คอร์ดเพลง เฮ็ดนาเด้อบ่ได้เฮ็ดนม (ເຮັດນາເດີບໍ່ໄດ້ເຮັດນົມ) SOMBATH.97 x นัท ชนก

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง เฮ็ดนาเด้อบ่ได้เฮ็ดนม SOMBATH.97 ft. นัท ชนก

คอร์ดเพลง เฮ็ดนาเด้อบ่ได้เฮ็ดนม SOMBATH.97 ft. นัท ชนก

เพลง :

ศิลปิน : SOMBATH.97 ft. นัท ชนก

เนื้อร้อง : SOMBATH.97, นัท ชนก

คอร์ดทั้งหมด : D,Bm,G,A


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G | A | ( 4 Times )

 
เฮ็ดนาเ
D 
ด้อ 
 
บ่ได้เฮ็ด
Bm 
นม
 
บ่ต้องมา
G 
จ่มว่านมข่อยบ่
A 
มี
 
เนินนมอาจสิบ่
D 
มี แต่เนินฮิ อลัง
Bm 
การ
 
บัดว่าตอนอยู่บ้
G 
าน 
 
เจ้าคือบ่ไล่ข่อย
A 
หนี

 
ทุกมื้อกะเฮ็ดแต่ไ
D 
ฮ่ เฮ็ดแต่สวน เฮ็ดแต่
Bm 
นา
 
หาปูหาป
G 
ลา 
 
บ่แม่นดาราเกาห
A 
ลี
 
มันติดที่อ้าย
D 
นั้นละมันนิสัย
Bm 
บ่ดี
 
มาเว้ากับน้องจั่ง
G 
ซี่ 
 
คือเ
A 
ว้าให้กันคักแหน่

 
น้องเ
D 
ป็นผู้สาวไท
Bm 
บ้าน 
 
หน้าตาบ่ง
G 
าม 
 
ดั้งบ่
A 
คม
 
ยัก
D 
ถืก 
 
บูลลี่เรื่อง
Bm 
นม 
 
ว่าเป็น
G 
คน 
 
จอแ
A 
บน
 
D 
ฟนกะบ่เคยมี 
 
ฮักที่
Bm 
ดีกะบ่เคยพ้อ
 
จักเป็นเ
G 
วรกรรมหยังเนาะเ
A 
ฮา
 
มาเ
D 
ป็นตาซัง 
 
แท้เ
Bm 
นาะอ้ายเจ้า
 
คือเ
G 
ว้า.
A 
.. 
 
ให้น้องคำนี้..

 
จักเป็นอีห
D 
ยัง 
 
บ่ต้องมา
Bm 
ซัง
 
ก็มันเป็นความจ
G 
ริงคือคำเขา
A 
ว่า
 
ผิวพรรณกะ
D 
ดำ 
 
โอ้แม่งา
Bm 
มขำ
 
ถ้าเป็นแบบ
G 
นั้นมันคือสิบ่แม่นแ
A 
นว

 
เฮ็ดนาเ
D 
ด้อ 
 
บ่ได้เฮ็ด
Bm 
นม
 
บ่ต้องมา
G 
จ่มว่านมข่อยบ่
A 
มี
 
เนินนมอาจสิบ่
D 
มี แต่เนินฮิ อลัง
Bm 
การ
 
บัดว่าตอนอยู่บ้
G 
าน 
 
เจ้าคือบ่ไล่ข่อย
A 
หนี

 
ทุกมื้อกะเฮ็ดแต่ไ
D 
ฮ่ เฮ็ดแต่สวน เฮ็ดแต่
Bm 
นา
 
หาปูหาป
G 
ลา 
 
บ่แม่นดาราเกาห
A 
ลี
 
มันติดที่อ้าย
D 
นั้นละมันนิสัย
Bm 
บ่ดี
 
มาเว้ากับน้องจั่ง
G 
ซี่ 
 
คือเ
A 
ว้าให้กันคักแหน่

D 
จอแบน แม่จอแบน  
Bm 
จอแดน 
 
นมจอแดน
G 
ล้อเล่น อ้ายล้อเล่น อย่าพึ่งน้อ
A 
ยใจ
 
มันอาจจะ
D 
มีลังเทื่อ 
 
ที่เห็นบักพ
Bm 
ร้าวหน่วยใหญ่
 
มันอาจโดน
G 
จิต โดนใจ ให้มีเ
A 
รื่องปวดหัว

 
แต่บ่ได้เ
D 
ว้าเด้อ 
 
อ้ายคนนี้มักเจ้
Bm 
าเด้อ
 
ถ้าบ่เซื่อให้เจ้
G 
าเบิ่ง ยังบ่ทันได้ m
A 
ove 
 
on
 
มันอาจจะ
D 
มีเผลอ 
 
บางทีอาจจะ
Bm 
มีเลอ
 
คนที่ผ่านไ
G 
ปก็เป็นเพียงอาหาร
A 
ตา

 
เฮ็ดนาเ
D 
ด้อ 
 
บ่ได้เฮ็ด
Bm 
นม
 
บ่ต้องมา
G 
จ่มว่านมข่อยบ่
A 
มี
 
เนินนมอาจสิบ่
D 
มี แต่เนินฮิ อลัง
Bm 
การ
 
บัดว่าตอนอยู่บ้
G 
าน 
 
เจ้าคือบ่ไล่ข่อย
A 
หนี

 
ทุกมื้อกะเฮ็ดแต่ไ
D 
ฮ่ เฮ็ดแต่สวน เฮ็ดแต่
Bm 
นา
 
หาปูหาป
G 
ลา 
 
บ่แม่นดาราเกาห
A 
ลี
 
มันติดที่อ้าย
D 
นั้นละมันนิสัย
Bm 
บ่ดี
 
มาเว้ากับน้องจั่ง
G 
ซี่ 
 
คือเ
A 
ว้าให้กันคักแหน่

OUTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times ) | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เฮ็ดนาเด้อบ่ได้เฮ็ดนม


เฮ็ดนาเด้อ บ่ได้เฮ็ดนม
บ่ต้องมาจ่มว่านมข่อยบ่มี
เนินนมอาจสิบ่มี แต่เนินฮิ อลังการ
บัดว่าตอนอยู่บ้าน เจ้าคือบ่ไล่ข่อยหนี

ทุกมื้อกะเฮ็ดแต่ไฮ่ เฮ็ดแต่สวน เฮ็ดแต่นา
หาปูหาปลา บ่แม่นดาราเกาหลี
มันติดที่อ้ายนั้นละมันนิสัยบ่ดี
มาเว้ากับน้องจั่งซี่ คือเว้าให้กันคักแหน่

น้องเป็นผู้สาวไทบ้าน หน้าตาบ่งาม ดั้งบ่คม
ยักถืก บูลลี่เรื่องนม ว่าเป็นคน จอแบน
แฟนกะบ่เคยมี ฮักที่ดีกะบ่เคยพ้อ
จักเป็นเวรกรรมหยังเนาะเฮา
มาเป็นตาซัง แท้เนาะอ้ายเจ้า
คือเว้า… ให้น้องคำนี้..

จักเป็นอีหยัง บ่ต้องมาซัง
ก็มันเป็นความจริงคือคำเขาว่า
ผิวพรรณกะดำ โอ้แม่งามขำ
ถ้าเป็นแบบนั้นมันคือสิบ่แม่นแนว

เฮ็ดนาเด้อ บ่ได้เฮ็ดนม
บ่ต้องมาจ่มว่านมข่อยบ่มี
เนินนมอาจสิบ่มี แต่เนินฮิ อลังการ
บัดว่าตอนอยู่บ้าน เจ้าคือบ่ไล่ข่อยหนี

ทุกมื้อกะเฮ็ดแต่ไฮ่ เฮ็ดแต่สวน เฮ็ดแต่นา
หาปูหาปลา บ่แม่นดาราเกาหลี
มันติดที่อ้ายนั้นละมันนิสัยบ่ดี
มาเว้ากับน้องจั่งซี่ คือเว้าให้กันคักแหน่

จอแบน แม่จอแบน จอแดน นมจอแดน
ล้อเล่น อ้ายล้อเล่น อย่าพึ่งน้อยใจ
มันอาจจะมีลังเทื่อ ที่เห็นบักพร้าวหน่วยใหญ่
มันอาจโดนจิต โดนใจ ให้มีเรื่องปวดหัว
แต่บ่ได้เว้าเด้อ อ้ายคนนี้มักเจ้าเด้อ
ถ้าบ่เซื่อให้เจ้าเบิ่ง ยังบ่ทันได้ move on
มันอาจจะมีเผลอ บางทีอาจจะมีเลอ
คนที่ผ่านไปก็เป็นเพียงอาหารตา

เฮ็ดนาเด้อ บ่ได้เฮ็ดนม
บ่ต้องมาจ่มว่านมข่อยบ่มี
เนินนมอาจสิบ่มี แต่เนินฮิ อลังการ
บัดว่าตอนอยู่บ้าน เจ้าคือบ่ไล่ข่อยหนี

ทุกมื้อกะเฮ็ดแต่ไฮ่ เฮ็ดแต่สวน เฮ็ดแต่นา
หาปูหาปลา บ่แม่นดาราเกาหลี
มันติดที่อ้ายนั้นละมันนิสัยบ่ดี
มาเว้ากับน้องจั่งซี่ คือเว้าให้กันคักแหน่

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend