หน้าแรก » บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ท็อปไลน์ » คอร์ดเพลง ขี้ไข่ขาง – บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ท็อปไลน์

คอร์ดเพลง ขี้ไข่ขาง – บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ท็อปไลน์

คอร์ดเพลง ขี้ไข่ขาง
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ท็อปไลน์

คีย์คอร์ดเพลง ขี้ไข่ขาง สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em D | Em | C D | G |
INTRO | Am | Em | C | B |

 
ฮู้โ
Em 
ตดีว่าเป็นได้ส่ำไ
ด๋ 
 
กั
Em 
บนาง
 
ขี้ไข่ข
างบ่ควรอยู่ข้
างแน
วกิน
Am 
สองเฮามันบ่สม 
 
อย่าม
Em 
างมมาซาวกับดิน
สิ่นนักเรียนสิเปื้อนขี้แ
มงวัน……

 
มีผู้
Em 
ชายดีดีร้อย
พันสมกั่ว
Em 
อ้าย
 
เขาสิ
พาเจ้าหย่างไปไ
กล 
 
สู่
ฝัน
Am 
อ้ายมันคนขี้ทุกข์ 
 
พ่อแ
Em 
ม่เจ้าเขาสิรำพัน
 
อย่า
ดัน 
 
อย่าดื้อบ่คือให้ว
าง…

 
* ขี้ไข่ข
าง 
 
บ่
สมสิหย่างเ
คียง
D/F# 
หล่า 
 
 
Em 
 
อย่าหั
Am 
วซา 
 
เอา
มาให้เปื้อนเสื้
อนาง
 
ขี้ไข่ข
าง 
 
จั่
งอ้าย 
 
มั
Bm 
นสมปากไหฮ้าง
Em 
ฮ้าง
 
ไป
ตั้งใจเรียนสาน
าง 
 
เฮา
บ่แม่น

Em 
  เฮามันแตกต่างกันเกิน
  หยับออกเถาะเพิ่นจงไป
  ลืมสาสัญญาปากไห 
 
อย่า
ไปฮำฮ
อน..
Em 
  หยับออกจากหม่องคนซัง
  ขี้ไข่ขางฮ่างร่างหนอน
  อย่าเอาเข้าเฮือนเข้าบ่อน 
 
มัน
ตำ…
 
เอาซ้อนตักดึกเ
Em 
ข้าป่า

INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | C D | G |
INSTRU | Am | Em | C D | Em |

( * , * )

 
ไป
ตั้งใจเรียนส
านาง.. 
 
เฮา
บ่แม่น

OUTRO | Em D | C G |
OUTRO | Em D | C | D | G |

เนื้อเพลง ขี้ไข่ขาง
ฮู้โตดีว่าเป็นได้ส่ำได๋กับนาง
ขี้ไข่ขางบ่ควรอยู่ข้างแนวกิน
สองเฮามันบ่สม
อย่ามางมมาซาวกับดิน
สิ่นนักเรียนสิเปื้อนขี้แมงวัน……

มีผู้ชายดีดีร้อยพันสมกั่วอ้าย
เขาสิพาเจ้าหย่างไปไกลสู่ฝัน
อ้ายมันคนขี้ทุกข์ พ่อแม่เจ้าเขาสิรำพัน
อย่าดัน อย่าดื้อบ่คือให้วาง…

ขี้ไข่ขาง บ่สมสิหย่างเคียงหล่า
อย่าหัวซา เอามาให้เปื้อนเสื้อนาง
ขี้ไข่ขาง จั่งอ้าย มันสมปากไหฮ้างฮ้าง
ไปตั้งใจเรียนสานาง เฮาบ่แม่น

เฮามันแตกต่างกันเกิน
หยับออกเถาะเพิ่นจงไป
ลืมสาสัญญาปากไหอย่าไปฮ่ำฮอน..
หยับออกจากหม่องคนซัง
ขี้ไข่ขางฮ่างร่างหนอน
อย่าเอาเข้าเฮือนเข้าบ่อน
มันตำ…เอาซ้อนตักดึกเข้าป่า

( ดนตรี )

ขี้ไข่ขาง บ่สมสิหย่างเคียงหล่า
อย่าหัวซา เอามาให้เปื้อนเสื้อนาง
ขี้ไข่ขาง จั่งอ้าย มันสมปากไหฮ้างฮ้าง
ไปตั้งใจเรียนสานาง เฮาบ่แม่น

ขี้ไข่ขาง บ่สมสิหย่างเคียงหล่า
อย่าหัวซา เอามาให้เปื้อนเสื้อนาง
ขี้ไข่ขาง จั่งอ้าย มันสมปากไหฮ้างฮ้าง
ไปตั้งใจเรียนสานาง เฮาบ่แม่น

ไปตั้งใจเรียนสานาง เฮาบ่แม่น
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
เพลง : ขี้ไข่ขาง (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ท็อปไลน์
คำร้อง/ทำนอง : อ.งัวน้อย
เรียบเรียงดนตรี : อานนท์ เชื้อบุญมา
คอร์ดเพลง ขี้ไข่ขาง - บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ท็อปไลน์
 โฆษณา