หน้าแรก » น้องบ่าว วงฟิชทัวร์ » คอร์ดเพลง หวางอิบ้า – น้องบ่าว วงฟิชทัวร์

คอร์ดเพลง หวางอิบ้า – น้องบ่าว วงฟิชทัวร์

คอร์ดเพลง หวางอิบ้า
Single เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง หวางอิบ้า คอร์ดตามต้นฉบับ สามารถปรับคีย์คอร์ดเพลง หวางอิบ้า เป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
จะทำอย่า
งไรให้ส
าวเขาม
Em 
ามอง
 
ไอ้เราก็ล
องหลายครั้งเขาทำเ
มิน
 
จะไปจี
บสาวสุดท้
ายก็ต้อ
Em 
งเขิน
 
ทำท่าอิไม่เพ
ลินเหมือนคนอื่นเ
ขา

 
จะทำอย่า
งไรก็เ
ราจีบไม่เ
Em 
ป็น
 
มันช่างยากเ
ย็นเหลือเกินเรื่องจีบส
าว
 
สาวๆ เดี๋ย
วนี้เขาช
อบแต่บ่า
Em 
วบ่าว
 
ที่ตัวข
าวผมย
าวยกล้อเ
ก่ง

 
* เห็นเพื่อนพาส
าวขาข
าวสวยๆ 
 
 
Em 
เพ
 
อยากมีมั่
งเด้รักเ
ดจีบไม่เ
Em 
ป็น
 
หวาง
Am 
อิบ้านนกกรงหัวจุก
 
หวาง
Em 
อิหนุกกับโหมน้ำท่อม
 
ควา
มรักก็เลยฉองดอง
 
ได้แต่ม
องเพื่อนพาสาว

 
** ถึงอี
Am 
บ้าอีช๊อตแบบโห
Em 
มเรา
 
Am 
ต่ความจริงใจไม่ห่า
งเหิน
 
ถึงไม่
Am 
หล่อไม่รวยแบบใค
Em 
รเขา
 
แต่ว่า
รักของเรา 
 
ความจริ
งใจของเรา
 
มันเศร้า
Em 
เกิน..

INSTRU | Am | Em | C | D |
INSTRU | Am | Em | C | D | G |

( *, ** )

OUTRO | Am | Em | C | D |
OUTRO | Am | Em | C | D | G |

เนื้อเพลง หวางอิบ้า
จะทำอย่างไรให้สาวเขามามอง
ไอ้เราก็ลองหลายครั้งเขาทำเมิน
จะไปจีบสาวสุดท้ายก็ต้องเขิน
ทำท่าอิไม่เพลินเหมือนคนอื่นเขา

จะทำอย่างไรก็เราจีบไม่เป็น
มันช่างยากเย็นเหลือเกินเรื่องจีบสาว
สาวๆ เดี๋ยวนี้เขาชอบแต่บ่าวบ่าว
ที่ตัวขาวผมยาวยกล้อเก่ง

เห็นเพื่อนพาสาวขาขาวสวยๆ เพ
อยากมีมั่งเด้รักเดจีบไม่เป็น
หวางอิบ้านนกกรงหัวจุก
หวางอิหนุกกับโหมน้ำท่อม
ความรักก็เลยฉองดอง
ได้แต่มองเพื่อนพาสาว

ถึงอีบ้าอีช๊อตแบบโหมเรา
แต่ความจริงใจไม่ห่างเหิน
ถึงไม่หล่อไม่รวยแบบใครเขา
แต่ว่ารักของเรา ความจริงใจของเรา
มันเศร้าเกิน..

( ดนตรี )

เห็นเพื่อนพาสาวขาขาวสวยๆ เพ
อยากมีมั่งเด้รักเดจีบไม่เป็น
หวางอิบ้านนกกรงหัวจุก
หวางอิหนุกกับโหมน้ำท่อม
ความรักก็เลยฉองดอง
ได้แต่มองเพื่อนพาสาว

ถึงอีบ้าอีช๊อตแบบโหมเรา
แต่ความจริงใจไม่ห่างเหิน
ถึงไม่หล่อไม่รวยแบบใครเขา
แต่ว่ารักของเรา ความจริงใจของเรา
มันเศร้าเกิน..

( ดนตรี )

คอร์ดเพลง หวางอิบ้า
นักร้อง น้องบ่าว วงฟิชทัวร์
คำร้อง/ทำนอง น้องบ่าว วงฟิชทัวร์
เรียบเรียง ปั้ม จาระเม็ด

น้องบ่าว วงฟิชทัวร์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
คอร์ดเพลง หวางอิบ้า - น้องบ่าว วงฟิชทัวร์
 โฆษณา