คอร์ดเพลง ไม่เอา Zentyarb ft. Super G

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่เอา Zentyarb ft. Super G

ศิลปิน : Zentyarb ft. Super G
เนื้อร้อง/ทำนอง : .
คอร์ด : Am,Em,F,C,G/B


INTRO | Am | Em | F | C G/B |
INTRO | Am | Em | F | C |

Am 
  ให้เธอไปทุก
Em 
อย่าง 
 
แต่ว่าเธอไม่เห็น
F 
ค่า
 
  ฉันใช้มันหมดทุกท
C 
าง
 
  แต่ทำไม
G/B 
เธอไม่เห็นรัก
Am 
กัน
 
  ทำไมเป็นอย่า
Em 
งนั้น ฉัน ทำ อะไ
F 
ร ผิด หรือเ
C 
ธอ

 
ทั้งที่เคยรักกันมา
Am 
นาน
 
แต่ทำไมวันนี้เธอถึงเลือกที่จะ
Em 
ไป
 
ดอกไม้ที่เคยให้กันประ
F 
จำ
 
ฉันถามจริงๆ ตอนนี้มันอยู่ที่ไ
C 
หน
 
เธอ
G/B 
ยังจำฉันได้อยู่ใช่
Am 
มั้ย
 
คนที่เธอเคยบอกว่ารักกว่าใ
Em 
ครๆ
 
แต่แล้วเธอก็ไ
F 
ปฉันยังไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไ
C 

 
ก่อนหน้านี้ยังรักกัน
Am 
ดีอยู่เลย
 
หัวใจฉันมันยัง
Em 
มีอยู่เลย
 
กล่องของขวัญที่
F 
ให้
 
ฉันเก็บเอาไว้รักษาอย่าง
C 
ดีอยู่เลย
 
ชุด
G/B 
นอนเธอฉันยัง
Am 
มีอยู่เลย
 
เพลงที่เธอชอบฉันยัง
Em 
ฟังอยู่เลย
 
แต่วันนี้เธอ
F 
ทำเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันเ
C 
ลย

 
เธอให้ฉันเปลี่ยนตัวเองแทบ
Am 
ตาย
 
แต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่
Em 
เอา
 
เคยรักกันบ้างหรือเป
F 
ล่า 
 
ฉันไม่มีค่าถ้าเธอไม่เห
C 
งา
 
เธอบอกว่า
G/B 
รักจะเป็นจะ
Am 
ตาย
 
สุดท้ายเธอก็ไม่
Em 
เอา
 
นั่งร้องไห้คนเดียวยันเ
F 
ช้า 
 
แต่เธอก็ยังไม่ม
C 
อง

 
ทั้งๆ ที่ให้เธอไปมันมีแต่รั
Am 
กนะ
 
สุดท้ายมีแต่
Em 
น้ำตา ทั้งๆ ที่
F 
ฉัน 
 
ให้เธอทุกอย่าง
 
ทำไมไม่ไ
C 
ด้ความรักกลั
G/B 
บมา
 
รักที่เคยศรั
Am 
ทธา 
 
วันนี้มันดันกลั
Em 
บจาง
 
เธอบอกให้ฉันจ
F 
ดจำ 
 
เธอเป็นแค่คนที่เคยผ่า
C 
นมา

 
ให้ทำยังไงเธอก็ไม่
Am 
เอา สุดท้ายเป็น  
Em 
loser
 
หรือว่าเธอคิดว่าฉัน st
F 
ronger
 
You did me wr
C 
ong oh no
G/B 
 
หรือว่าฉัน
Am 
แย่เกิน 
 
ไม่รักฉัน
Em 
แน่เลย
 
กลายเป็น
F 
คนแค่เคย 
 
จุดจบมัน
C 
แย่เกิน 
 
oh

 
คิดว่าเธอ  
Am 
missin (me) แต่ว่ากู
Em 
คิดผิด
 
เธอยังคิดถึงไอเชี่ย
F 
นั่นอยู่ 
 
อย่างงี้ก็แ
C 
ย่ดิ
 
มีวัน
G/B 
ดีๆ 
 
ที่เคยร่ว
Am 
มทาง 
 
แล้วมันก็หา
Em 
ยไป
 
ทิ้งเรื่องราวไว้ให้เป็นภา
F 
พจำ 
 
ที่ไม่เคยต้อ
C 
งการ

 
เรื่องราวของ
Am 
เราในวันสุดท้าย
Em 
ย้อนกลับไปเปิดกล่องดอกไม้
 
ต้
F 
องห้ามน้ำตาไม่ให้ไหล
 
ทั้งที่ไม่ไ
C 
หว 
 
ต้องทนใ
G/B 
ห้ได้
 
ทั้งที่จะ
Am 
ตาย 
 
รักมัน
Em 
สลาย
 
แต่มันคง
F 
จะถึงเวลาที่ตัวเธอนั้นต้องการที่จะ
C 
ไป

 
เธอให้ฉันเปลี่ยนตัวเองแทบ
Am 
ตาย
 
แต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่
Em 
เอา
 
เคยรักกันบ้างหรือเป
F 
ล่า 
 
ฉันไม่มีค่าถ้าเธอไม่เห
C 
งา
 
เธอบอกว่า
G/B 
รักจะเป็นจะ
Am 
ตาย
 
สุดท้ายเธอก็ไม่
Em 
เอา
 
นั่งร้องไห้คนเดียวยันเ
F 
ช้า 
 
แต่เธอก็ยังไม่ม
C 
อง

 
ทั้งๆ ที่ให้เธอไปมันมีแต่รั
Am 
กนะ
 
สุดท้ายมีแต่
Em 
น้ำตา ทั้งๆ ที่
F 
ฉัน 
 
ให้เธอทุกอย่าง
 
ทำไมไม่ไ
C 
ด้ความรักกลั
G/B 
บมา
 
รักที่เคยศรั
Am 
ทธา 
 
วันนี้มันดันกลั
Em 
บจาง
 
เธอบอกให้ฉันจ
F 
ดจำ 
 
เธอเป็นแค่คนที่เคยผ่า
C 
นมา
G/B 

OUTRO | Am | Em | F | C G/B |
OUTRO | Am | Em | F | C G/B |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่เอา


ให้เธอไปทุกอย่าง แต่ว่าเธอไม่เห็นค่า
ฉันใช้มันหมดทุกทาง
แต่ทำไมเธอไม่เห็นรักกัน
ทำไมเป็นอย่างนั้น ฉัน ทำ อะไร ผิด หรือเธอ

ทั้งที่เคยรักกันมานาน
แต่ทำไมวันนี้เธอถึงเลือกที่จะไป
ดอกไม้ที่เคยให้กันประจำ
ฉันถามจริงๆ ตอนนี้มันอยู่ที่ไหน
เธอยังจำฉันได้อยู่ใช่มั้ย
คนที่เธอเคยบอกว่ารักกว่าใครๆ
แต่แล้วเธอก็ไปฉันยังไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไร

ก่อนหน้านี้ยังรักกันดีอยู่เลย
หัวใจฉันมันยังมีอยู่เลย
กล่องของขวัญที่ให้
ฉันเก็บเอาไว้รักษาอย่างดีอยู่เลย
ชุดนอนเธอฉันยังมีอยู่เลย
เพลงที่เธอชอบฉันยังฟังอยู่เลย
แต่วันนี้เธอทำเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันเลย

เธอให้ฉันเปลี่ยนตัวเองแทบตาย
แต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่เอา
เคยรักกันบ้างหรือเปล่า ฉันไม่มีค่าถ้าเธอไม่เหงา
เธอบอกว่ารักจะเป็นจะตาย
สุดท้ายเธอก็ไม่เอา
นั่งร้องไห้คนเดียวยันเช้า แต่เธอก็ยังไม่มอง

ทั้งๆ ที่ให้เธอไปมันมีแต่รักนะ
สุดท้ายมีแต่น้ำตา ทั้งๆ ที่ฉัน ให้เธอทุกอย่าง
ทำไมไม่ได้ความรักกลับมา
รักที่เคยศรัทธา วันนี้มันดันกลับจาง
เธอบอกให้ฉันจดจำ เธอเป็นแค่คนที่เคยผ่านมา

ให้ทำยังไงเธอก็ไม่เอา สุดท้ายเป็น loser
หรือว่าเธอคิดว่าฉัน stronger
You did me wrong oh no
หรือว่าฉันแย่เกิน ไม่รักฉันแน่เลย
กลายเป็นคนแค่เคย จุดจบมันแย่เกิน oh

คิดว่าเธอ missin (me) แต่ว่ากูคิดผิด
เธอยังคิดถึงไอเชี่ยนั่นอยู่ อย่างงี้ก็แย่ดิ
มีวันดีๆ ที่เคยร่วมทาง แล้วมันก็หายไป
ทิ้งเรื่องราวไว้ให้เป็นภาพจำ ที่ไม่เคยต้องการ

เรื่องราวของเราในวันสุดท้าย
ย้อนกลับไปเปิดกล่องดอกไม้
ต้องห้ามน้ำตาไม่ให้ไหล
ทั้งที่ไม่ไหว ต้องทนให้ได้
ทั้งที่จะตาย รักมันสลาย
แต่มันคงจะถึงเวลาที่ตัวเธอนั้นต้องการที่จะไป

เธอให้ฉันเปลี่ยนตัวเองแทบตาย
แต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่เอา
เคยรักกันบ้างหรือเปล่า ฉันไม่มีค่าถ้าเธอไม่เหงา
เธอบอกว่ารักจะเป็นจะตาย
สุดท้ายเธอก็ไม่เอา
นั่งร้องไห้คนเดียวยันเช้า แต่เธอก็ยังไม่มอง

ทั้งๆ ที่ให้เธอไปมันมีแต่รักนะ
สุดท้ายมีแต่น้ำตา ทั้งๆ ที่ฉัน ให้เธอทุกอย่าง
ทำไมไม่ได้ความรักกลับมา
รักที่เคยศรัทธา วันนี้มันดันกลับจาง
เธอบอกให้ฉันจดจำ เธอเป็นแค่คนที่เคยผ่านมา

มิวสิควิดีโอ ไม่เอา Zentyarb ft. Super G

เพลง : ไม่เอา
ศิลปิน : Zentyarb ft. Super G
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend