หน้าแรก » KT Long Flowing » คอร์ดเพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ – KT Long Flowing

คอร์ดเพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ – KT Long Flowing

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | C | Am | Am |
INTRO | F | F | G | G |

 
มันเ
ขินทุกครั้งที่สบตา 
 
แต่ไม่มีปัญ
Am 
ญาที่จะพูดไป
 
สง
สัยว่าต้องเมา 
 
เหมือนเธอก็รอเรา
 
เดี๋ยวรีบไปเ
มาจะได้คุยกันได้ถึงใจ

 
ตอน
นี้เริ่มเมาแล้ว 
 
มีแฟนหรือยังอ่ะช่วยบอกที
 
คนอื่น
Am 
น่ะไม่เอาแล้ว จะเอาแค่เธอ แค่คนนี้

 
อย่าถือ
สาที่พี่เมา 
 
แค่อยากจะคุยถึงเรื่องเรา
 
เพราะตอนไม่เ
มา 
 
ไม่ค่อยกล้าจะเข้าไป

 
ช่วยบอกกัน
ที 
 
ว่าเธอไม่มีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่าโด
Am 
นอ่ะ ว่าโดน โดนหัวใจ
 
ตรงไ
หนก็เข้าตา 
 
หวังว่าจะเข้าใจ
 
อยากล
องไปเป็นเจ้าของหัวใจ

 
แต่อย่าหลอกคนเ
มา 
 
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่าเคย ว่า
Am 
เคย 
 
เคยเสียใจ
 
มีแ
ล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
 
แต่ถ้า
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
เป็นฉันได้หรือเปล่า

 
พอเ
มาแล้วใจก็กล้าหาญ
 
ยังกับวิญ
Am 
ญาณผู้ใดมาเข้าสิง
 
แต่พอเ
มาแล้วพูดจริง 
 
มันมาจากใจไม่อ้างอิง
 
ไม่มีวันทิ้ง น
อกจากเธอจะทิ้งเอง

 
ตอน
นี้นั้นก็เมาแล้ว 
 
ที่ถามเธอไปเธอช่วยตอบที
 
วันอื่น
Am 
นั้นไม่ได้แล้ว ยังไงต้องเป็น แค่วันนี้
 
อย่าถือ
สาที่พี่เมา 
 
แค่อยากจะคุยถึงเรื่องเรา
 
เพราะตอนไม่เ
มา 
 
ไม่ค่อยกล้าจะเข้าไป

 
ช่วยบอกกัน
ที 
 
ว่าเธอไม่มีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่าโด
Am 
นอ่ะ ว่าโดน โดนหัวใจ
 
ตรงไ
หนก็เข้าตา 
 
หวังว่าจะเข้าใจ
 
อยากล
องไปเป็นเจ้าของหัวใจ

 
แต่อย่าหลอกคนเ
มา 
 
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่าเคย ว่า
Am 
เคย 
 
เคยเสียใจ
 
มีแ
ล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
 
แต่ถ้า
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
เป็นฉันได้หรือเปล่า

ได้หรือเปล่า 
 
ได้หรือเปล่า
 
ไปจับไปจ
Am 
องเป็นเจ้าของได้หรือเปล่า
 
ถ้าหัวใ
จเธอว่างเปล่า 
 
ให้สิทธิ์คนเมาได้อ้างกล่าว
 
จะพูดให้
ฟัง 
 
ว่าฉันชอบเธอ

 
ถ้าเธอก็ช
อบ ถ้าเธอชอบ ถ้าเธอชอบ
 
เราไปต่อกันอีกข้าง
Am 
นอก 
 
จะดีกว่าไหม
 
ก็ไม่ได้ร้
ายก็แค่จะชวน 
 
ก็บอกันได้ถ้ามันไม่ควร
 
สัญญาว่า
พี่จะหักห้ามใจ

 
แต่อย่าหลอกคนเ
มา 
 
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่า
Am 
เคย ว่าเคย เคยเสียใจ
 
มีแ
ล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
 
แต่ถ้า
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
เป็นฉันได้หรือเป
ล่า


มันเขินทุกครั้งที่สบตา
แต่ไม่มีปัญญาที่จะพูดไป
สงสัยว่าต้องเมา เหมือนเธอก็รอเรา
เดี๋ยวรีบไปเมาจะได้คุยกันได้ถึงใจ

ตอนนี้เริ่มเมาแล้ว
มีแฟนหรือยังอ่ะช่วยบอกที
คนอื่นน่ะไม่เอาแล้ว
จะเอาแค่เธอ แค่คนนี้

*อย่าถือสาที่พี่เมา
แค่อยากจะคุยถึงเรื่องเรา
เพราะตอนไม่เมา
ไม่ค่อยกล้าจะเข้าไป

**ช่วยบอกกันที ว่าเธอไม่มีเจ้าของหัวใจ
เพราะแบบว่าโดนอ่ะ ว่าโดน โดนหัวใจ
ตรงไหนก็เข้าตา หวังว่าจะเข้าใจ
อยากลองไปเป็นเจ้าของหัวใจ
แต่อย่าหลอกคนเมา
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
เพราะแบบว่าเคย ว่าเคย เคยเสียใจ
มีแล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
แต่ถ้ายังไม่มีเจ้าของหัวใจ
เป็นฉันได้หรือเปล่า

พอเมาแล้วใจก็กล้าหาญ
ยังกับวิญญาณผู้ใดมาเข้าสิง
แต่พอเมาแล้วพูดจริง
มันมาจากใจไม่อ้างอิง
ไม่มีวันทิ้ง นอกจากเธอจะทิ้งเอง

ตอนนี้นั้นก็เมาแล้ว
ที่ถามเธอไปเธอช่วยตอบที
วันอื่นนั้นไม่ได้แล้ว
ยังไงต้องเป็น แค่วันนี้

(*, **)

ได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่า
ไปจับไปจองเป็นเจ้าของได้หรือเปล่า
ถ้าหัวใจเธอว่างเปล่า
ให้สิทธิ์คนเมาได้อ้างกล่าว
จะพูดให้ฟัง ว่าฉันชอบเธอ

ถ้าเธอก็ชอบ ถ้าเธอชอบ ถ้าเธอชอบ
เราไปต่อกันอีกข้างนอก จะดีกว่าไหม
ก็ไม่ได้ร้ายก็แค่จะชวน
ก็บอกันได้ถ้ามันไม่ควร
สัญญาว่าพี่จะหักห้ามใจ
แต่อย่าหลอกคนเมา
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
เพราะแบบว่าเคย ว่าเคย เคยเสียใจ
มีแล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
แต่ถ้ายังไม่มีเจ้าของหัวใจ
เป็นฉันได้หรือเปล่า


รูปภาพคอร์ด (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ – KT Long Flowing

คอร์ดเพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ - KT Long Flowing

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ (คอร์ด)

Beats – CK$
Written by KT Long Flowing
 โฆษณา