คอร์ดเพลง ภาษาฮัก คนเลี้ยงช้าง เพชรบ้านแพง

  
Text   


 
ภาษาคนเอิ้นว่าเบิ่ดฮัก
 
 
ภาษาฮักเอิ้นว่าเบิดใจ..
 

INSTRU | F G | Em Am | F | G | G |

 
บ่แ
C 
ม่นพระพุทธ
Em 
เจ้าเด้ 
 
สิตรั
Am 
สรู้ได้
 
ว่า
F 
คิดอิหยังในใจ 
 
เป็นห
G 
ยังคือบ่บอกมา
C 
นั่งเดาใจถืก
G/B 
แหน่บ่ถืกแหน่ 
 
 
Am 
เสียเว
Em 
ลา
 
จนบางเ
F 
ทือเกิดเอือมระอา 
 
 
G 
ทิ้งภาระให้หัวใจ

 
ฮู้โตบ่
F 
ว่า 
 
พักห
G 
ลัง
 
หลาย
Em 
ครั้งที่ดูเปลี่ย
Am 
นไป
 
โคตร
F 
บ่ถนอมหัวใจ 
 
บ่คือต
G 
อนฮักกันใหม่ๆ

 
ภาษา
F 
คนเอิ้นว่าเบิ่ด
G 
ฮัก
 
ภาษา
Em 
ฮักเอิ้นว่าเบิ
Am 
ดใจ
 
อาก
F 
ารของคนสิไ
G 
 
เบิ่งออก
Em 
ง่ายๆ 
 
เลยบ่ต้อง
Am 
เดา
 
บ่
F 
ฮักกันแล้วก็บ
G 
อกมา
 
ด้วยภา
Em 
ษาของคนเขา
Am 
พากันเว้า
 
ว่าเ
F 
ลิกกันสาสองเ
G 
ฮาจบกั
C 
นส่ำนี่

INSTRU | F G | Em Am | F G | Em Am |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
บ่แ
C 
ม่นหมอจิต
Em 
แพทย์เด้แต่
Am 
ฮู้ได้
 
ว่า
F 
คนที่มันเบิ่ดใจ 
 
G 
ป็นอาการจั่งซี่
 
บ่
C 
มีเวลาใ
G/B 
ห้กัน 
 
คำ
Am 
เว่าหวานๆ
Em 
บ่มี
F 
ไปสาได้กะ
G 
ดีบ่รั้งบ่
C 
รักษาไว้ 
 
 
G 

 
ฮู้โตบ่
F 
ว่า 
 
พักห
G 
ลัง
 
หลาย
Em 
ครั้งที่ดูเปลี่ย
Am 
นไป
 
โคตร
F 
บ่ถนอมหัวใจ 
 
บ่คือต
G 
อนฮักกันใหม่ๆ

 
ภาษา
F 
คนเอิ้นว่าเบิ่ด
G 
ฮัก
 
ภาษา
Em 
ฮักเอิ้นว่าเบิ
Am 
ดใจ
 
อาก
F 
ารของคนสิไ
G 
 
เบิ่งออก
Em 
ง่ายๆ 
 
เลยบ่ต้อง
Am 
เดา
 
บ่
F 
ฮักกันแล้วก็บ
G 
อกมา
 
ด้วยภา
Em 
ษาของคนเขา
Am 
พากันเว้า
 
ว่าเ
F 
ลิกกันสาสองเ
G 
ฮาจบกั
C 
นส่ำนี่

 
ว่าเ
F 
ลิกกันสาสองเ
G 
ฮาจบกั
C 
นส่ำนี่

OUTRO | F G | Em Am | F | G | G | C |


บ่แม่นพระพุทธเจ้าเด้ สิตรัสรู้ได้ ว่าคิดอิหยังในใจ
เป็นหยังคือบ่บอกมา นั่งเดาใจถืกแหน่บ่ถืกแหน่
เสียเวลา จนบางเทือเกิดเอือมระอา ทิ้งภาระให้หัวใจ

ฮู้โตบ่ว่าพักหลัง หลายครั้งที่ดูเปลี่ยนไป
โคตรบ่ถนอมหัวใจ บ่คือตอนฮักกันใหม่ๆ

ภาษาคนเอิ้นว่าเบิ่ดฮัก ภาษาฮักเอิ้นว่าเบิดใจ
อาการของคนสิไป เบิ่งออกง่ายๆเลยบ่ต้องเดา
บ่ฮักกันแล้วก็บอกมา ด้วยภาษาของคนเขาพากันเว้า
ว่าเลิกกันสาสองเฮาจบกันส่ำนี่

ดนตรี

บ่แม่นหมอจิตแพทย์เด้แต่ฮู้ได้
ว่าคนที่มันเบิ่ดใจ เป็นอาการจั่งซี่
บ่มีเวลาให้กัน คำเว่าหวานๆบ่มี
ไปสาได้กะดีบ่รั้งบ่รักษาไว้

ฮู้โตบ่ว่าพักหลัง หลายครั้งที่ดูเปลี่ยนไป
โคตรบ่ถนอมหัวใจ บ่คือตอนฮักกันใหม่ๆ

ภาษาคนเอิ้นว่าเบิ่ดฮัก ภาษาฮักเอิ้นว่าเบิดใจ
อาการของคนสิไป เบิ่งออกง่ายๆเลยบ่ต้องเดา
บ่ฮักกันแล้วก็บอกมา ด้วยภาษาของคนเขาพากันเว้า
ว่าเลิกกันสาสองเฮาจบกันส่ำนี่

ดนตรี

ภาษาคนเอิ้นว่าเบิ่ดฮัก ภาษาฮักเอิ้นว่าเบิดใจ
อาการของคนสิไป เบิ่งออกง่ายๆเลยบ่ต้องเดา
บ่ฮักกันแล้วก็บอกมา ด้วยภาษาของคนเขาพากันเว้า
ว่าเลิกกันสาสองเฮาจบกันส่ำนี่

ว่าเลิกกันสาสองเฮาจบกันส่ำนี่

มิวสิควิดีโอ ภาษาฮัก คนเลี้ยงช้าง เพชรบ้านแพง

เพลง : ภาษาฮัก
ศิลปิน : คนเลี้ยงช้าง เพชรบ้านแพง
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 096-996-5969,061-939-3915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend