คอร์ดเพลง กุหลาบเวียงพิงค์ ไม้เมือง

  
Text   


Capo #1
INTRO | Am | Am | Am | Am |

 
กุหลาบเวียง
Am 
พิงค์..ดอกนี้บ่
G 
มีเจ้า
Am 
ของ
 
เพิ่งแรกแย้ม บ่
G 
มีไผ
Am 
จอง..
 
เป็นเจ้าของครองใ
G 
จเด็ด
Am 
ดม..

 
ส่งกลิ่นอบ
C 
อวล 
 
ยั่วยวนหัวใจไปตามสาย
Am 
ลม
 
เปิ้นทั่วแคว้นแดนไ
G 
ทยหมาย
Am 
ชม
 
สมเป็นกุห
G 
ลาบ..เวีย
Am 
งเหนือ..

INSTRU | Am | Am | Am | Am |

 
กุหลาบเมืองไ
Am 
หน 
 
ทั่วดินแคว้นในแ
G 
ดน
Am 
สยาม
 
ยังบ่มีเทียมเทียบเ
G 
ท่าความ
Am 
งาม
 
เปรียบดังสาวชาว
G 
พิงค์ 
 
งามเ
Am 
หลือ

 
บ่ได้แต่งเ
C 
ติม 
 
เสริมส่งไว้ลวงให้ใครหลง
Am 
เชื่อ
 
ปากบ่แดง แป้ง
G 
บ่ได้เ
Am 
จือ 
 
คิ้วบ่ได้เ
G 
ถือ..ดิน
Am 
สอ..

INSTRU | Am | Am | Am | Am |

 
กุหลาบเวียง
Am 
พิงค์..ดอกนี้สวยจ
G 
ริงเจ้า
Am 
เอ๋ย
 
ยังบ่มีผู้ใ
G 
ดไหน
Am 
เลย..มาโลมเล้าเอาไป
Am 
พนอ

 
ด้วยสาวชาว
C 
พิงค์ 
 
กลัวบ่ฮักจริงของชายรูป
Am 
หล่อ
 
กลัวเสียนัก กลัว
G 
คำป้อ
Am 
ยอ
 
กลัวน้ำตา
G 
หล่อ..ริน
Am 
ทรวง..

INSTRU | Am | Am | Am | Am |

 
หมู่เฮาซาวเ
Am 
หนือ 
 
อย่าไปเจื้อเชียว
G 
หนอคำ
Am 
ชาย
 
เดี๋ยวจะต้องเจ็บ
G 
ช้ำใจ
Am 
ตาย
 
เปิ้นคนใต้พูด
G 
จาหลอก
Am 
ลวง

 
หากเปิ้นได้เ
C 
ฮา 
 
เปิ้นคงทิ้งเราน้ำตาไหล
Am 
ร่วง
 
หากหลงลมคงโ
G 
ดนหลอก
Am 
ลวง
 
ช้ำทรวงเหมือน
G 
ดั่ง..บั
Am 
วบาน..

OUTRO | Am | Am | Am | Am |


กุหลาบเวียงพิงค์..ดอกนี้บ่มีเจ้าของ
เพิ่งแรกแย้ม บ่มีไผจอง..
เป็นเจ้าของครองใจเด็ดดม..

ส่งกลิ่นอบอวล ยั่วยวนหัวใจไปตามสายลม
เปิ้นทั่วแคว้นแดนไทยหมายชม
สมเป็นกุหลาบ..เวียงเหนือ..

( ดนตรี )

กุหลาบเมืองไหน ทั่วดินแคว้นในแดนสยาม
ยังบ่มีเทียมเทียบเท่าความงาม
เปรียบดังสาวชาวพิงค์ งามเหลือ

บ่ได้แต่งเติม เสริมส่งไว้ลวงให้ใครหลงเชื่อ
ปากบ่แดง แป้งบ่ได้เจือ คิ้วบ่ได้เถือ..ดินสอ..

( ดนตรี )

กุหลาบเวียงพิงค์..ดอกนี้สวยจริงเจ้าเอ๋ย
ยังบ่มีผู้ใดไหนเลย..มาโลมเล้าเอาไปพนอ

ด้วยสาวชาวพิงค์ กลัวบ่ฮักจริงของชายรูปหล่อ
กลัวเสียนัก กลัวคำป้อยอ
กลัวน้ำตาหล่อ..รินทรวง..

( ดนตรี )

หมู่เฮาซาวเหนือ อย่าไปเจื้อเชียวหนอคำชาย
เดี๋ยวจะต้องเจ็บช้ำใจตาย
เปิ้นคนใต้พูดจาหลอกลวง

หากเปิ้นได้เฮา เปิ้นคงทิ้งเราน้ำตาไหลร่วง
หากหลงลมคงโดนหลอกลวง
ช้ำทรวงเหมือนดั่ง..บัวบาน..

มิวสิควิดีโอ กุหลาบเวียงพิงค์ ไม้เมือง

เพลง : กุหลาบเวียงพิงค์ (คอร์ด)
ศิลปิน : ไม้เมือง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend