คอร์ดเพลง กาลครั้งนึง JUNENOM (จูนน่อม)

  
Text   
คอร์ดเพลง กาลครั้งนึง ศิลปิน JUNENOM คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cmaj7 D Gmaj7 Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
กาลครั้ง
Cmaj7 
นึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า
D 
 “ฉัน”
 
บทหนึ่งบทใน
Gmaj7 
นั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและ
Em 
เธอ
 
เนื้อความข้างในได้
Cmaj7 
กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรั
D 
กเสมอ
 
มอบความรักแด่
Gmaj7 
เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้อง
Em 
การ

INSTRU | Cmaj7 | D | Gmaj7 | Em |
INSTRU | Cmaj7 | D | Gmaj7 | Em |

Cmaj7 
บทหนึ่งบทเล่าขานตำนาน
D 
มา
Gmaj7 
ปากต่อปากก็ว่าช่างตรึง
Em 
ตรา
 
มิ
Cmaj7 
ได้เจือสิ่งซึ่งเสแสร้งมา
D 
ยา
 
ถ้อย
Gmaj7 
คำว่ารักมิใช่แค่วา
Em 
จา

 
มิได้มุสาวา
Cmaj7 
ทาที่ลั่นวาจาว่ารักออกไป
 
คำสัญ
D 
ญาที่เอ่ยออกมานั่นแล่นจากใจ
 
เพียง
Gmaj7 
พริบตา 
 
ที่ขานนามมาเจ้าอยู่หนใด
 
จะไกลลับฟ้าหรืออยู่แห่ง
Em 
ไหน ข้าจะตามหา มิว่าอย่างไร

Cmaj7 
จากคำลือเล่าขานมาแต่โบร่ำโบ
D 
ราณ
 
ทั้งสองได้พบพาน กระทั่งกลายเป็น
Gmaj7 
ตำนาน
 
กลายเป็นตำ
Em 
นาน

Cmaj7 
แม้ฝุ่นหรือเถ้าธุลีจะร่วงโ
D 
รย 
 
ทับถมใส่
Gmaj7 
ผ่านสายลมโชกโชนและฝนโ
Em 
ปรยทุกครั้งไป
Cmaj7 
แต่เธอเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระด
D 
าษ
 
ที่เธอและฉันได้เขียนเอ
Gmaj7 
าไว้ 
 
มิแปรเปลี่ยน
Em 
เลย

 
กาลครั้ง
Cmaj7 
นึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า
D 
 “ฉัน”
 
บทหนึ่งบทใน
Gmaj7 
นั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและ
Em 
เธอ
 
เนื้อความข้างในได้
Cmaj7 
กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรั
D 
กเสมอ
 
มอบความรักแด่
Gmaj7 
เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้อง
Em 
การ

Cmaj7 
ขอ..แค่เพียงเจ้า
D 
นั้น
 
คนอื่นไม่สำ
Gmaj7 
คัญหรอก 
 
ไม่หรอกเ
Em 
ธอเอ๋ย
 
และ
Cmaj7 
ขอให้เป็นตัวฉั
D 
นเอง
 
ที่ได้เป็นคนที่
Gmaj7 
บรรเลง 
 
ให้เธอนั้นไ
Em 
ด้ฟัง

 
ข้าขอภาว
Cmaj7 
นาให้ดาวบนฟ้าจงได้
D 
รับฟัง
 
ให้ข้าได้
Gmaj7 
เห็นรอยยิ้มเปื้อนหน้าเจ้าใน
Em 
ทุกวัน
 
ให้ข้าได้
Cmaj7 
อยู่เคียงข้างกายเมื่อเจ็บเมื่อ
D 
ไข้
 
ให้เราทั้ง
Gmaj7 
สองอย่าได้มีใครมาพรา
Em 
กเลย

Cmaj7 
แม้ฝุ่นหรือเถ้าธุลีจะร่วงโ
D 
รย 
 
ทับถมใส่
Gmaj7 
ผ่านสายลมโชกโชนและฝนโ
Em 
ปรยทุกครั้งไป
Cmaj7 
แต่เธอเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระด
D 
าษ
 
ที่เธอและฉันได้เขียนเอ
Gmaj7 
าไว้ 
 
มิแปรเปลี่ยน
Em 
เลย

 
กาลครั้ง
Cmaj7 
นึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า
D 
 “ฉัน”
 
บทหนึ่งบทใน
Gmaj7 
นั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและ
Em 
เธอ
 
เนื้อความข้างในได้
Cmaj7 
กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรั
D 
กเสมอ
 
มอบความรักแด่
Gmaj7 
เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้อง
Em 
การ

 
ไม่ให้เจ้า
Cmaj7 
กลัวจะป้องกันภัย
 
แม้ตัวต้อง
D 
ตายก็ไม่เป็นไร
 
ขอเพียง
Gmaj7 
เจ้าอยู่ 
 
ขอเพียง
Em 
เจ้าอยู่
 
เจ้าไม่ต้อง
Cmaj7 
กลัวหากเมื่อวันใด
 
เมื่อกายา
D 
ข้าจากลาตายไป
 
ข้า
Gmaj7 
อยู่ตรงนี้.. 
 
 
Em 

 
กาลครั้ง
Cmaj7 
นึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า
D 
 “ฉัน”
 
บทหนึ่งบทใน
Gmaj7 
นั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและ
Em 
เธอ
 
เนื้อความข้างในได้
Cmaj7 
กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรั
D 
กเสมอ
 
มอบความรักแด่
Gmaj7 
เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้อง
Em 
การ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กาลครั้งนึง


กาลครั้งนึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า “ฉัน”
บทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอ
เนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอ
มอบความรักแด่เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ

( ดนตรี )

บทหนึ่งบทเล่าขานตำนานมา
ปากต่อปากก็ว่าช่างตรึงตรา
มิได้เจือสิ่งซึ่งเสแสร้งมายา
ถ้อยคำว่ารักมิใช่แค่วาจา

มิได้มุสาวาทาที่ลั่นวาจาว่ารักออกไป
คำสัญญาที่เอ่ยออกมานั่นแล่นจากใจ
เพียงพริบตา ที่ขานนามมา เจ้าอยู่หนใด
จะไกลลับฟ้า หรืออยู่แห่งไหน ข้าจะตามหา มิว่าอย่างไร

จากคำลือเล่าขานมาแต่โบร่ำโบราณ
ทั้งสองได้พบพาน กระทั่งกลายเป็นตำนาน
กลายเป็นตำนาน

แม้ฝุ่นหรือเถ้าธุลีจะร่วงโรยทับถมใส่
ผ่านสายลมโชกโชนและฝนโปรยทุกครั้งไป
แต่เธอเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระดาษ
ที่เธอและฉันได้เขียนเอาไว้ มิแปรเปลี่ยนเลย

กาลครั้งนึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า “ฉัน”
บทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอ
เนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอ
มอบความรักแด่เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ

ขอแค่เพียงเจ้านั้น
คนอื่นไม่สำคัญหรอก ไม่หรอกเธอเอ๋ย
และขอให้เป็นตัวฉันเอง
ที่ได้เป็นคนที่บรรเลง ให้เธอนั้นได้ฟัง

ข้าขอภาวนาให้ดาวบนฟ้าจงได้รับฟัง
ให้ข้าได้เห็นรอยยิ้มเปื้อนหน้าเจ้าในทุกวัน
ให้ข้าได้อยู่เคียงข้างกายเมื่อเจ็บเมื่อไข้
ให้เราทั้งสองอย่าได้มีใครมาพรากเลย

แม้ฝุ่นหรือเถ้าธุลีจะร่วงโรยทับถมใส่
ผ่านสายลมโชกโชนและฝนโปรยทุกครั้งไป
แต่เธอเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระดาษ
ที่เธอและฉันได้เขียนเอาไว้ มิแปรเปลี่ยนเลย

กาลครั้งนึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า “ฉัน”
บทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอ
เนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอ
มอบความรักแด่เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ

ไม่ให้เจ้ากลัวจะป้องกันภัย
แม้ตัวต้องตายก็ไม่เป็นไร
ขอเพียงเจ้าอยู่ ขอเพียงเจ้าอยู่
เจ้าไม่ต้องกลัวหากเมื่อวันใด
เมื่อกายาข้าจากลาตายไป
ข้าอยู่ตรงนี้

กาลครั้งนึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า “ฉัน”
บทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอ
เนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอ
มอบความรักแด่เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ

มิวสิควิดีโอ กาลครั้งนึง JUNENOM

เพลง : กาลครั้งนึง (คอร์ด)
ศิลปิน : JUNENOM
Lyrics: JUNENOM
Vocals: JUNENOM
IG : jaruin.xv

Recommend
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend