คอร์ดเพลง เธอแรง – ภูบรรทัด

  
Text   

คอร์ดเพลง เธอแรง
ศิลปิน ภูบรรทัด
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เธอแรง สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am G | F | ( 2 Times )

Am 
  ทำไมหน้
G 
าตาเธอไม่ใช่
F 
คนใจร้าย
Am 
  แต่เธอดั
G 
นร้ายยิ่งกว่
F 
าเสือ
Am 
  เธอใช้มา
G 
รยาเล่ห์เหลี่ยมเพื่
F 
อจะได้เนื้อ
Am 
  แต่ฉันดั
G 
นเชื่อในค
F 
ารม 
 
ขอ
G 
งเธอ

Am 
  เธอใช้มา
G 
รยาปิดหูปิ
F 
ดตา 
 
ผู้ชาย
Am 
  นิสัยมั
G 
กง่ายแฟนหลา
F 
ยคน
Am 
  รักหลอกหยอ
G 
กเล่นให้มันเป็
F 
นรักสับสน
Am 
  โอ้แม่หน้
G 
ามนเอายั
F 
งไง 
 
หรื
G 
อเธอ

 
* ฉัน
C 
ว่า 
 
ฉันว่าตัวเธ
G 
อนั้นแรง
 
เธอเ
F 
สแสร้งแกล้งรักอ้
G 
อร้อ
 
ฉัน
C 
ว่า 
 
ฉันว่าตั
G 
วเธอหัวหมอ
 
มาแหล
F 
งยอให้เรา 
 
ตา
G 
ยใจ

 
** ฉัน
C 
ว่า 
 
ฉันว่าตั
G 
วเธอนั้นร้าย
 
F 
จร้ายหล๊อกแหล๊กหลา
G 
ยใจ
 
Am 
ม่รู้คนดีถู
G 
กทิ้งวันไหน 
 
F 
ห้มันได้สะใจ
 
ให้มันได้หรอ
G 
ยใจ 
 
(ฉันว่าเธอแรง)

INSTRU | Am G | F | ( 2 Times )

Am 
  ทำไมหน้
G 
าตาเธอไม่ใช่
F 
คนพันนั้น
Am 
  แต่ภาพที่ฉั
G 
นนั้นเห็นเหมือ
F 
นฝันเลย
Am 
  เธอจะเลือ
G 
กใครให้เธอช่ว
F 
ยโปรดเฉลย
Am 
  โอ้แม่ทรา
G 
มเชย 
 
เอายั
F 
งไง 
 
หรื
G 
อเธอ

( *, ** )

INSTRU | Am G | F | ( 2 Times ) | G |

( *, **, *, ** )

OUTRO | Am |

เนื้อเพลง เธอแรง
ทำไมหน้าตาเธอไม่ใช่คนใจร้าย
แต่เธอดันร้ายยิ่งกว่าเสือ
เธอใช้มารยาเล่ห์เหลี่ยมเพื่อจะได้เนื้อ
แต่ฉันดันเชื่อในคารม ของเธอ

เธอใช้มารยาปิดหูปิดตา ผู้ชาย
นิสัยมักง่ายแฟนหลายคน
รักหลอกหยอกเล่นให้มันเป็นรักสับสน
โอ้แม่หน้ามนเอายังไง หรือเธอ

* ฉันว่า ฉันว่าตัวเธอนั้นแรง
เธอเสแสร้งแกล้งรักอ้อร้อ
ฉันว่า ฉันว่าตัวเธอหัวหมอ
มาแหลงอยออย่าให้เรา ตายใจ

** ฉันว่า ฉันว่าตัวเธอนั้นร้าย
ใจร้ายหล๊อกแหล๊กหลายใจ
ไม่รู้คนดีถูกทิ้งวันไหน ให้มันได้สะใจ
ให้มันได้หรอยใจ (ฉันว่าเธอแรง)

ดนตรี

ทำไมหน้าตาเธอไม่ใช่คนพันนั้น
แต่ภาพที่ฉันนั้นเห็นเหมือนฝันเลย
เธอจะเลือกใครให้เธอช่วยโปรดเฉลย
โอ้แม่ทรามเชย เอายังไงหรือเธอ

( *, ** )

ดนตรี

( *, **, *, ** )
เพลง : เธอแรง ( คอร์ด เนื้อเพลง )
ศิลปิน : ภูบรรทัด
คำร้อง/ทำนอง : วิภู แก้วหนูนวล
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ ( จำเป็น )
คอร์ดเพลง เธอแรง - ภูบรรทัด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend