คอร์ดเพลง ดอกไม้ วงกลม

  
Text   


INTRO | D | G | D | G |

D 
  คงสุด
F#m 
ทางฝัน เธอกับ
G 
ฉันและรักเ
A 
รา
D 
  คงหมด
F#m 
ทางแล้ว ในแวว
G 
ตาของเธอไม่
A 
มีฉัน

D 
  คงต้อง
F#m 
ยอมรับ ในเมื่อ
G 
ฉันพาเธอ 
 
ไม่
A 
ถึงฝั่ง
D 
  คงต้องเ
F#m 
ลิกหวัง และปล่อยเ
G 
ธอไปตาม 
 
ที่ใ
A 
จฝัน

Bm 
  ฉันไม่เ
F#m 
ป็นไร หากสุดท้
G 
ายรักเราต้อง
D 
จบลง
Bm 
  คงต้องเ
F#m 
ข้าใจ เมื่อเธอ
G 
นั้นเจอใครที่
D 
ดีพร้อม
Bm 
  ฉันก็
F#m 
ยอมไป หากสุดท้
G 
ายมันทำให้เ
D 
ธอนั้น
Bm 
  มีชี
F#m 
วิตที่ดี 
 
ที่เ
G 
ธอ.. 
 
ได้เคย
A 
ฝัน

 
ฉันก็พร้อมยิน
D 
ดี
 
ดอกไม้ที่
F#m 
ฉันนั้นเคย
Bm 
ปลูกไว้
 
มันจะเติบโ
A 
ตในอ้อมกอดใ
G 
คร
 
ไม่เ
F#m 
ป็นไร 
 
และยิน
Em 
ดีที่เธอนั้น
A 
งดงาม
 
ความ
D 
รักที่เรา 
 
ทั้ง
F#m 
สองนั้นเคย
Bm 
ได้มี
 
ฉันจะเก็บไ
A 
ว้ในใจอย่
G 
างนี้ 
 
เรื่อ
F#m 
ยไป
 
จงเติบโ
Em 
ตบนทางที่
A 
ฝันต่อไป 
 
 
D 
นะเธอ

D 
  คงสุด
F#m 
ทางฝัน เธอกับ
G 
ฉันและรักเ
A 
รา
D 
  คงหมด
F#m 
ทางแล้ว ในแวว
G 
ตาของเธอไม่
A 
มีฉัน

D 
  คงต้อง
F#m 
ยอมรับ ในเมื่อ
G 
ฉันพาเธอ 
 
ไม่
A 
ถึงฝั่ง
D 
  คงต้องเ
F#m 
ลิกหวัง และปล่อยเ
G 
ธอไปตาม 
 
ที่ใ
A 
จฝัน

Bm 
  ฉันไม่เ
F#m 
ป็นไร หากสุดท้
G 
ายรักเราต้อง
D 
จบลง
Bm 
  คงต้องเ
F#m 
ข้าใจ เมื่อเธอ
G 
นั้นเจอใครที่
D 
ดีพร้อม
Bm 
  ฉันก็
F#m 
ยอมไป หากสุดท้
G 
ายมันทำให้เ
D 
ธอนั้น
Bm 
  มีชี
F#m 
วิตที่ดี 
 
ที่เ
G 
ธอ.. 
 
ได้เคย
A 
ฝัน

 
ฉันก็พร้อมยิน
D 
ดี
 
ดอกไม้ที่
F#m 
ฉันนั้นเคย
Bm 
ปลูกไว้
 
มันจะเติบโ
A 
ตในอ้อมกอดใ
G 
คร
 
ไม่เ
F#m 
ป็นไร 
 
และยิน
Em 
ดีที่เธอนั้น
A 
งดงาม
 
ความ
D 
รักที่เรา 
 
ทั้ง
F#m 
สองนั้นเคย
Bm 
ได้มี
 
ฉันจะเก็บไ
A 
ว้ในใจอย่
G 
างนี้ 
 
เรื่อ
F#m 
ยไป
 
จงเติบโ
Em 
ตบนทางที่
A 
ฝันต่อไป 
 
นะเธอ

INSTRU | G | F#m Bm | C | A |

 
ฉันก็พร้อมยิน
D 
ดี
 
ดอกไม้ที่
F#m 
ฉันนั้นเคย
Bm 
ปลูกไว้
 
มันจะเติบโ
A 
ตในอ้อมกอดใ
G 
คร
 
ไม่เ
F#m 
ป็นไร 
 
และยิน
Em 
ดีที่เธอนั้น
A 
งดงาม
 
ความ
D 
รักที่เรา 
 
ทั้ง
F#m 
สองนั้นเคย
Bm 
ได้มี
 
ฉันจะเก็บไ
A 
ว้ในใจอย่
G 
างนี้ 
 
เรื่อ
F#m 
ยไป
 
จงเติบโ
Em 
ตบนทางที่
A 
ฝันต่อไป 
 
 
D 
นะเธอ

INSTRU | G | F#m Bm | Em |

 
จงเติบโ
A 
ตบนทางที่ฝันต่อไปนะเธอ

OUTRO | D | G | D | G |


คงสุดทางฝัน เธอกับฉันและรักเรา
คงหมดทางแล้ว ในแววตาของเธอไม่มีฉัน
คงต้องยอมรับ ในเมื่อฉันพาเธอไม่ถึงฝั่ง
คงต้องเลิกหวัง และปล่อยเธอไปตามที่ใจฝัน

ฉันไม่เป็นไร หากสุดท้ายรักเราต้องจบลง
คงต้องเข้าใจ เมื่อเธอนั้นเจอใครที่ดีพร้อม
ฉันก็ยอมไป หากสุดท้ายมันทำให้เธอนั้น
มีชีวิตที่ดี ที่เธอ..ได้เคยฝัน

ฉันก็พร้อมยินดี ดอกไม้ที่ฉันนั้นเคยปลูกไว้
มันจะเติบโตในอ้อมกอดใคร
ไม่เป็นไร และยินดีที่เธอนั้นงดงาม
ความรักที่เราทั้งสองนั้นเคยได้มี
ฉันจะเก็บไว้ในใจอย่างนี้..เรื่อยไป
จงเติบโตบนทางที่ฝันต่อไปนะเธอ

คงสุดทางฝัน เธอกับฉันและรักเรา
คงหมดทางแล้ว ในแววตาของเธอไม่มีฉัน
คงต้องยอมรับ ในเมื่อฉันพาเธอไม่ถึงฝั่ง
คงต้องเลิกหวัง และปล่อยเธอไปตามที่ใจฝัน

ฉันไม่เป็นไร หากสุดท้ายรักเราต้องจบลง
คงต้องเข้าใจ เมื่อเธอนั้นเจอใครที่ดีพร้อม
ฉันก็ยอมไป หากสุดท้ายมันทำให้เธอนั้น
มีชีวิตที่ดี ที่เธอ..ได้เคยฝัน

ฉันก็พร้อมยินดี ดอกไม้ที่ฉันนั้นเคยปลูกไว้
มันจะเติบโตในอ้อมกอดใคร
ไม่เป็นไร และยินดีที่เธอนั้นงดงาม
ความรักที่เราทั้งสองนั้นเคยได้มี
ฉันจะเก็บไว้ในใจอย่างนี้..เรื่อยไป
จงเติบโตบนทางที่ฝันต่อไปนะเธอ

ดนตรี

ฉันก็พร้อมยินดี ดอกไม้ที่ฉันนั้นเคยปลูกไว้
มันจะเติบโตในอ้อมกอดใคร
ไม่เป็นไร และยินดีที่เธอนั้นงดงาม
ความรักที่เราทั้งสองนั้นเคยได้มี
ฉันจะเก็บไว้ในใจอย่างนี้..เรื่อยไป
จงเติบโตบนทางที่ฝันต่อไปนะเธอ

จงเติบโตบนทางที่ฝันต่อไปนะเธอ

มิวสิควิดีโอ ดอกไม้ วงกลม

เพลง : ดอกไม้ (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบศ วงสวัสดี
เรียบเรียง : วงกลม
ติดต่องานศิลปิน : 081-082-6999

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend