หน้าแรก » โกไข่ กับ นายสน » คอร์ดเพลง คืนนี้เหงาเท่ากันไหม – โกไข่ กับ นายสน

คอร์ดเพลง คืนนี้เหงาเท่ากันไหม – โกไข่ กับ นายสน


Tune to Eb
INTRO | C Em | Am G | ( 2 Times )
INTRO | Dm G | C G |

 
ฟ้าเบื้อง
บน 
 
คืน
Em 
นี้ไม่มีจั
Am 
นทร์
 
แต่บน
Dm 
นั้น 
 
ก็
ยังมีดวงด
าว
 
ทุกค่ำ
คืน 
 
ที่
Em 
อยู่ไกล 
 
หัวใ
Am 
จเหน็บหนาว
 
ได้แต่เ
Dm 
หงา 
 
นอนนับดาวเรื่อยไ

 
เหมือนเว
ลา 
 
ค่อย
Em 
ค่อยเดินช้า
Am 
ลง
 
เข็มความเ
Dm 
หงา 
 
หยุดต
รงที่หัวใ
 
นับนา
ที 
 
ที่
Em 
ใจอ้างว้างยามห่างไ
Am 
กล
 
เชื่อไ
Dm 
หม 
 
มากกว่า
ฟ้ามีดวงด
าว
C7 

 
∗ คืนนี้เห
งาเท่ากันไ
หม
 
บอกไ
Em 
ด้ไหมคน
Am 
ดี
 
คืน
Dm 
นี้บาย
ดีหรือว่าเ
หงา
C7 
 
เธอจะเห
งาเท่าฉันไ
หม 
 
คนที่
Em 
นอนนับ
Am 
ดาว
 
คนที่เ
ฝ้า 
 
เอาแต่คิดถึงเ
ธอ

 
∗∗ ฟ้าเบื้อง
บน 
 
คืน
Em 
นี้ไม่มีจั
Am 
นทร์
 
แต่บน
Dm 
นั้น 
 
ยัง
มีฉันเส
มอ
 
ขอแสงด
าว 
 
ส่องค
Em 
วามรัก 
 
ฉันไปให้
Am 
เธอ
 
คิดถึง
Dm 
เธอ 
 
ถึงเ
หงาไม่เท่
ากัน

INSTRU | C Em | Am | Dm G | C |
INSTRU | C Em | Em Am | Dm G | C C7 |

( ∗ , ∗∗ )

 
Dm 
 
 
Em 
 
Am 
 
คิดถึงเ
Dm 
ธอ 
 
ถึงเห
งา…ไม่เ
ท่ากัน

เนื้อเพลง
ฟ้าเบื้องบน คืนนี้ไม่มีจันทร์
แต่บนนั้น ก็ยังมีดวงดาว
ทุกค่ำคืน ที่อยู่ไกล หัวใจเหน็บหนาว
ได้แต่เหงา นอนนับดาวเรื่อยไป
เหมือนเวลา ค่อยค่อยเดินช้าลง
เข็มความเหงา หยุดตรงที่หัวใจ
นับนาที ที่ใจ อ้างว้างยามห่างไกล
เชื่อไหมมากกว่าฟ้ามีดวงดาว

∗ คืนนี้เหงาเท่ากันไหม
บอกได้ไหมคนดี คืนนี้ บายดีหรือว่าเหงา
เธอจะเหงาเท่าฉันไหม คนที่นอนนับดาว
คนที่เฝ้า เอาแต่คิดถึงเธอ

∗∗ ฟ้าเบื้องบน คืนนี้ไม่มีจันทร์
แต่บนนั้น ยังมีฉันเสมอ
ขอแสงดาว ส่องความรัก ฉันไปให้เธอ
คิดถึงเธอ ถึงเหงาไม่เท่ากัน

(ดนตรี)

( ∗ , ∗∗ )

คิดถึงเธอ ถึงเหงาไม่เท่ากัน
เพลง : คืนนี้เหงาเท่ากันไหม
ศิลปิน : โกไข่กับนายสน
อัลบั้ม : โกไข่ กับ นายสน
Digital Download : *123 1016932 3
โกไข่กับนายสน - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา