คอร์ดเพลง เอาที่เธอสบายใจแล้วกัน – วง สลักหลัง

  
Text   

INTRO | F#m | E | F#m | E | D | E |

A 
…ไม่มีเรื่องจริงยิ่งกว่าล
E 
ะคร 
 
ในตอนสุดท้ายจะส
F#m 
มหวัง
 
เหมือนเธอกั
E 
บฉันในวันนี้
A 
…ฉากเริ่มก็ดูสว
E 
ยดี 
 
แต่บัดนี้
D 
E 
ดูมื
A 
ดมน

F#m 
…คิดหาทางออก 
 
จากค
E 
วามอ้างว้าง
F#m 
…ให้เจอทางใหม่ 
 
 
E 
ที่ว่าดี
F#m 
ให้ลืมเธอ 
 
คนที่
E 
คิดว่าดี
 
นาที
D 
นี้ 
 
เป็นตายร้ายดีจะไม่ส
E 
นใจ

 
* แค่อยาก
A 
รู้เธออยู่กั
E 
บฉันแล้วไม่มีควา
F#m 
มสุข
 
หรือเ
E 
ธอนั้นรักส
D 
นุก 
 
จะทุกข์สุขเธอไม่ส
E 
นใจ

 
** ถ้าเป็นอย่า
A 
งนี้ 
 
เอาตามวิ
E 
ธีที่เธอสบา
F#m 
ยใจ
 
ไม่ต้องรักต้องการแค่ค
D 
วามใคร่
E 
.. 
 
อยากได้เท่าไหนก็เอาใ
A 
ห้พอ

INSTRU | F#m | E | F#m | E |
INSTRU | D | E | D | E | A |

F#m 
…คิดหาทางออก 
 
จากค
E 
วามอ้างว้าง
F#m 
…ให้เจอทางใหม่ 
 
 
E 
ที่ว่าดี
F#m 
…ให้ลืมเธอ 
 
คนที่
E 
คิดว่าดี
 
นาที
D 
นี้ 
 
เป็นตายร้ายดีจะไม่ส
E 
นใจ

( *, ** )

 
ถ้าเป็นอย่า
A 
งนี้ 
 
เอาตามวิ
E 
ธีที่เธอสบา
F#m 
ยใจ
 
ไม่ต้องรักต้องการแค่ค
D 
วามใคร่
E 
.. 
 
ไม่ว่าชาติไหนก็อย่าได้เ
A 
จอเธอ

OUTRO | D E | A |

เนื้อเพลง
ไม่มีเรื่องจริงยิ่งกว่าละคร
ในตอนสุดท้ายจะสมหวัง
เหมือนเธอกับฉันในวันนี้
ฉากเริ่มก็ดูสวยดี แต่บัดนี้ ดูมืดมน

คิดหาทางออก จากความอ้างว้าง
ให้เจอทางใหม่ ที่ว่าดี
ให้ลืมเธอ คนที่คิดว่าดี
นาทีนี้ เป็นตายร้ายดีจะไม่สนใจ

แค่อยากรู้เธออยู่กับแล้วไม่มีความสุข
หรือเธอนั้นรักสนุก จะทุกข์สุขเธอไม่สนใจ
ถ้าเป็นอย่างนี้ เอาตามวิธีที่เธอสบายใจ
ไม่ต้องรักต้องการแค่ความใคร่
อยากได้เท่าไหนก็เอาให้พอ

คิดหาทางออก จากความอ้างว้าง
ให้เจอทางใหม่ ที่ว่าดี
ให้ลืมเธอ คนที่คิดว่าดี
นาทีนี้ เป็นตายร้ายดีจะไม่สนใจ

แค่อยากรู้เธออยู่กับแล้วไม่มีความสุข
หรือเธอนั้นรักสนุก จะทุกข์สุขเธอไม่สนใจ
ถ้าเป็นอย่างนี้ เอาตามวิธีที่เธอสบายใจ
ไม่ต้องรักต้องการแค่ความใคร่
อยากได้เท่าไหนก็เอาให้พอ

ถ้าเป็นอย่างนี้ เอาตามวิธีที่เธอสบายใจ
ไม่ต้องรักต้องการแค่ความใคร่
ไม่ว่าชาติไหนก็อย่าได้เจอเธอ
เพลง เอาที่สบายใจแล้วกัน
ศิลปิน วง สลักหลัง
เรียบเรียง บอยใบชา บังดีคนบก
คอร์ดเพลง เอาที่เธอสบายใจแล้วกัน - วง สลักหลัง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend