คอร์ดเพลง ช่วยตัวเอง – วงกลม

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ช่วยตัวเอง – วงกลม

INTRO | Em Bm | Em Bm | C D | G |

 
ก่อ
Em 
นนอนยังรำพึงถึ
Bm 
งเธอ 
 
ตื่
Em 
นมาก็ยังเพ้อล
Bm 
ะเมอ
 
ยังแ
C 
อบคิดว่าเ
D 
ธอ 
 
นอนอ
G 
ยู่ข้างๆ
 
ภา
Em 
พนั้นมันยังจำติ
Bm 
ดตา 
 
เธอตื่น
C 
มาซักผ้าล้า
G 
งจาน
 
แต่วัน
Am 
นี้มันไม่มีอย่าง
D 
นั้นไม่
G 
มีเธออยู่

 
* ก็ไม่
Am 
รู้ต้องทำยัง
D 
ไง 
 
จำ
Bm 
ใจต้องช่วยตั
Em 
วเอง
 
ทำกับข้
C 
าวรีดผ้าพับกางเกง
 
พอได้
D 
ทำเอง 
 
ยิ่งทำให้คิดถึ
G 
งเธอ

 
** ต้องเปียกอีกแ
C 
ล้วที่น
D 
อน 
 
เปีย
Bm 
กปอนไปด้วย
Em 
น้ำตา
 
คิ
Am 
ดถึงภาพเธอขึ้
D 
นมา 
 
มันก็ก
C 
ลั้นเอาไว้ไม่ไหว
 
ปล่อยให้ไ
C 
หลเปียกลงที่น
D 
อน
 
ปลอ
Bm 
กหมอนรวมไปถึงผ้
Em 
าห่ม
 
ต้องเ
Am 
จ็บปวดช้ำระบม 
 
ยิ่ง
C 
คิดมันก็ยิ่งหั
D 
กโหม
 
(พอ
C 
ยิ่งนึกก็ยิ่งเกิดอ
D 
ารมณ์ 
 
พาให้เศร้าใจ)

INSTRU | Em Bm | Em Bm |

 
กลั
Em 
บมาได้ไหมเล่
Bm 
าเธอ 
 
อย่าปล่อยให้
Em 
เพ้อลำพังเล
Bm 
ยหนา
 
อยู่ค
Am 
นเดียวมันเหนื่อยเมื่อ
D 
ยล้า 
 
ชักไ
G 
ม่ไหว
 
ต้อ
Am 
งการเธอกลับมาช่ว
D 
ยกัน 
 
ทุ
Bm 
กอย่างคงกลับมาส
Em 
ดใส
 
ทุกห
Am 
ยดน้ำตาที่ไ
D 
หล 
 
เพรา
Am 
ะเธอคนเดียวรู้ไ
D 
หม 
 
G 
นดี

 
เธอทำผมเศ
Em 
ร้า เธอทำผม s
D 
ad
 
และเห
C 
ตุผลที่เธอจาก ผมละ b
G 
ad
 
เราไม่เ
Em 
คยแคร์ใครและก็ไม่เ
D 
คยใส่ใจ
 
ก็เลยต้องเจ็
Am 
บแปล๊บ
 
มันแสบมั
D 
นเศร้ามันเหงาอย่างเงี้ย
 
กลับมาได้ไ
Em 
หมละ 
 
baby
 
she comb
D 
ack 
 
พี่บ่าวข
C 
อโทษ
 
ตั้งแต่วันนี้พี่ก็ต้อ
D 
งคงช่วยตัวเอง

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G | ( 2 Times )

( *, **, ** )

OUTRO | Em Bm | Em Bm | C D | G |

เนื้อเพลง
ก็ไม่รู้ต้องทำยังไง จำใจต้องช่วยตัวเอง
ทำกับข้าวรีดผ้าพับกางเกง
พอได้ทำเอง ยิ่งทำให้คิดถึงเธอ

ต้องเปียกอีกแล้วที่นอน เปียกปอนไปด้วยน้ำตา
คิดถึงภาพเธอขึ้นมา มันก็กลั้นเอาไว้ไม่ไหว
ปล่อยให้ไหลเปียกลงที่นอน
ปลอกหมอนรวมไปถึงผ้าห่ม
ต้องเจ็บปวดช้ำระบม ยิ่งคิดมันก็ยิ่งหักโหม
พอยิ่งนึกก็ยิ่งเกิดอารมณ์ พาให้เศร้าใจ

(ดนตรี)

กลับมาได้ไหมเล่าเธอ อย่าปล่อยให้เพ้อลำพังเลยหนา
อยู่คนเดียวมันเหนื่อยเมื่อยล้า ชักไม่ไหว
ต้องการเธอกลับมาช่วยกัน ทุกอย่างคงกลับมาสดใส
ทุกหยดน้ำตาที่ไหล เพราะเธอคนเดียวรู้ไหม คนดี

เธอทำผมเศร้า เธอทำผม sad
และเหตุผลที่เธอจาก ผมละ bad
เราไม่เคยแคร์ใครและก็ไม่เคยใส่ใจ
ก็เลยต้องเจ็บแปล๊บ
มันแสบมันเศร้ามันเหงาอย่างเงี้ย
กลับมาได้ไหมละ baby
she comback พี่บ่าวขอโทษ
ตั้งแต่วันนี้พี่ก็ต้องคงช่วยตัวเอง

(ดนตรี)

( *, * )

(ดนตรี)
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
ช่วยตัวเอง - วงกลม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend