คอร์ดเพลง พี่มันเลว สีดา๒ The Rube

  
Text   


INTRO | F | Em | Dm | G |

 
เข้าใจดี
ว่าพี่มันร้าย
 
เหยียบดวงใ
Em 
จแทบแตกสลาย
 
เหมือนตา
Dm 
ยทั้งเป็น
 
ไม่เคยจะเห็
นคุณค่าและความหมาย

 
ดี
แต่ทำให้ช้ำ 
 
ทำ
Em 
ให้ต้องเสียใจ
 
ซ้ำม
Dm 
าซ้ำไป 
 
มันคงไม่สา
ยถ้าพี่อยากจะขอโ
Em 
ทษ
 
ที่ทำ
A7 
ให้เธอต้องร้
Dm 
องไห้..อย่างนี้
..

 
พี่ผิดไปแล้
วขอวอนน้องแก้ว
 
ได้โปรดอย่าเคื
Em 
องเลยจงเห็นใจ
 
ขาดเธอไป
Dm 
เหมือนดวงฤทัย
 
จะขาดลงใน
เพียงชั่วพริบตา
 
พี่มันเล
ว 
 
ขอเริ่มต้นใหม่
 
พี่ชดใช้
Em 
ด้วยคำสัญ
D7 
ญา
 
ว่าจะรั
Dm 
กแก้วตา
จนชีพวาย

INSTRU | F | G |

 
ผิดกี่คร
า ให้อภัย ให้เธอนั้
Em 
นย่ำยีหัวใจ
 
กี่ถ้อยคำ
Dm 
ที่ลวงหลอกกัน 
 
เกิดรอยแผ
ลซ้ำเติมให้ช้ำ

 
องกลับมาในวันที่สาย 
 
ปม
Em 
ในใจมันคงไม่หาย
Dm 
เหมือนตาย.. 
 
คงไม่มีทา
งที่จะให้เธอย้
Em 
อนมา..
 
เธอเพี
A7 
ยงกลับมา 
 
ทำร้า
Dm 
ยจิตใจ..ฉั
น..

 
เจ็บที่ย
กหัวใจให้ไป 
 
แล้วถูกทำร้า
Em 
ยไม่มีชิ้นดี
 
ถูกกระทำ
Dm 
ทั้งย่ำ ทั้งยี ราวกับไม่เค
ยมีใจให้กัน
 
จากวันนี้
ขอหนี้ให้ไกล 
 
คนที่ทำร้า
Em 
ยแม้ตายจากกั
D7 
 
ก็ไม่มีวั
Dm 
นจะกลับไปรั
กได้ดังเดิ
ม.. 
 
 

 
ร่
Am 
างมันสั่นสะท้าน 
 
หาได้ใช่คำกล่าวอ้างว่าไม่
 
ไม่เคยมีเห
ตุ กลับมองเป็นเศษ ทั้งที่เป็นคนที่ใกล้

 
ดั่งฤทั
ยพี่แตกสลาย 
 
พี่หลงอนงค์จนเผลอไป
 
ทุกหล
Em 
งระยะพี่พลั้ง อภัยสักครั้ง พี่เสียใจ

 
เจ้าอ
Am 
สูรร้ายที่ทราม 
 
ลวงหลอกอุบายมาดลใจ
 
ประหนึ่งให้พี่
ต้องพังฤทัย 
 
สาบานว่าจริงให้ต้องตาย
 
ต่อให้กล
ายเป็นผงธุลี
 
นับจากชาตินี้ไม่คลายหา
ยโกรธา

 
พี่ผิดไปแล้
วขอวอนน้องแก้ว
 
ได้โปรดอย่าเคื
Em 
องเลยจงเห็นใจ
 
ขาดเธอไป
Dm 
เหมือนดวงฤทัย
 
จะขาดลงใน
เพียงชั่วพริบตา

 
พอได้แล้
ว 
 
ขอหนีให้ไกล
 
ไม่อยากกลับไ
Em 
ปให้ต้องโศก
D7 
 
อีกกี่น้ำต
Dm 
าไม่อาจชดใช้
ให้ลืมอาลัย

 
พอเถอะห
นา 
 
ไม่ต้องรื้อฟื้น
 
ตอนที่เจ็บป
Em 
วด 
 
เธออยู่ที่ใด
 
ต่อให้ยื้
Dm 
อจนชีพมลาย 
 
มันก็คงไม่
มีวันหวนมา

 
พี่มันเล
ว ขอเริ่มต้นใหม่ พี่ชดใช้
Em 
ด้วยคำสัญ
D7 
ญา
 
ว่าจะรั
Dm 
กแก้วตา
จนชีพวาย

OUTRO | F | Em | Dm G | C |


เข้าใจดีว่าพี่มันร้าย
เหยียบดวงใจแทบแตกสลาย
เหมือนตายทั้งเป็น
ไม่เคยจะเห็นคุณค่าและความหมาย

ดีแต่ทำให้ช้ำ ทำให้ต้องเสียใจ
ซ้ำมาซ้ำไป มันคงไม่สายถ้าพี่อยากจะขอโทษ
ที่ทำให้เธอต้องร้องไห้..อย่างนี้..

พี่ผิดไปแล้วขอวอนน้องแก้ว
ได้โปรดอย่าเคืองเลยจงเห็นใจ
ขาดเธอไปเหมือนดวงฤทัย
จะขาดลงในเพียงชั่วพริบตา
พี่มันเลว ขอเริ่มต้นใหม่ พี่ชดใช้ด้วยคำสัญญา
ว่าจะรักแก้วตาจนชีพวาย

ผิดกี่คราให้อภัย ให้เธอนั้นย่ำยีหัวใจ
กี่ถ้อยคำที่ลวงหลอกกัน เกิดรอยแผลซ้ำเติมให้ช้ำ

มองกลับมาในวันที่สาย ปมในใจมันคงไม่หาย
เหมือนตาย.. คงไม่มีทางที่จะให้เธอย้อนมา
เธอเพียงกลับมา ทำร้ายจิตใจ..ฉัน..

เจ็บที่ยกหัวใจให้ไป แล้วถูกทำร้ายไม่มีชิ้นดี
ถูกกระทำ ทั้งย่ำ ทั้งยี ราวกับไม่เคยมีใจให้กัน
จากวันนี้ขอหนีให้ไกล คนที่ทำร้ายแม้ตายจากกัน
ก็ไม่มีวันจะกลับไปรักได้ดังเดิม..

ร่างมันสั่นสะท้าน หาได้ใช่คำกล่าวอ้างว่าไม่
ไม่เคยมีเหตุ กลับมองเป็นเศษ ทั้งที่เป็นคนที่ใกล้

ดั่งฤทัยพี่แตกสลาย พี่หลงอนงค์จนเผลอไป
ทุกหลงระยะพี่พลั้ง อภัยสักครั้ง พี่เสียใจ

เจ้าอสูรร้ายที่ทราม ลวงหลอกอุบายมาดลใจ
ประหน่งให้พี่ต้องพังฤทัย สาบานว่าจริงให้ต้องตาย

ต่อให้กลายเป็นผงธุลี
นับจากชาตินี้ไม่คลายหายโกรธา

พี่ผิดไปแล้วขอวอนน้องแก้ว
ได้โปรดอย่าเคืองเลยจงเห็นใจ
ขาดเธอไปเหมือนดวงฤทัย
จะขาดลงในเพียงชั่วพริบตา

พอได้แล้ว ขอหนีให้ไกล
ไม่อยากกลับไปให้ต้องโศกา
อีกกี่น้ำตาไม่อาจชดใช้ให้ลืมอาลัย

พอเถอะหนา ไม่ต้องรื้อฟื้น
ตอนที่เจ็บปวด เธออยู่ที่ใด
ต่อให้ยื้อจนชีพมลาย มันก็คงไม่มีวันหวนมา
พี่มันเลว ขอเริ่มต้นใหม่ พี่ชดใช้ด้วยคำสัญญา
ว่าจะรักแก้วตาจนชีพวาย

มิวสิควิดีโอ พี่มันเลว สีดา๒ The Rube

เพลง : พี่มันเลว สีดา๒ (คอร์ด)
ศิลปิน : The Rube
Composer, Writer: Bodin Charoenrat
Composer, Writer: Siwaphong Hemwong
Composer, Writer: Chanaporn Amaupai

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend