คอร์ดเพลง สังคมทราม นายแว่นตา

  
Text   
คอร์ดเพลง สังคมทราม ศิลปิน นายแว่นตา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
เติบ
F 
โตอยู่ในสังคมที่เต็มไป
Em 
ด้วยคนชอบตัดสิน
 
ตีคุณ
F 
ค่าชีวิตคนอื่นจากภาพ
C 
ลักษณ์และหน้าตา
 
แบ่งชน
F 
ชั้นฐานะการ
Em 
งานและเงินตรา
 
ทั้งที่คุณ
F 
ค่าความเป็นคนก็เท่าเ
G 
ทียมกัน

INSTRU | F | Em | F | C |
INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
ยิ่งเติบ
F 
โตยิ่งเดินทางสังคมที่
Em 
มีค่อยๆหายไป
F 
มิตรที่เคยว่าแท้ก็เริ่มน้
C 
อยลง
 
จากที่
F 
คบกันด้วยใจ 
 
จวบจนวัน
Em 
นี้เริ่มสับสน
 
เป็นมิตร
F 
แท้หรือหวังเพียงเเค่ประโยชน์ส่ว
C 
นตน 
 
 
Fm 

 
เบื่อสัง
C 
คมที่ชอบนินทา 
 
เส
Em 
เเสร้งหน้าไหว้หลังหลอก
F 
ตีหน้าซื่อกระจอก 
 
กลับห
C 
ลังสุมไฟ
 
บทเ
F 
รียนที่ราคาเเพงตีมูล
Em 
ค่าไม่ได้
 
ก็คือก
F 
ารซื้อใจ
G 
คน

 
เติบ
F 
โตอยู่ในสังคมที่เต็มไป
Em 
ด้วยคนชอบตัดสิน
 
ตีคุณ
F 
ค่าชีวิตคนอื่นจากภาพ
C 
ลักษณ์และหน้าตา
 
แบ่งชน
F 
ชั้นฐานะการ
Em 
งานและเงินตรา
 
ทั้งที่คุณ
F 
ค่าความเป็นคนก็เท่าเ
G 
ทียมกัน

 
จะรวยจะ
F 
จนก็คนเหมือนกัน
 
จะช้าจะ
Em 
เร็วก็ตายเหมือนกัน
 
จะรวยล้น
F 
ฟ้าก็ซื้อชีวิตกลับมาไ
G 
ม่ได้
 
แต่กฎห
F 
มายที่เคยว่าดี
 
แต่มันสูญ
Em 
สิ้นความน่าศรัทธา
 
ก็เพราะว่าเ
F 
งินตรามันหนากว่าลาภกฎห
G 
มายที่มี

 
เบื่อระ
F 
บบที่มันเฮ่งซวย
 
เพียงแค่มึง
Em 
รวยก็ช่วยมึงได้
 
ที่มึงฆ่า
F 
คนโดยไม่ต้องมี
G 
คดี
 
มิตรภ
F 
าพและสังคมและกาล
Em 
เวลาที่เรามี
 
ผ่าน
F 
มาให้เราได้เรียน
G 
รู้
 
สุดท้
F 
ายมันก็แค่
G 
นี้..
 
ช่างแม่งไปออกเดินทางไปใช้ชีวิต
 

INSTRU | F | Em | F | C |
INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
เติบ
F 
โตอยู่ในสังคมที่เต็มไป
Em 
ด้วยคนชอบตัดสิน
 
ตีคุณ
F 
ค่าชีวิตคนอื่นจากภาพ
C 
ลักษณ์และหน้าตา
 
แบ่งชน
F 
ชั้นฐานะการ
Em 
งานและเงินตรา
 
ทั้งที่คุณ
F 
ค่าความเป็นคนก็เท่าเ
G 
ทียมกัน

 
จะรวยจะ
F 
จนก็คนเหมือนกัน
 
จะช้าจะ
Em 
เร็วก็ตายเหมือนกัน
 
จะรวยล้น
F 
ฟ้าก็ซื้อชีวิตกลับมาไ
G 
ม่ได้
 
แต่กฎห
F 
มายที่เคยว่าดี
 
แต่มันสูญ
Em 
สิ้นความน่าศรัทธา
 
ก็เพราะว่าเ
F 
งินตรามันหนากว่าลาภกฎห
G 
มายที่มี

 
เบื่อระ
F 
บบที่มันเฮ่งซวย
 
เพียงแค่มึง
Em 
รวยก็ช่วยมึงได้
 
ที่มึงฆ่า
F 
คนโดยไม่ต้องมี
G 
คดี
 
มิตรภ
F 
าพและสังคมและกาล
Em 
เวลาที่เรามี
 
ผ่าน
F 
มาให้เราได้เรียน
G 
รู้
 
สุดท้
F 
ายมันก็แค่
G 
นี้..
 
ช่างแม่งไปออกเดินทางไปใช้ชีวิต
 

OUTRO | F | Em | Dm G | C | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สังคมทราม


*เติบโตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคนชอบตัดสิน
ตีคุณค่าชีวิตคนอื่นจากภาพลักษณ์และหน้าตา
แบ่งชนชั้นฐานะการงานและเงินตรา
ทั้งที่คุณค่าความเป็นคนก็เท่าเทียมกัน

เติบโตยิ่งเดินทางสังคมที่มีค่อยๆหายไป
มิตรที่เคยว่าแท้ก็เริ่มน้อยลง
จากที่คบกันด้วยใจ จวบจนวันนี้เริ่มสับสน
เป็นมิตรแท้หรือหวังเพียงเเค่ประโยชน์ส่วนตน

เบื่อสังคมที่ชอบนินทา เสเเสร้งหน้าไหว้หลังหลอก
ตีหน้าซื่อกระจอก กลับหลังซุ่มไฟ
บทเรียนที่ราคาเเพงตีมูลค่าไม่ได้
ก็คือการซื้อใจคน

*เติบโตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคนชอบตัดสิน
ตีคุณค่าชีวิตคนอื่นจากภาพลักษณ์และหน้าตา
แบ่งชนชั้นฐานะการงานและเงินตรา
ทั้งที่คุณค่าความเป็นคนก็เท่าเทียมกัน

**จะรวยจะจนก็คนเหมือนกัน
จะช้าจะเร็วก็ตายเหมือนกัน
จะรวยล้นฟ้าก็ซื้อชีวิตกลับมาไม่ได้
แต่กฎหมายที่เคยว่าดีแต่มันสูญสิ้นความน่าศรัทธา
ก็เพราะว่าเงินตรามันหนากว่าลาภกฎหมายที่มี
เบื่อระบบที่มันเฮ่งซวย
เพียงแค่มึงรวยก็ช่วยมึงได้
ที่มึงฆ่าคนโดยไม่ต้องมีคดี
มิตรภาพและสังคมและกาลเวลาที่เรามี
ผ่านมาให้เราได้เรียนรู้
สุดท้ายมันก็แค่นี้
ช่างแม่งไปออกเดินทางไปใช้ชีวิต

*เติบโตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคนชอบตัดสิน
ตีคุณค่าชีวิตคนอื่นจากภาพลักษณ์และหน้าตา
แบ่งชนชั้นฐานะการงานและเงินตรา
ทั้งที่คุณค่าความเป็นคนก็เท่าเทียมกัน

**จะรวยจะจนก็คนเหมือนกัน
จะช้าจะเร็วก็ตายเหมือนกัน
จะรวยล้นฟ้าก็ซื้อชีวิตกลับมาไม่ได้
แต่กฎหมายที่เคยว่าดีแต่มันสูญสิ้นความน่าศรัทธา
ก็เพราะว่าเงินตรามันหนากว่าลาภกฎหมายที่มี
เบื่อระบบที่มันเฮ่งซวย
เพียงแค่มึงรวยก็ช่วยมึงได้
ที่มึงฆ่าคนโดยไม่ต้องมีคดี
มิตรภาพและสังคมและกาลเวลาที่เรามี
ผ่านมาให้เราได้เรียนรู้
สุดท้ายมันก็แค่นี้
ช่างแม่งไปออกเดินทางไปใช้ชีวิต

มิวสิควิดีโอ สังคมทราม นายแว่นตา

เพลง : สังคมทราม (คอร์ด)
ศิลปิน : นายแว่นตา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบศ วงสวัสดี
เรียบเรียง : Mix Master : tawan petcharat
#เสียงเพลงของโจร
คอร์ดเพลง สังคมทราม นายแว่นตา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend