หน้าแรก » ภูบรรทัด » คอร์ดเพลง เธอแรง – ภูบรรทัด

คอร์ดเพลง เธอแรง – ภูบรรทัด

คอร์ดเพลง เธอแรง
ศิลปิน ภูบรรทัด
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เธอแรง สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am G | F | ( 2 Times )

Am 
  ทำไมหน้
าตาเธอไม่ใช่
คนใจร้าย
Am 
  แต่เธอดั
นร้ายยิ่งกว่
าเสือ
Am 
  เธอใช้มา
รยาเล่ห์เหลี่ยมเพื่
อจะได้เนื้อ
Am 
  แต่ฉันดั
นเชื่อในค
ารม 
 
ขอ
งเธอ

Am 
  เธอใช้มา
รยาปิดหูปิ
ดตา 
 
ผู้ชาย
Am 
  นิสัยมั
กง่ายแฟนหลา
ยคน
Am 
  รักหลอกหยอ
กเล่นให้มันเป็
นรักสับสน
Am 
  โอ้แม่หน้
ามนเอายั
งไง 
 
หรื
อเธอ

 
* ฉัน
ว่า 
 
ฉันว่าตัวเธ
อนั้นแรง
 
เธอเ
สแสร้งแกล้งรักอ้
อร้อ
 
ฉัน
ว่า 
 
ฉันว่าตั
วเธอหัวหมอ
 
มาแหล
งยอให้เรา 
 
ตา
ยใจ

 
** ฉัน
ว่า 
 
ฉันว่าตั
วเธอนั้นร้าย
 
จร้ายหล๊อกแหล๊กหลา
ยใจ
 
Am 
ม่รู้คนดีถู
กทิ้งวันไหน 
 
ห้มันได้สะใจ
 
ให้มันได้หรอ
ยใจ 
 
(ฉันว่าเธอแรง)

INSTRU | Am G | F | ( 2 Times )

Am 
  ทำไมหน้
าตาเธอไม่ใช่
คนพันนั้น
Am 
  แต่ภาพที่ฉั
นนั้นเห็นเหมือ
นฝันเลย
Am 
  เธอจะเลือ
กใครให้เธอช่ว
ยโปรดเฉลย
Am 
  โอ้แม่ทรา
มเชย 
 
เอายั
งไง 
 
หรื
อเธอ

( *, ** )

INSTRU | Am G | F | ( 2 Times ) | G |

( *, **, *, ** )

OUTRO | Am |

เนื้อเพลง เธอแรง
ทำไมหน้าตาเธอไม่ใช่คนใจร้าย
แต่เธอดันร้ายยิ่งกว่าเสือ
เธอใช้มารยาเล่ห์เหลี่ยมเพื่อจะได้เนื้อ
แต่ฉันดันเชื่อในคารม ของเธอ

เธอใช้มารยาปิดหูปิดตา ผู้ชาย
นิสัยมักง่ายแฟนหลายคน
รักหลอกหยอกเล่นให้มันเป็นรักสับสน
โอ้แม่หน้ามนเอายังไง หรือเธอ

* ฉันว่า ฉันว่าตัวเธอนั้นแรง
เธอเสแสร้งแกล้งรักอ้อร้อ
ฉันว่า ฉันว่าตัวเธอหัวหมอ
มาแหลงอยออย่าให้เรา ตายใจ

** ฉันว่า ฉันว่าตัวเธอนั้นร้าย
ใจร้ายหล๊อกแหล๊กหลายใจ
ไม่รู้คนดีถูกทิ้งวันไหน ให้มันได้สะใจ
ให้มันได้หรอยใจ (ฉันว่าเธอแรง)

ดนตรี

ทำไมหน้าตาเธอไม่ใช่คนพันนั้น
แต่ภาพที่ฉันนั้นเห็นเหมือนฝันเลย
เธอจะเลือกใครให้เธอช่วยโปรดเฉลย
โอ้แม่ทรามเชย เอายังไงหรือเธอ

( *, ** )

ดนตรี

( *, **, *, ** )
เพลง : เธอแรง ( คอร์ด เนื้อเพลง )
ศิลปิน : ภูบรรทัด
คำร้อง/ทำนอง : วิภู แก้วหนูนวล
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ ( จำเป็น )
คอร์ดเพลง เธอแรง - ภูบรรทัด
 โฆษณา