คอร์ดเพลง คืนมั่งตะเว้อ เมนทอล

  
Text   
คอร์ด เพลง คืนมั่งตะเว้อ เมนทอล
คอร์ดเพลง คืนมั่งตะเว้อ ศิลปิน เมนทอล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G D C Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em | G | D | Em |
INTRO | Em | G | D | D |
INTRO | Em | G | D | Em |
INTRO | Em | G | D | D |

 
ไอ้ตอนมา
Em 
ยืมมึงเป็นร้องเป็น
G 
ร่ำ
 
พรำเพ้อรำ
D 
พัน 
 
ต่างๆนา
Em 
นา
 
มึง
Em 
ชักแม่น้ำทั้ง
G 
ห้า 
 
มาสาธ
D 
ยายให้กูได้
Em 
ฟัง

 
มึง
C 
บอกว่าเดือดร้อนจัง
G 
หู
 
ไม่รรู้อีหันห
D 
น้าไปพึ่งพา
Em 
ใคร
Em 
เดียวสิ้นเดือนคืนให้นิสองสามเดือนผ่า
D 
นไป
 
กะยังไม่มีวี่
Em 
แวว..

 
เห็นโพสต์
C 
รูปกินหรูอยู่บ
G 
าย
 
แต่หนี้ไม่จ่
D 
ายมันหมายควายว่า
Em 
พรือ
 
อัพคลิป
C 
ลงไอจีลงเ
G 
ฟส
 
แต่ชาดเหมือนเป
D 
รตตางค์กูมึงไม่
Em 
คืน
 
แล้วอัพคลิป
C 
ลงติ๊กต๊อกอย่าง
G 
ดี
 
กินนั้นซื้อ
D 
นี้เที่ยวโน้นมึงบาย
Em 
ใจ
 
พอกูโทร
C 
หามึงปิดเครื่องทำ
G 
ไม
 
พอทักแชตไปกะเ
D 
งียบหาย
 
นี้มันหมายควายว่าพ
B 
รือ..

 
ว่าคืนมั่งตะเ
C 
ว้อ..
 
อย่าทำเบ
D 
ล๋อเหนียวหนี้กันหนัก
Em 
แรง
 
ให้คืนมั่งตะเ
C 
ว้อ..ผ่อนจ่
D 
ายกะได้อย่าเงีย
Em 
บฉี
 
พอกูทวงถ
C 
ามกะหาว่ากูหนักแ
D 
รง
 
พอกูไม่แห
G 
ลงมึงตีเ
D/F# 
นียนทำ
Em 
มึน
 
ตางค์มึง
C 
มีแล้วไซรมึงไม่ยอม
D 
คืน
 
ไอ้สันด
C 
านพันนี้วังๆอีถูก
D 
ลูกปืน
 
เดียวมึงได้กลืนน้ำข้า
Em 
วต้ม..
 
(คืนมั่งตะเว้อ..)
 

INSTRU | Em | G | D | Em | ( 2 Times )
INSTRU | C | G | Am | Em |
INSTRU | C | G | Am | Am | B | B |

 
แต่เห็นโพสต์
C 
รูปกินหรูอยู่บ
G 
าย
 
แต่หนี้ไม่จ่
D 
ายมันหมายควายว่า
Em 
พรือ
 
อัพคลิป
C 
ลงไอจีลงเ
G 
ฟส
 
แต่ชาดเหมือนเป
D 
รตตางค์กูมึงไม่
Em 
คืน
 
แล้วอัพคลิป
C 
ลงติ๊กต๊อกอย่าง
G 
ดี
 
เที่ยวนั้นซื้อ
D 
นี้กินโน้นมึงบาย
Em 
ใจ
 
พอกูโทร
C 
หามึงปิดเครื่องทำ
G 
ไม
 
พอทักแชตไปกะเ
D 
งียบหาย
 
นี้มันหมายควายว่าพ
B 
รือ..

 
ว่าคืนมั่งตะเ
C 
ว้อ..
 
อย่าทำเบ
D 
ล๋อเหนียวหนี้กันหนัก
Em 
แรง
 
ให้คืนมั่งตะเ
C 
ว้อ..ผ่อนจ่
D 
ายกะได้อย่าเงีย
Em 
บฉี
 
พอกูทวงถ
C 
ามกะหาว่ากูหนักแ
D 
รง
 
พอกูไม่แห
G 
ลงมึงตีเ
D/F# 
นียนทำ
Em 
มึน
 
ตางค์มึง
C 
มีแล้วไซรมึงไม่ยอม
D 
คืน
 
ไอ้สันด
C 
านพันนี้วังๆอีถูก
D 
ลูกปืน

 
อ่ะคืนมั่งตะเ
C 
ว้อ..
 
อย่าทำเบ
D 
ล๋อเหนียวหนี้กันหนัก
Em 
แรง
 
ให้คืนมั่งตะเ
C 
ว้อ..ผ่อนจ่
D 
ายกะได้อย่าเงีย
Em 
บฉี
 
พอฉันทวงถ
C 
ามกะหาว่าฉันหนักแ
D 
รง
 
พอฉันไม่แห
G 
ลงมึงตีเ
D/F# 
นียนทำ
Em 
มึน
 
ตางค์มึง
C 
มีแล้วไซรมึงไม่ยอม
D 
คืน
 
ไอ้สันด
C 
านพันนี้วังๆอีถูก
D 
ลูกปืน
 
เดียวมึงได้กลืนน้ำข้า
Em 
วต้ม..

 
กูหลาบแล้วไม่เ
D 
อาแล้ว
 
ใครมายืมตางค์กู
Em 
เลิกคบ
 
กูหลาบแล้วว่าไม่เ
D 
อาแล้ว
 
ใครมายืมตางค์กู
Em 
เลิกคบ..


ไอ้ตอนมายืมมึงเป็นร้องเป็นร่ำ
พรำเพ้อรำพัน ต่างๆนานา
มึงชักแม่น้ำทั้งห้า มาสาธยายให้กูได้ฟัง

มึงบอกว่าเดือดร้อนจังหู
ไม่รรู้อีหันหน้าไปพึ่งพาใคร
เดียวสิ้นเดือนคืนให้นิสองสามเดือนผ่านไป
กะยังไม่มีวี่แวว..

เห็นโพสต์รูปกินหรูอยู่บาย
แต่หนี้ไม่จ่ายมันหมายควายว่าพรือ
อัพคลิปลงไอจีลงเฟส
แต่ชาดเหมือนเปรตตางค์กูมึงไม่คืน
แล้วอัพคลิปลงติ๊กต๊อกอย่างดี
กินนั้นซื้อนี้เที่ยวโน้นมึงบายใจ
พอกูโทรหามึงปิดเครื่องทำไม
พอทักแชตไปกะเงียบหาย
นี้มันหมายควายว่าพรือ..

ว่าคืนมั่งตะเว้อ..
อย่าทำเบล๋อเหนียวหนี้กันหนักแรง
ให้คืนมั่งตะเว้อ..ผ่อนจ่ายกะได้อย่าเงียบฉี
พอกูทวงถามกะหาว่ากูหนักแรง
พอกูไม่แหลงมึงตีเนียนทำมึน
ตางค์มึงมีแล้วไซรมึงไม่ยอมคืน
ไอ้สันดานพันนี้วังๆอีถูกลูกปืน
เดียวมึงได้กลืนน้ำข้าวต้ม..
(คืนมั่งตะเว้อ..)

( ดนตรี )

แต่เห็นโพสต์รูปกินหรูอยู่บาย
แต่หนี้ไม่จ่ายมึงหมายควายว่าพรือ
อัพคลิปลงไอจีลงเฟส
แต่ชาดเหมือนเปรตตางค์กูมึงไม่คืน
แล้วอัพคลิปลงติ๊กต๊อกอย่างดี
เที่ยวนั้นซื้อนี้กินโน้นมึงบายใจ
พอกูโทรหามึงปิดเครื่องทำไม
พอทักแชตไปกะเงียบหาย
นี้มันหมายควายว่าพรือ..

ว่าคืนมั่งตะเว้อ..
อย่าทำเบล๋อเหนียวหนี้กันหนักแรง
ให้คืนมั่งตะเว้อ..ผ่อนจ่ายกะได้อย่าเงียบฉี
พอกูทวงถามกะหาว่ากูหนักแรง
พอกูไม่แหลงมึงตีเนียนทำมึน
ตางค์มึงมีแล้วไซรมึงไม่ยอมคืน
ไอ้สันดานพันนี้วังๆอีถูกลูกปืน

อ่ะคืนมั่งตะเว้อ..
อย่าทำเบล๋อเหนียวหนี้กันหนักแรง
ให้คืนมั่งตะเว้อ..ผ่อนจ่ายกะได้อย่าเงียบฉี
พอฉันทวงถามกะหาว่ากูหนักแรง
พอฉันไม่แหลงมึงตีเนียนทำมึน
ตางค์มึงมีแล้วไซรมึงไม่ยอมคืน
ไอ้สันดานพันนี้วังๆอีถูกลูกปืน
เดียวมึงได้กลืนน้ำข้าวต้ม..

กูหลาบแล้วไม่เอาแล้ว
ใครมายืมตางค์กูเลิกคบ
กูหลาบแล้วว่าไม่เอาแล้ว
ใครมายืมตางค์กูเลิกคบ..

มิวสิควิดีโอ คืนมั่งตะเว้อ เมนทอล

เพลง : คืนมั่งตะเว้อ (คอร์ด)
ศิลปิน : เมนทอล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทวีรัชต์ คำเสน (เมนทอล)
เรียบเรียง : ต้น สติ STi STudio
ติดต่องานศิลปิน : 089-5309055

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend