คอร์ดเพลง หวางอิบ้า – น้องบ่าว วงฟิชทัวร์

  
Text   

คอร์ดเพลง หวางอิบ้า
Single เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง หวางอิบ้า คอร์ดตามต้นฉบับ สามารถปรับคีย์คอร์ดเพลง หวางอิบ้า เป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
จะทำอย่า
G 
งไรให้ส
D 
าวเขาม
Em 
ามอง
 
ไอ้เราก็ล
C 
องหลายครั้งเขาทำเ
D 
มิน
 
จะไปจี
G 
บสาวสุดท้
D 
ายก็ต้อ
Em 
งเขิน
 
ทำท่าอิไม่เพ
C 
ลินเหมือนคนอื่นเ
D 
ขา

 
จะทำอย่า
G 
งไรก็เ
D 
ราจีบไม่เ
Em 
ป็น
 
มันช่างยากเ
C 
ย็นเหลือเกินเรื่องจีบส
D 
าว
 
สาวๆ เดี๋ย
G 
วนี้เขาช
D 
อบแต่บ่า
Em 
วบ่าว
 
ที่ตัวข
C 
าวผมย
D 
าวยกล้อเ
G 
ก่ง

 
* เห็นเพื่อนพาส
C 
าวขาข
D 
าวสวยๆ 
 
 
Em 
เพ
 
อยากมีมั่
C 
งเด้รักเ
D 
ดจีบไม่เ
Em 
ป็น
 
หวาง
Am 
อิบ้านนกกรงหัวจุก
 
หวาง
Em 
อิหนุกกับโหมน้ำท่อม
 
ควา
C 
มรักก็เลยฉองดอง
 
ได้แต่ม
D 
องเพื่อนพาสาว

 
** ถึงอี
Am 
บ้าอีช๊อตแบบโห
Em 
มเรา
 
Am 
ต่ความจริงใจไม่ห่า
D 
งเหิน
 
ถึงไม่
Am 
หล่อไม่รวยแบบใค
Em 
รเขา
 
แต่ว่า
C 
รักของเรา 
 
ความจริ
D 
งใจของเรา
 
มันเศร้า
Em 
เกิน..

INSTRU | Am | Em | C | D |
INSTRU | Am | Em | C | D | G |

( *, ** )

OUTRO | Am | Em | C | D |
OUTRO | Am | Em | C | D | G |

เนื้อเพลง หวางอิบ้า
จะทำอย่างไรให้สาวเขามามอง
ไอ้เราก็ลองหลายครั้งเขาทำเมิน
จะไปจีบสาวสุดท้ายก็ต้องเขิน
ทำท่าอิไม่เพลินเหมือนคนอื่นเขา

จะทำอย่างไรก็เราจีบไม่เป็น
มันช่างยากเย็นเหลือเกินเรื่องจีบสาว
สาวๆ เดี๋ยวนี้เขาชอบแต่บ่าวบ่าว
ที่ตัวขาวผมยาวยกล้อเก่ง

เห็นเพื่อนพาสาวขาขาวสวยๆ เพ
อยากมีมั่งเด้รักเดจีบไม่เป็น
หวางอิบ้านนกกรงหัวจุก
หวางอิหนุกกับโหมน้ำท่อม
ความรักก็เลยฉองดอง
ได้แต่มองเพื่อนพาสาว

ถึงอีบ้าอีช๊อตแบบโหมเรา
แต่ความจริงใจไม่ห่างเหิน
ถึงไม่หล่อไม่รวยแบบใครเขา
แต่ว่ารักของเรา ความจริงใจของเรา
มันเศร้าเกิน..

( ดนตรี )

เห็นเพื่อนพาสาวขาขาวสวยๆ เพ
อยากมีมั่งเด้รักเดจีบไม่เป็น
หวางอิบ้านนกกรงหัวจุก
หวางอิหนุกกับโหมน้ำท่อม
ความรักก็เลยฉองดอง
ได้แต่มองเพื่อนพาสาว

ถึงอีบ้าอีช๊อตแบบโหมเรา
แต่ความจริงใจไม่ห่างเหิน
ถึงไม่หล่อไม่รวยแบบใครเขา
แต่ว่ารักของเรา ความจริงใจของเรา
มันเศร้าเกิน..

( ดนตรี )

คอร์ดเพลง หวางอิบ้า
นักร้อง น้องบ่าว วงฟิชทัวร์
คำร้อง/ทำนอง น้องบ่าว วงฟิชทัวร์
เรียบเรียง ปั้ม จาระเม็ด

น้องบ่าว วงฟิชทัวร์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
คอร์ดเพลง หวางอิบ้า - น้องบ่าว วงฟิชทัวร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend