หน้าแรก » นัน อนันต์ » คอร์ดเพลง พระจันทร์ไม่เต็มดวง – นัน อนันต์

คอร์ดเพลง พระจันทร์ไม่เต็มดวง – นัน อนันต์

คอร์ดเพลง พระจันทร์ไม่เต็มดวง
ศิลปิน นัน อนันต์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง พระจันทร์ไม่เต็มดวง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | Dm | Gm | Dm |
INTRO | Dm | Dm | Gm Am | Dm |

 
ใจแอบเ
Dm 
หงา 
 
ในห้องเ
ช่าข้างโรง
Dm 
งาน
 
คนไกลบ้
าน 
 
ใจล
อยไปถึงบ้า
Dm 
นเรา
 
Bb 
หงนมอง
Am 
จันทร์ 
 
ผ่านท
างหน้าต่างห้อง
Dm 
เช่า
 
จันทร์
ไม่เต็มดวงดู
Gm 
เหงา
 
ช่างเหมื
Am 
อนเราที่ไ
Dm 
ม่มีใคร

 
มีเพีย
Dm 
งฝัน 
 
และใจ
มั่นเป็นเพื่อ
Dm 
นเรา
 
ใครกันเ
ล่า 
 
จะแบ่งเ
บาให้เหงาห
Dm 
ายไป
 
Bb 
หมือนก้อ
Am 
นดิน 
 
กลิ้ง
ปนฝุ่นเมืองหมอ
Dm 
งไหม้
 
พบเ
ธอแค่เผลอมอ
Gm 
งไป
 
เจีย
Am 
มใจจนต้องหล
Dm 
บตา

 
* อยากมีค
นเต็มใจ
Bb 
รัก 
 
อยาก
รักคนเต็มใจ
รอ
 
คนนั้นจะมีไหม
Gm 
หนอ 
 
กร
Bb 
ะซิบถามจันทร์ยา
Am 
มล้า
Dm 
รู้ดี 
 
ไม่
มี 
 
ใคร
Bb 
สน 
 
เป็นแ
ฟนคนธรร
Dm 
มดา
 
ใจฉันเหมือนจันทร์บ
Gm 
นฟ้า 
 
ที่
Am 
รอเวลาเต็
Dm 
มดวง

 
** รอหน่อ
Dm 
ยนะ 
 
บอกแม่
พ่อที่รอคว
Dm 
ามหวัง
 
คนเคียง
ข้าง 
 
บอกใจ
รออย่ารีบถ
Dm 
ามทวง
Bb 
ฝันยั
Am 
งดี 
 
ชี
วิตไม่มีวั
Dm 
นร่วง
 
พระจั
นทร์ที่ใจถา
Gm 
มทวง 
 
Am 
งได้เต็มดวงสั
Dm 
กวัน

INSTRU | Dm | ( 4 Times )
INSTRU | F Am | Dm Bb | C Am | Dm |

( * , ** )

 
พระจันทร์ที่ใจถา
Gm 
มทวง
 
Am 
งได้เต็มดวง… 
 
สักวัน

OUTRO | Dm | Dm | Gm Am | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
ใจแอบเหงา ในห้องเช่าข้างโรงงาน
คนไกลบ้าน ใจลอยไปถึงบ้านเรา
แหงนมองจันทร์ ผ่านทางหน้าต่างห้องเช่า
จันทร์ไม่เต็มดวงดูเหงา
ช่างเหมือนเราที่ไม่มีใคร

มีเพียงฝัน และใจมั่นเป็นเพื่อนเรา
ใครกันเล่า จะแบ่งเบาให้เหงาหายไป
เหมือนก้อนดิน กลิ้งปนฝุ่นเมืองหมองไหม้
พบเธอแค่เผลอมองไป
เจียมใจจนต้องหลบตา

* อยากมีคนเต็มใจรัก อยากรักคนเต็มใจรอ
คนนั้นจะมีไหมหนอ กระซิบถามจันทร์ยามล้า
รู้ดี ไม่มี ใครสน เป็นแฟนคนธรรมดา
ใจฉันเหมือนจันทร์บนฟ้า ที่รอเวลาเต็มดวง

** รอหน่อยนะ บอกแม่พ่อที่รอความหวัง
คนเคียงข้าง บอกใจรออย่ารีบถามทวง
ฝันยังดี ชีวิตไม่มีวันร่วง พระจันทร์ที่ใจถามทวง
คงได้เต็มดวงสักวัน

( ดนตรี )

( * , ** )

พระจันทร์ที่ใจถามทวง
คงได้เต็มดวง.. สักวัน
เพลง : พระจันทร์ไม่เต็มดวง
ศิลปิน : นัน อนันต์
คำร้อง-ทำนอง : ไพรพนม จันทร์เป็ง
เรียงเรียง : สมพงษ์ สมรัก
Digital Download : *499290 กด 2
นัน อนันต์ - คอร์ด เนื้อเพลง
 โฆษณา