หน้าแรก » พี สะเดิด » คอร์ดเพลง ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า – พี สะเดิด

คอร์ดเพลง ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า – พี สะเดิด


INTRO | G |
INTRO | G Bm | Em C D | Am D | G D |

 
วัน
นี้ฉันสำ
Em 
คัญ 
 
กับใจ
Am 
เธอหรือเปล่า
 
ก็เห
มือน 
 
เธอยัง
Bm 
คิดถึงเขาทุก
Am 
นาที
รักที่ได้จากเ
ขา 
 
เธอก็ยัง
Bm 
เก็บเอาไว้อย่าง
Em 
ดี
 
เหมือนเธอยัง
Am 
มี 
 
เยื่อใยใ
จให้เขาอยู่เ
ลย

 
* ตั้งแต่
Am 
คบกันมาจนวันนี้ 
 
เธอมี
Bm 
ฉันเอาไว้ทำไม
 
ช่วยบอก
Am 
ทีได้ไหม 
 
บอกใจที่มันค้
างคา

 
** ว่า
ฉันกำลังเป็นตัว
Bm 
แทน 
 
ของใครหรือเ
Em 
ปล่า
 
 
ยิ่ง
รักทำไมมันยิ่งเ
Bm 
หงา 
 
เรายิ่ง
Em 
ห่างไกล
 
 
หาก
ฉันไม่ใช่คนที่
Bm 
เธอ 
 
อยากให้มา
Em 
อยู่ในหัวใจ
 
ช่วยเอ่ย
มาสักคำได้ไ
หม
 
จะได้ห
ายข้องใจว่าเ
ธอ 
 
รักฉันจ
ริงหรือเปล่า

INSTRU | G | D |

 
หาก
ฉันนั้นมัน
Bm 
เป็น 
 
ได้ก็เ
Am 
พียงแค่เงา
 
กลบเก
ลื่อน 
 
ความเ
Bm 
หงาที่เกิดจาก
Am 
เขาคนนั้น
ก็ไม่รู้ว่าเ
รา 
 
จะเสียเว
Bm 
ลาไปทำไม
Em 
กัน
 
เพราะต่อให้
Am 
ฉัน 
 
ดียังไ
งก็ไม่ได้ใ
จเธอ

(ซ้ำ * , ** )

INSTRU | G Bm | Am D | G Bm | Am D |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

( * , ** )

 
จะได้
Am 
หายข้องใจว่าเ
ธอ 
 
รักฉันจ
ริงหรือเปล่า

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
วันนี้ฉันสำคัญ กับใจเธอหรือเปล่า
ก็เหมือน เธอยังคิดถึงเขาทุกนาที
รักที่ได้จากเขา เธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างด
เหมือนเธอยังมี เยื่อใยใจให้เขาอยู่เลย

* ตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้ เธอมีฉันเอาไว้ทำไม
ช่วยบอกทีได้ไหม บอกใจที่มันค้างคา

** ว่าฉันกำลังเป็นตัวแทน ของใครหรือเปล่า
ยิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงา เรายิ่งห่างไกล
หากฉันไม่ใช่คนที่เธอ อยากให้มาอยู่ในหัวใจ
ช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหม
จะได้หายข้องใจว่าเธอ รักฉันจริงหรือเปล่า

( ดนตรี )

หากฉันนั้นมันเป็น ได้ก็เพียงแค่เงา
กลบเกลื่อน ความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้น
ก็ไม่รู้ว่าเรา จะเสียเวลาไปทำไมกัน
เพราะต่อให้ฉัน ดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอ

(ซ้ำ * , ** )

( ดนตรี )

( ซ้ำ * , ** )

จะได้หายข้องใจว่าเธอ รักฉันจริงหรือเปล่า
เพลง : ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า
คำร้อง / ทำนอง : ตุ๋ย ด๊ะดาด
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
อัลบั้ม ชุดที่ 7 ขอโทษที่ลืมบ่ได้
Digital Download : *123 7004
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :