คอร์ดเพลง ขโมย Frick

  
Text   
คอร์ดเพลง ขโมย ศิลปิน Frick คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | D | E | F#m | A |
INTRO | D | E | F#m | E | D | E/G# | A |

A 
  ยังคงเจียมเนื้อเจียมตัวต่อ
E/G# 
ไปเช่นนี้
 
  ฉันคงทำได้เ
F#m 
พียงเท่านี้ 
 
ทำตัวให้เป็นเ
D 
พื่อนที่ดีเท่านั้น
A 
  คนเราควรรู้เรื่องจริงไม่
E/G# 
เป็นเหมือนฝัน
 
  รู้ว่าควรอยู่ไ
F#m 
ปวันๆ 
 
สงบเสงี่ยมไ
D 
ว้เหมือนที่เคยๆ

F#m 
  ถึงพูดมันไ
E/G# 
ปก็ไม่สำคัญ 
 
 
D 
  เธอไม่ต้องการฟัง
 
  ความ
Bm 
รักถึงล้นในใจ 
 
แต่
D 
มันก็ไม่มีท
E 
าง

 
ประโยชน์อะไ
A 
รบอกทำ
E/G# 
ไมว่ารัก
F#m 
เธอ
 
ก็
E 
รู้ตัวอยู่เส
D 
มอเธอไม่
C#m 
มอง 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยอยู่ในสาย
E 
ตา
 
เธอมีใ
A 
ครอีกมาก
E/G# 
มายที่สำ
F#m 
คัญกว่า
 
เมื่อ
E 
ฉันไม่อาจไขว่ค
D 
ว้า 
 
คงทำได้เ
C#m 
พียงแค่ปิดหัวใ
G 
 
เก็บ
E 
รักเอาไว้ใน
D 
นั้น..

A 
  ขโมยร้อยยิ้มที่เธอส่งให้
E/G# 
ใครๆ 
 
ใช้มันเป็นเศษ
F#m 
กำลังใจ
 
  เพียงเพื่อได้หล่อเ
D 
ลี้ยงหัวใจอีกวัน
A 
  แค่ได้ใกล้ชิดพูดคุยกัน
E/G# 
ธรรมดา
 
  เท่าที่เธอจะ
F#m 
มีเวลา 
 
ทำได้ขนาด
D 
นี้ก็ดีเท่าไร

F#m 
  ถึงพูดมันไ
E/G# 
ปก็ไม่สำคัญ 
 
 
D 
  เธอไม่ต้องการฟัง
 
  ความ
Bm 
รักถึงล้นในใจ 
 
แต่
D 
มันก็ไม่มีท
E 
าง

 
ประโยชน์อะไ
A 
รบอกทำ
E/G# 
ไมว่ารัก
F#m 
เธอ
 
ก็
E 
รู้ตัวอยู่เส
D 
มอเธอไม่
C#m 
มอง 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยอยู่ในสาย
E 
ตา
 
เธอมีใ
A 
ครอีกมาก
E/G# 
มายที่สำ
F#m 
คัญกว่า
 
เมื่อ
E 
ฉันไม่อาจไขว่ค
D 
ว้า 
 
คงทำได้เ
C#m 
พียงแค่ปิดหัวใ
G 
 
เก็บ
E 
รักเอาไว้ใน
D 
นั้น..

INSTRU | D | E | F#m | E |
INSTRU | D | C#m | G | E |

F#m 
  ถึงพูดมันไ
E/G# 
ปก็ไม่สำคัญ 
 
 
D 
  เธอไม่ต้องการฟัง
 
  ความ
Bm 
รักถึงล้นในใจ 
 
แต่
D 
มันก็ไม่มีท
E 
าง..

 
ประโยชน์อะไ
A 
รบอกทำ
E/G# 
ไมว่ารัก
F#m 
เธอ
 
ก็
E 
รู้ตัวอยู่เส
D 
มอเธอไม่
C#m 
มอง 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยอยู่ในสาย
E 
ตา
 
เธอมีใ
A 
ครอีกมาก
E/G# 
มายที่สำ
F#m 
คัญกว่า
 
เมื่อ
E 
ฉันไม่อาจไขว่ค
D 
ว้า 
 
คงทำได้เ
C#m 
พียงแค่ปิดหัวใ
G 
 
เก็บ
E 
รักเอาไว้ใน
 
นั้น..

INSTRU | A | E/G# | F#m |

 
แค่
E 
ขอรักเธอต่อไ
D 
ป.. 
 
 
C#m 
 
แม้ไม่
Bm 
เคยจะมีความห
E 
มายกับเธอก็ต
A 
าม…

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขโมย


ยังคงเจียมเนื้อเจียมตัวต่อไปเช่นนี้
ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้
ทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีเท่านั้น
คนเราควรรู้เรื่องจริงไม่เป็นเหมือนฝัน
รู้ว่าควรอยู่ไปวันๆ สงบเสงี่ยมไว้เหมือนที่เคยๆ

ถึงพูดมันไปก็ไม่สำคัญ เธอไม่ต้องการฟัง
ความรักถึงล้นในใจ แต่มันก็ไม่มีทาง

ประโยชน์อะไรบอกทำไมว่ารักเธอ
ก็รู้ตัวอยู่เสมอเธอไม่มอง ฉันไม่เคยอยู่ในสายตา
เธอมีใครอีกมากมายที่สำคัญกว่า เมื่อฉันไม่อาจไขว่คว้า
คงทำได้เพียงแค่ปิดหัวใจ เก็บรักเอาไว้ในนั้น

ขโมยร้อยยิ้มที่เธอส่งให้ใครๆ ใช้มันเป็นเศษกำลังใจ
เพียงเพื่อได้หล่อเลี้ยงหัวใจอีกวัน
แค่ได้ใกล้ชิดพูดคุยกันธรรมดา
เท่าที่เธอจะมีเวลา ทำได้ขนาดนี้ก็ดีเท่าไร

ถึงพูดมันไปก็ไม่สำคัญ เธอไม่ต้องการฟัง
ความรักถึงล้นในใจ แต่มันก็ไม่มีทาง

ประโยชน์อะไรบอกทำไมว่ารักเธอ
ก็รู้ตัวอยู่เสมอเธอไม่มอง ฉันไม่เคยอยู่ในสายตา
เธอมีใครอีกมากมายที่สำคัญกว่า เมื่อฉันไม่อาจไขว่คว้า
คงทำได้เพียงแค่ปิดหัวใจ เก็บรักเอาไว้ในนั้น

ถึงพูดมันไปก็ไม่สำคัญ เธอไม่ต้องการฟัง
ความรักถึงล้นในใจ แต่มันก็ไม่มีทาง

ประโยชน์อะไรบอกทำไมว่ารักเธอ
ก็รู้ตัวอยู่เสมอเธอไม่มอง ฉันไม่เคยอยู่ในสายตา
เธอมีใครอีกมากมายที่สำคัญกว่า เมื่อฉันไม่อาจไขว่คว้า
คงทำได้เพียงแค่ปิดหัวใจ เก็บรักเอาไว้ในนั้น

แค่ขอรักเธอต่อไป
แม้ไม่เคยจะมีความหมายกับเธอก็ตาม…

มิวสิควิดีโอ ขโมย Frick

เพลง : ขโมย (คอร์ด)
ศิลปิน : Frick
Lyrics : สุรชัย พรพิมานแมน
Melody : Greennus
Arrange : Siwaporn HouyHongThong
คอร์ดเพลง ขโมย Frick
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend