คอร์ดเพลง กลับใจ วงสะพานเหล็ก

  
Text   
คอร์ดเพลง กลับใจ ศิลปิน วงสะพานเหล็ก คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A E F#m D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรับได้หม้าย
F#m 
 
พี่เคยเกมส์ห
E 
ราง 
 
คดีร้
D 
ายๆ

A 
อดีตนักโทษชาย 
 
ที่ใครเขาม
E 
องว่าไม่ดี
 
เกมส์ห
D 
รางมาหลายที 
 
เลยไม่
E 
มีใครมาสน

 
เราเ
A 
ป็นนักโทษชาย 
 
ไม่ค่อยเจียม
E 
ตัวสักเท่าไหร่
 
สาวไห
D 
นอิเข้าใกล้ 
 
ก็ไม่ห
E 
าญ..

 
ตัว
F#m 
ดำแถมสักลาย 
 
ก็เพื่อนข้างใ
E 
นเข้าให้มา
 
เรียน
D 
จบปริญญา 
 
ในเรือน
E 
จำคนทำผิด

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรับได้หม้าย
F#m 
 
พี่เคยเกมส์ห
E 
ราง 
 
คดีร้
D 
ายๆ 
 
ยังหาห
E 
ม้ายใครที
 
น้องเ
A 
ห้อ.. 
 
ต่อแต่
E 
นี้จะเป็น
F#m 
คนดี
 
ถ้าหากน้
E 
องได้ลองรัก
D 
พี่
 
นักโทษช
E 
ายคนนี้ 
 
จะมีแค่เ
A 
ธอ..
E 

INSTRU | A E | F#m E | D | E |
INSTRU | A E | F#m E | D | E |

 
ตัว
F#m 
ดำแถมสักลาย 
 
ก็เพื่อนข้างใ
E 
นเข้าให้มา
 
เรียน
D 
จบปริญญา 
 
ในเรือน
E 
จำคนทำผิด

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรับได้หม้าย
F#m 
 
พี่เคยเกมส์ห
E 
ราง 
 
คดีร้
D 
ายๆ 
 
ยังหาห
E 
ม้ายใครที
 
น้องเ
A 
ห้อ.. 
 
ต่อแต่
E 
นี้จะเป็น
F#m 
คนดี
 
ถ้าหากน้
E 
องได้ลองรัก
D 
พี่
 
นักโทษช
E 
ายคนนี้

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรับได้หม้าย
F#m 
 
พี่เคยเกมส์ห
E 
ราง 
 
คดีร้
D 
ายๆ 
 
ยังหาห
E 
ม้ายใครที
 
น้องเ
A 
ห้อ.. 
 
ต่อแต่
E 
นี้จะเป็น
F#m 
คนดี
 
ถ้าหากน้
E 
องได้ลองรัก
D 
พี่
 
นักโทษช
E 
ายคนนี้

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรักพี่หม้าย
F#m 
 
วันนี้ขอ
E 
ติดคดีรักจ
D 
นตาย 
 
ลองแลห
E 
ม้ายสักที
 
ช่วยยัดข้อ
A 
หา 
 
แล้วพิพาก
E 
ษากับพี่ทันที
F#m 
 
ว่าเราจะ
E 
รักได้กี่
D 
ปี 
 
สำหรับ
E 
พี่คนนี้ 
 
รักเหม็ดใ
A 
จ..
 
นักโทษช
D 
ายคน
E 
นี้ 
 
จะมีแค่เ
A 
ธอ..

OUTRO | A E | F#m E | D | E |


พี่เคยติดหราง น้องเห้อรับได้หม้าย
พี่เคยเกมส์หราง คดีร้ายๆ

อดีตนักโทษชาย ที่ใครเขามองว่าไม่ดี
เกมส์หรางมาหลายที เลยไม่มีใครมาสน

เราเป็นนักโทษชาย
ไม่ค่อยเจียมตัวสักเท่าไหร่
สาวไหนอิเข้าใกล้ ก็ไม่หาญ..

ตัวดำแถมสักลาย ก็เพื่อนข้างในเข้าให้มา
เรียนจบปริญญา ในเรือนจำคนทำผิด

พี่เคยติดหราง น้องเห้อรับได้หม้าย
พี่เคยเกมส์หราง คดีร้ายๆ ยังหาหม้ายใครที
น้องเห้อ.. ต่อแต่นี้จะเป็นคนดี
ถ้าหากน้องได้ลองรักพี่
นักโทษชายคนนี้ จะมีแค่เธอ..

( ดนตรี )

ตัวดำแถมสักลาย ก็เพื่อนข้างในเข้าให้มา
เรียนจบปริญญา ในเรือนจำคนทำผิด

พี่เคยติดหราง น้องเห้อรับได้หม้าย
พี่เคยเกมส์หราง คดีร้ายๆ ยังหาหม้ายใครที
น้องเห้อ.. ต่อแต่นี้จะเป็นคนดี
ถ้าหากน้องได้ลองรักพี่
นักโทษชายคนนี้..

พี่เคยติดหราง น้องเห้อรับได้หม้าย
พี่เคยเกมส์หราง คดีร้ายๆ ยังหาหม้ายใครที
น้องเห้อ.. ต่อแต่นี้จะเป็นคนดี
ถ้าหากน้องได้ลองรักพี่
นักโทษชายคนนี้

พี่เคยติดหราง น้องเห้อรักพี่หม้าย
วันนี้ขอติดคดีรักจนตาย ลองแลหม้ายสักที
ช่วยยัดข้อหา แล้วพิพากษากับพี่ทันที
ว่าเราจะรักได้กี่ปี สำหรับพี่คนนี้ รักเหม็ดใจ..
นักโทษชายคนนี้ จะมีแค่เธอ..

มิวสิควิดีโอ กลับใจ วงสะพานเหล็ก

เพลง : กลับใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : วงสะพานเหล็ก
เนื้อร้อง/ทำนอง : โย ลักลั่น
เรียบเรียง : Border recods

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend