คอร์ดเพลง มักเจ้าบักคัก บาส สิทธิชัย feat. โจอี้ วีระพล

  
Text   
คอร์ดเพลง มักเจ้าบักคัก ศิลปิน บาส สิทธิชัย feat. โจอี้ วีระพล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A Bm C#m D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

 
อยากบอกว่าอ้ายห
E 
ลงอีหล่านางเอ้ย
 
แม่นเกือบ
G#m 
ตาย
 
ขั้นเจ้าบ่มี
C#m 
ไผ 
 
กะอยากให้เจ้ามาเคียง
G#m 
กาย
 
อ้ายมักเจ้าเด้อนาง
A 
เอ้ย 
 
มักเจ้าบักคัก
 
บอก
G#m 
เลยว่าอยากลอง
C#m 
ฮัก 
 
คน
D 
ดี 
 
อกหักกี่ทีก็ย
B 
อม..

 
อยู่คนเดียวจน
E 
ชิน 
 
บ่เคยได้อินเรื่อง
G#m 
หัวใจ
 
มีความรักเมื่อ
C#m 
ใด 
 
กะบ่มีไผเขาอยู่ย
B 
าว
 
บ่
E 
ทันได้เ
A 
ชย 
 
บ่เคย
G#m 
ได้ชม
C#m 
ต้องทุกข์ระ
F#m 
ทม 
 
นอนจมความเสีย
B 
ใจ

 
แต่พอมามื้อ
E 
นี้มันใจบ่ดีย้อนเห็น
G#m 
เจ้า
 
จากที่เคยนั่งเ
C#m 
ศร้า 
 
และเข็ดกับรักก็หา
G#m 
ยไป
 
หากได้ฮักเ
A 
ธอ 
 
แล้วต้องเสี
G#m 
ยใจ
C#m 
ก็ไม่เป็น
F#m 
ไร 
 
อกหักแล้วไงอ้ายย
B 
อม

 
อยากบอกว่าอ้ายห
E 
ลงอีหล่านางเอ้ย
 
แม่นเกือบ
G#m 
ตาย
 
ขั้นเจ้าบ่มี
C#m 
ไผ 
 
กะอยากให้เจ้ามาเคียง
G#m 
กาย
 
อ้ายมักเจ้าเด้อนางเ
A 
อ้ย 
 
มักเจ้าบักคัก
 
บอก
G#m 
เลยว่าอยากลอง
C#m 
ฮักค
F#m 
นดี
 
อกหักกี่ที ก็ย
B 
อม

 
อยากสิขอได้
E 
บ่ 
 
ขอเจ้าคนนี้มาเป็น
G#m 
แฟน
 
อยากสิเดินควง
C#m 
แขนกับน้องคนงามไปทุก
G#m 
วัน
 
สัญญาถ้าเฮาได้
A 
คบ 
 
เบิดทั้งหัวใจ..
 
สิ
G#m 
บ่มีไผมา
C#m 
แทนที่
F#m 
เจ้าได้ 
 
แค่เพียงเจ้าบ่ทิ้งไ
B 
 
อ้ายพร้อมให้เธอหมดทั้
E 
งใจ..

INSTRU | E | G#m | F#m | B |

 
เจ้าเป็นคนผู้ง
E 
ามคัก 
 
เจ้าเป็นคนผู้
G#m 
งามหลาย
 
ฟัง
C#m 
อ้าย 
 
เจ้าสิบ่เสี
G#m 
ยใจ
 
แค่เปิดใจให้อ้
A 
ายก่อน 
 
ฟังอ้ายอีหล่
G#m 
าเอ้ย
 
เจ้าสิ
C#m 
บ่ลง
F#m 
เอย..เป็นความฮักที่เจ็บ
B 
ซ้ำ

 
ย้อนว่าฮักเจ้าห
E 
ลาย 
 
ย้อนว่าหลงเจ้า
G#m 
คัก
 
เจ้าเป็นคนต
C#m 
าฮัก 
 
แล้วไผสิทน
G#m 
ละได้
 
ฮักกันได้
A 
บ่ 
 
ให้อ้ายได้ฟินบัก
G#m 
หัวใจ
 
บ่แม่น
C#m 
ไผกะ
F#m 
ได้ 
 
กะอ้ายอยากได้เ
B 
จ้า..

 
อยากบอกว่าอ้ายห
E 
ลงอีหล่านางเอ้ย
 
แม่นเกือบ
G#m 
ตาย
 
ขั้นเจ้าบ่มี
C#m 
ไผ 
 
กะอยากให้เจ้ามาเคียง
G#m 
กาย
 
อ้ายมักเจ้าเด้อนางเ
A 
อ้ย 
 
มักเจ้าบักคัก
 
บอก
G#m 
เลยว่าอยากลอง
C#m 
ฮักค
F#m 
นดี
 
อกหักกี่ที ก็ย
B 
อม

 
อยากสิขอได้
E 
บ่ 
 
ขอเจ้าคนนี้มาเป็น
G#m 
แฟน
 
อยากสิเดินควง
C#m 
แขนกับน้องคนงามไปทุก
G#m 
วัน
 
สัญญาถ้าเฮาได้
A 
คบ 
 
เบิดทั้งหัวใจ..
 
สิ
G#m 
บ่มีไผมา
C#m 
แทนที่
F#m 
เจ้าได้ 
 
แค่เพียงเจ้าบ่ทิ้งไ
B 
 
อ้ายพร้อมให้เธอหมดทั้
E 
งใจ..

 
อยากสิขอได้
E 
บ่ 
 
ขอเจ้าคนนี้มาเป็น
G#m 
แฟน
 
อยากสิเดินควง
C#m 
แขนกับน้องคนงามไปทุก
G#m 
วัน
 
สัญญาถ้าเฮาได้
A 
คบ 
 
เบิดทั้งหัวใจ..
 
สิ
G#m 
บ่มีไผมา
C#m 
แทนที่
F#m 
เจ้าได้ 
 
แค่เพียงเจ้าบ่ทิ้งไ
B 
 
อ้ายพร้อมให้เธอหมดทั้
E 
งใจ..


อยากบอกว่าอ้ายหลงอีหล่านางเอ้ย แม่นเกือบตาย
ขั้นเจ้าบ่มีไผ กะอยากให้เจ้ามาเคียงกาย
อ้ายมักเจ้าเด้อนางเอ้ย มักเจ้าบักคัก
บอกเลยว่าอยากลองฮัก คนดี อกหักกี่ทีก็ยอม..

อยู่คนเดียวจนชิน บ่เคยได้อินเรื่องหัวใจ
มีความรักเมื่อใด กะบ่มีไผเขาอยู่ยาว
บ่ทันได้เชย บ่เคยได้ชม
ต้องทุกข์ระทม นอนจมความเสียใจ

แต่พอมามื้อนี้มันใจบ่ดีย้อนเห็นเจ้า
จากที่เคยนั่งเศร้า และเข็ดกับรักก็หายไป
หากได้ฮักเธอ แล้วต้องเสียใจ
ก็ไม่เป็นไร อกหักแล้วไงอ้ายยอม

อยากบอกว่าอ้ายหลงอีหล่านางเอ้ย แม่นเกือบตาย
ขั้นเจ้าบ่มีไผ กะอยากให้เจ้ามาเคียงกาย
อ้ายมักเจ้าเด้อนางเอ้ย มักเจ้าบักคัก
บอกเลยว่าอยากลองฮักคนดี อกหักกี่ที ก็ยอม

อยากสิขอได้บ่ ขอเจ้าคนนี้มาเป็นแฟน
อยากสิเดินควงแขนกับน้องคนงามไปทุกวัน
สัญญาถ้าเฮาได้คบ เบิดทั้งหัวใจ..
สิบ่มีไผมาแทนที่เจ้าได้ แค่เพียงเจ้าบ่ทิ้งไป
อ้ายพร้อมให้เธอหมดทั้งใจ..

( ดนตรี )

เจ้าเป็นคนผู้งามคัก เจ้าเป็นคนผู้งามหลาย
ฟังอ้าย เจ้าสิบ่เสียใจ
แค่เปิดใจให้อ้ายก่อน ฟังอ้ายอีหล่าเอ้ย
เจ้าสิบ่ลงเอย..เป็นความฮักที่เจ็บซ้ำ

ย้อนว่าฮักเจ้าหลาย ย้อนว่าหลงเจ้าคัก
เจ้าเป็นคนตาฮัก แล้วไผสิทนละได้
ฮักกันได้บ่ ให้อ้ายได้ฟินบักหัวใจ
บ่แม่นไผกะได้ กะอ้ายอยากได้เจ้า..

อยากบอกว่าอ้ายหลงอีหล่านางเอ้ย แม่นเกือบตาย
ขั้นเจ้าบ่มีไผ กะอยากให้เจ้ามาเคียงกาย
อ้ายมักเจ้าเด้อนางเอ้ย มักเจ้าบักคัก
บอกเลยว่าอยากลองฮักคนดี อกหักกี่ที ก็ยอม

อยากสิขอได้บ่ ขอเจ้าคนนี้มาเป็นแฟน
อยากสิเดินควงแขนกับน้องคนงามไปทุกวัน
สัญญาถ้าเฮาได้คบ เบิดทั้งหัวใจ..
สิบ่มีไผมาแทนที่เจ้าได้ แค่เพียงเจ้าบ่ทิ้งไป
อ้ายพร้อมให้เธอหมดทั้งใจ..

อยากสิขอได้บ่ ขอเจ้าคนนี้มาเป็นแฟน
อยากสิเดินควงแขนกับน้องคนงามไปทุกวัน
สัญญาถ้าเฮาได้คบ เบิดทั้งหัวใจ..
สิบ่มีไผมาแทนที่เจ้าได้ แค่เพียงเจ้าบ่ทิ้งไป
อ้ายพร้อมให้เธอหมดทั้งใจ..

มิวสิควิดีโอ มักเจ้าบักคัก บาส สิทธิชัย feat. โจอี้ วีระพล

เพลง : มักเจ้าบักคัก (คอร์ด)
ศิลปิน : บาส สิทธิชัย feat. โจอี้ วีระพล
Lyrics: บาส สิทธิชัย & สงกรานต์ รังสรรค์ & โจอี้ วีระพล
Arrange: บาส สิทธิชัย & สงกรานต์ รังสรรค์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend