อ
นอยู่
 
บอก
Am 
รักกันนับครั้งได้
 
แต่บอกเลิก
Bm 
กันเท่าไหร่ไ
Em 
ม่รู้
 
เหตุ
Am 
ผลตอนนี้ที่เธออยู่ 
 
จะ
อยู่เพื่ออะไร

 
หรือเพียงเพราะเ
ธอ
 
รอให้
ฉันบอกเลิกเธอ
Em 
ก่อน
 
รอให้
ฉันพูดคำนั้
นก่อน. 
 
 
Bm 
..
 
รอให้
Am 
ฉันนั้นทนไม่ไ
หว
 
ตั้งแต่คบ
กัน 
 
เธอบอกเลิ
กฉันไม่รู้เท่า
Em 
ไหร่
 
แต่สุดท้
ายฉันก็ใ
ห้อภัย.
Bm 
..
 
แต่ถ้า
Am 
ฉันบอกเลิกเธ
อไป
 
เธอจะ
ได้เอาไว้บอกใ
คร

 
หรือเพียงเพราะเ
ธอ
 
รอให้
ฉันบอกเลิกเธอ
Em 
ก่อน
 
รอให้
ฉันพูดคำนั้
นก่อน. 
 
 
Bm 
..
 
รอให้
Am 
ฉันนั้นทนไม่ไ
หว
 
ตั้งแต่คบ
กัน 
 
เธอบอกเลิ
กฉันไม่รู้เท่า
Em 
ไหร่
 
แต่สุดท้
ายฉันก็ใ
ห้อภัย.
Bm 
..
 
แต่ถ้า
Am 
ฉันบอกเลิกเธ
อไป
 
เธอจะ
ได้เอาไว้บอกใ
คร
 
ว่าฉันขอจ
บเอง

OUTRO | Am D | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รออะไร


ผ่านมาก็เนิ่นนาน ที่เราสองคน
คบกัน จนถึงวันนี้
ตั้งแต่แรกพบเจอ ฉันก็รักเธออยู่อย่างนี้
แต่แปลกตรงที่เธอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย

วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ แต่ทำไมเหมือนเธอไม่แน่ใจ
รู้สึกเหมือนในหัวใจเธอมีใครซ่อนอยู่
บอกรักกันนับครั้งได้ แต่บอกเลิกกันเท่าไหร่ไม่รู้
เหตุผลตอนนี้ที่เธออยู่ จะอยู่เพื่ออะไร

หรือเพียงเพราะเธอ รอให้ฉันบอกเลิกเธอก่อน
รอให้ฉันพูดคำนั้นก่อน. .. รอให้ฉันนั้นทนไม่ไหว
ตั้งแต่คบกัน เธอบอกเลิกฉันไม่รู้เท่าไหร่
แต่สุดท้ายฉันก็ให้อภัย… แต่ถ้าฉันบอกเลิกเธอไป
เธอจะได้เอาไว้บอกใคร ว่าฉันขอจบเอง

( ดนตรี )

วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ แต่ทำไมเหมือนเธอไม่แน่ใจ
รู้สึกเหมือนในหัวใจเธอมีใครซ่อนอยู่
บอกรักกันนับครั้งได้ แต่บอกเลิกกันเท่าไหร่ไม่รู้
เหตุผลตอนนี้ที่เธออยู่ จะอยู่เพื่ออะไร

หรือเพียงเพราะเธอ รอให้ฉันบอกเลิกเธอก่อน
รอให้ฉันพูดคำนั้นก่อน. .. รอให้ฉันนั้นทนไม่ไหว
ตั้งแต่คบกัน เธอบอกเลิกฉันไม่รู้เท่าไหร่
แต่สุดท้ายฉันก็ให้อภัย… แต่ถ้าฉันบอกเลิกเธอไป
เธอจะได้เอาไว้บอกใคร

หรือเพียงเพราะเธอ รอให้ฉันบอกเลิกเธอก่อน
รอให้ฉันพูดคำนั้นก่อน. .. รอให้ฉันนั้นทนไม่ไหว
ตั้งแต่คบกัน เธอบอกเลิกฉันไม่รู้เท่าไหร่
แต่สุดท้ายฉันก็ให้อภัย… แต่ถ้าฉันบอกเลิกเธอไป
เธอจะได้เอาไว้บอกใคร ว่าฉันขอจบเอง


รูปภาพคอร์ด รออะไร – วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง รออะไร - วงคาเมร่า

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รออะไร (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พิทยา ชูช่วย
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :