คอร์ดเพลง ไว้เจอกันใหม่นะ JUNENOM (จูนน่อม)

  
Text   
คอร์ดเพลง ไว้เจอกันใหม่นะ JUNENOM
คอร์ดเพลง ไว้เจอกันใหม่นะ ศิลปิน JUNENOM คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D A Bm G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ไว้เจอกันใหม่
D 
นะ 
 
โชคดีที่ได้พ
A 
บกัน
 
จากกัน
Bm 
วันนี้ 
 
ความรู้สึกดีไม่เคยจ
G 
าง
 
ไว้เจอกันใหม่นะเ
D 
ธอ 
 
โชคดีที่ได้พ
A 
บเจอ
 
จากกันไป
Bm 
แล้ว 
 
ภาพความทรงจำยังตรึงต
G 
รา

INSTRU | D | A | Bm | G |
INSTRU | D | A | Bm | G |

D 
  รู้ดีว่าภายใน
A 
ใจ 
 
เราสองต่างเรียกร้องหา
 
  ไม่ว่า
Bm 
กาลเวลาผ่านวันนานมา 
 
เท่าไ
G 
หร่
D 
  รู้ดีว่าคงไม่น
A 
านพวกเราก็คงได้เจอ
 
  นับวัน
Bm 
รอละเมอถึงวันที่ได้พบเ
G 
ธอ

 
แต่ตอน
D 
นี้ 
 
คงทำได้เพียงฝัน
 
ก็ได้แต่นอน
A 
คิด 
 
ว่าเธอยังมีฉัน
 
แม้ว่า
Bm 
ความเป็นจริงมันไม่ใช่เ
G 
ลย

 
ฉันก็
D 
แค่ 
 
หลอกตัวเองไปวันๆ
 
เพราะแค่อยากจะ
A 
ลืมความเจ็บปวด
 
ที่อยู่ใน
Bm 
นั้น 
 
ในใจ
G 
ฉัน

 
ทว่าก็พอเข้า
D 
ใจ
 
ว่ารักของเราไม่คืนกลับ
A 
มา
 
พวกเราเจอกันเพื่อการจา
Bm 
กลา
 
อย่าเสียน้ำตา ไปเริ่มต้นใ
G 
หม่

 
ยังไงก็ขอบ
D 
คุณที่เธอผ่านมาในวัน
A 
ดีๆ
 
ทุกช่วงเวลาที่เราเค
Bm 
ยมี
 
ยังตราตรึงแม้ในวันที่จา
G 
กกัน

 
ไว้เจอกันใหม่
D 
นะ 
 
โชคดีที่ได้พ
A 
บกัน
 
จากกัน
Bm 
วันนี้ 
 
ความรู้สึกดีไม่เคยจ
G 
าง
 
ไว้เจอกันใหม่นะเ
D 
ธอ 
 
โชคดีที่ได้พ
A 
บเจอ
 
จากกันไป
Bm 
แล้ว 
 
ภาพความทรงจำยังตรึงต
G 
รา

 
ฉันนั้นไม่เข้า
D 
ใจทำไมเราจากกันง่ายๆ
 
เรื่องราวเหล่า
A 
นั้นฉันยังคงลืมมันไม่ได้
 
ภาพเหล่า
Bm 
นั้นที่เธอทำที่เธอร่าย
 
เป็นดั่งมนตราใส่
G 
ฉัน 
 
สะกดเอาไว้วอดวาย

 
เธอคิดจะไปก็
D 
ไป
 
ไม่นึกถึงกันบ้างเลย
 
 
หมดรักฉันแล้วหรือ
A 
ไร
 
แลดูแววตาไม่เหมือนที่เคย
 
 
จากอบอุ่นนั้นมอดไหม้
Bm 
สลาย
 
กลับกลายชืดและชา  
 
 
ความรักที่เคยมี
G 
กัน
 
ที่ผ่านมานั้นคงไม่กลับมาเหมือนเดิม
 

 
เหตุใดใยเธอต้อง
D 
ไป
 
ฉันไม่เข้าใจทำไมต้องจา
A 
กกัน
 
หรือฟ้าท่านไม่พ
Bm 
อใจ
 
ที่เห็นสองเราได้เคียงคู่
G 
กัน
 
เลยจำต้องพรากจากเ
D 
รา
 
และทิ้งให้ฉันนั้นต้องเ
A 
ฉา
 
นั่งเหงา อยู่เดียว
Bm 
ดาย.. 
 
ไม่มีเ
G 
ธอ

 
ทว่าก็พอเข้า
D 
ใจว่ารักของเราไม่คืนกลั
A 
บมา
 
พวกเราเจอกันเพื่อการจา
Bm 
กลา
 
อย่าเสียน้ำตา ไปเริ่มต้นใ
G 
หม่

 
ยังไงก็ขอบ
D 
คุณที่เธอผ่านมาในวัน
A 
ดีๆ
 
ทุกช่วงเวลาที่เราเค
Bm 
ยมี
 
ยังตราตรึงแม้ในวันที่จา
G 
กกัน

 
ไว้เจอกันใหม่
D 
นะ 
 
โชคดีที่ได้พ
A 
บกัน
 
จากกัน
Bm 
วันนี้ 
 
ความรู้สึกดีไม่เคยจ
G 
าง
 
ไว้เจอกันใหม่นะเ
D 
ธอ 
 
โชคดีที่ได้พ
A 
บเจอ
 
จากกันไป
Bm 
แล้ว 
 
ภาพความทรงจำยังตรึงต
G 
รา

 
ไว้เจอกันใหม่
D 
นะ 
 
โชคดีที่ได้พ
A 
บกัน
 
จากกัน
Bm 
วันนี้ 
 
ความรู้สึกดีไม่เคยจ
G 
าง
 
ไว้เจอกันใหม่นะเ
D 
ธอ 
 
โชคดีที่ได้พ
A 
บเจอ
 
จากกันไป
Bm 
แล้ว 
 
ภาพความทรงจำยังตรึงต
G 
รา

OUTRO | D | A | Bm | G |
OUTRO | D | A | Bm | G |


ไว้เจอกันใหม่นะ โชคดีที่ได้พบกัน
จากกันวันนี้ ความรู้สึกดีไม่เคยจาง
ไว้เจอกันใหม่นะเธอ โชคดีที่ได้พบเจอ
จากกันไปแล้ว ภาพความทรงจำยังตรึงตรา

( ดนตรี )

รู้ดีว่าภายในใจ เราสองต่างเรียกร้องหา
ไม่ว่ากาลเวลาผ่านวันนานมา เท่าไหร่
รู้ดีว่าคงไม่นานพวกเราก็คงได้เจอ
นับวันรอละเมอถึงวันที่ได้พบเธอ

แต่ตอนนี้ คงทำได้เพียงฝัน
ก็ได้แต่นอนคิด ว่าเธอยังมีฉัน
แม้ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่เลย

ทำได้แค่ หลอกตัวเองไปวันๆ
เพราะแค่อยากจะลืมความเจ็บปวด
ที่อยู่ในนั้น ในใจฉัน

ทว่าก็พอเข้าใจ
ว่ารักของเราไม่คืนกลับมา
พวกเราเจอกันเพื่อการจากลา
อย่าเสียน้ำตา ไปเริ่มต้นใหม่

ยังไงก็ขอบคุณที่เธอผ่านมาในวันดีๆ
ทุกช่วงเวลาที่เราเคยมี
ยังตราตรึงแม้ในวันที่จากกัน

ไว้เจอกันใหม่นะ โชคดีที่ได้พบกัน
จากกันวันนี้ความรู้สึกดีไม่เคยจาง
ไว้เจอกันใหม่นะเธอ โชคดีที่ได้พบเจอ
จากกันไปแล้ว ภาพความทรงจำยังตรึงตรา

ฉันนั้นไม่เข้าใจทำไมเราจากกันง่ายๆ
เรื่องราวเหล่านั้นฉันยังคงลืมมันไม่ได้
ภาพเหล่านั้นที่เธอทำที่เธอร่าย
เป็นดั่งมนตราใส่ฉัน สะกดเอาไว้วอดวาย

เธอคิดจะไปก็ไป
ไม่นึกถึงกันบ้างเลย
หมดรักฉันแล้วหรือไร
แลดูแววตาไม่เหมือนที่เคย

จากอบอุ่นนั้นมอดไหม้สลาย
กลับกลายชืดและชา
ความรักที่เคยมีกัน
ที่ผ่านมานั้นคงไม่กลับมาเหมือนเดิม

เหตุใดใยเธอต้องไป
ฉันไม่เข้าใจทำไมต้องจากกัน
หรือฟ้าท่านไม่พอใจ
ที่เห็นสองเราได้เคียงคู่กัน
เลยจำต้องพรากจากเรา
และทิ้งให้ฉันนั้นต้องเฉา
นั่งเหงา อยู่เดียวดาย ไม่มีเธอ

ทว่าก็พอเข้าใจว่ารักของเราไม่คืนกลับมา
พวกเราเจอกันเพื่อการจากลา
อย่าเสียน้ำตา ไปเริ่มต้นใหม่

ยังไงก็ขอบคุณ เธอที่ผ่านมาในวันดีๆ
ทุกช่วงเวลาที่เราเคยมี
ยังตราตรึงแม้ในวันที่จากกัน

ไว้เจอกันใหม่นะ โชคดีที่ได้พบกัน
จากกันวันนี้ความรู้สึกดีไม่เคยจาง
ไว้เจอกันใหม่นะเธอ โชคดีที่ได้พบเจอ
จากกันไปแล้ว ภาพความทรงจำยังตรึงตรา

ไว้เจอกันใหม่นะ โชคดีที่ได้พบกัน
จากกันวันนี้ความรู้สึกดีไม่เคยจาง
ไว้เจอกันใหม่นะเธอ โชคดีที่ได้พบเจอ
จากกันไปแล้ว ภาพความทรงจำยังตรึงตรา

มิวสิควิดีโอ ไว้เจอกันใหม่นะ JUNENOM

เพลง : ไว้เจอกันใหม่นะ (คอร์ด)
ศิลปิน : JUNENOM
เLyric: JUNENOM
Prod.: JUNENOM
IG: jaruin.xv

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend