คอร์ดเพลง สัญญาได้หม้าย เอ็กซ์ พงศธร

  
Text   


INTRO | G A | F#m Bm | Em | A |

 
ถ้าหาก
D 
คำว่ารักคำ
A 
นี้เป็นคำสุด
Bm 
ท้าย
 
ถ้าหากรูป
G 
คู่ที่เราเคยถ่
A 
ายเก็บไว้ได้แ
D 
ค่นี้
 
ถ้าหากว่า
G 
ที่ที่เราเคยเ
A 
ที่ยวด้วยกัน
 
ไม่อาจไ
F#m 
ปตรงนั้นได้
Bm 
อีกที
 
ถ้าหากเรื่อง
Em 
ราวของวันพรุ่ง
A 
นี้ต้องมีรอย
D 
น้ำตา

 
สัญ
Em 
ญากับฉันได้หม้าย 
 
จะอยู่ให้ไ
F#m 
ด้จะไม่งอแง
 
ถ้าหากไม่
G 
มีฉันคอยดู
A 
แลห่วงใยอยู่ตร
D 
งนี้
 
หัดกิน
Em 
ข้าวคนเดียวให้เป็น 
 
อากาศ
F#m 
เย็นห่มผ้าไว้ให้ดี
 
ถ้าหากเรื่องร
G 
าวของวันพรุ่งนี้เราต้องจา
A 
กกัน

 
สัญญาน่ะว่าจะไ
G 
ม่ร้อง 
 
สัญ
A 
ญานะว่าไม่
F#m 
งอแง
 
สัญ
Bm 
ญาได้หม้ายจะ
Em 
ดูแล 
 
ตัวเ
A 
องให้ดีเข้าใ
D 
จไหม
 
เรื่องราวของวันพรุ่ง
G 
นี้ที่ต้องเ
A 
จอ 
 
ฉันรู้ว่า
F#m 
เธอก็คงจะเ
Bm 
สียใจ
 
แต่
Em 
เธอต้องรับให้ไ
A 
หว 
 
ฝืน
Em 
ยิ้มออกมาได้ใ
A 
หม
 
ให้ฉันไ
D 
ปบาย

INSTRU | G | Gm | F#m | Bm |
INSTRU | Em | F#m | G | A |

 
สัญ
Em 
ญากับฉันได้หม้าย 
 
จะอยู่ให้ไ
F#m 
ด้จะไม่งอแง
 
ถ้าหากไม่
G 
มีฉันคอยดู
A 
แลห่วงใยอยู่ตร
D 
งนี้
 
หัดกิน
Em 
ข้าวคนเดียวให้เป็น 
 
อากาศ
F#m 
เย็นห่มผ้าไว้ให้ดี
 
ถ้าหากเรื่องร
G 
าวของวันพรุ่งนี้เราต้องจา
A 
กกัน

 
สัญญาน่ะว่าจะไ
G 
ม่ร้อง 
 
สัญ
A 
ญานะว่าไม่
F#m 
งอแง
 
สัญ
Bm 
ญาได้หม้ายจะ
Em 
ดูแล 
 
ตัวเ
A 
องให้ดีเข้าใ
D 
จไหม
 
เรื่องราวของวันพรุ่ง
G 
นี้ที่ต้องเ
A 
จอ 
 
ฉันรู้ว่า
F#m 
เธอก็คงจะเ
Bm 
สียใจ
 
แต่
Em 
เธอต้องรับให้ไ
A 
หว 
 
ฝืน
Em 
ยิ้มออกมาได้ใ
A 
หม 
 
 
D 

 
สัญญาน่ะว่าจะไ
G 
ม่ร้อง 
 
สัญ
A 
ญานะว่าไม่
F#m 
งอแง
 
สัญ
Bm 
ญาได้หม้ายจะ
Em 
ดูแล 
 
ตัวเ
A 
องให้ดีเข้าใ
D 
จไหม
 
เรื่องราวของวันพรุ่ง
G 
นี้ที่ต้องเ
A 
จอ 
 
ฉันรู้ว่า
F#m 
เธอก็คงจะเ
Bm 
สียใจ
 
ฝืน
Em 
ยิ้มรับมันให้ไ
A 
หว 
 
ฝืน
Em 
ยืนรับมันให้ไ
A 
หวได้ไหมค
D 
นดี

 
ฉัน
Em 
รู้เธอต้องเสี
A 
ยใจ 
 
แต่
Em 
ทนรับมันให้ไ
A 
หว..
 
ได้ไหมค
D 
นดี..


ถ้าหากคำว่ารักคำนี้เป็นคำสุดท้าย
ถ้าหากรูปคู่ที่เราเคยถ่ายเก็บไว้ได้แค่นี้
ถ้าหากว่าที่ที่เราเคยเที่ยวด้วยกัน
ไม่อาจไปตรงนั้นได้อีกที
ถ้าหากเรื่องราวของวันพรุ่งนี้ต้องมีรอยน้ำตา

สัญญากับฉันได้หม้าย จะอยู่ให้ได้จะไม่งอแง
ถ้าหากไม่มีฉันคอยดูแลห่วงใยอยู่ตรงนี้
หัดกินข้าวคนเดียวให้เป็น อากาศเย็นห่มผ้าไว้ให้ดี
หากเรื่องราวของวันพรุ่งนี้เราต้องจากกัน

สัญญาน่ะว่าจะไม่ร้อง สัญญานะว่าไม่งอแง
สัญญาได้หม้ายจะดูแล ตัวเองให้ดีเข้าใจไหม
เรื่องราวของวันพรุ่งนี้ที่ต้องเจอ ฉันรู้ว่าเธอก็คงจะเสียใจ
ถึงแม้น้ำตามันไหล ฝืนยิ้มออกมาได้ใหม
ให้ฉันไปบาย

( ดนตรี )

สัญญากับฉันได้หม้าย จะอยู่ให้ได้จะไม่งอแง
ถ้าหากไม่มีฉันคอยดูแลห่วงใยอยู่ตรงนี้
หัดกินข้าวคนเดียวให้เป็น อากาศเย็นห่มผ้าไว้ให้ดี
ถ้าหากเรื่องราวของวันพรุ่งนี้เราต้องจากกัน

สัญญาน่ะว่าจะไม่ร้อง สัญญานะว่าไม่งอแง
สัญญาได้หม้ายจะดูแล ตัวเองให้ดีเข้าใจไหม
เรื่องราวของวันพรุ่งนี้ที่ต้องเจอ ฉันรู้ว่าเธอก็คงจะเสียใจ
แต่เธอต้องรับให้ไหว ฝืนยิ้มออกมาได้ไหม

สัญญาน่ะว่าจะไม่ร้อง สัญญานะว่าไม่งอแง
สัญญาได้หม้ายจะดูแล ตัวเองให้ดีเข้าใจไหม
เรื่องราวของวันพรุ่งนี้ที่ต้องเจอ ฉันรู้ว่าเธอก็คงจะเสียใจ
ฝืนยิ้มรับมันให้ไหว ฝืนยืนรับมันให้ไหวได้ไหมคนดี

ฉันรู้เธอต้องเสียใจ แต่ทนรับมันให้ไหว
ได้ไหมคนดี

มิวสิควิดีโอ สัญญาได้หม้าย เอ็กซ์ พงศธร

เพลง : สัญญาได้หม้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : เอ็กซ์ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend