คอร์ดเพลง ขอสามนาที – พงศ์ พัทลุง ft. ต้อง Karamail

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอสามนาที พงศ์ พัทลุง Feat. ต้อง

คอร์ดเพลง ขอสามนาที - พงศ์ พัทลุง Feat. ต้อง

เพลง :

ศิลปิน : พงศ์ พัทลุง Feat. ต้อง

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง Karamail/พงศ์ พัทลุง

คอร์ดทั้งหมด : Em,Bm,C,G,Am,D


Tune to Eb

 
ขอสาม
G 
นาที
 
น้องเคลีย
D 
ร์กับพี่ได้ห
Em 
ม้าย
 
เด็กบ้า
D 
น ๆ คนนี้ไม่เข้า
C 
ใจ
 
ว่าไซ
Em 
ร้เธอมาทิ้ง
Am 
กัน 
 
 
D 

INSTRU | Em Bm | C G |
INSTRU | Am D | G D |

 
เธอยังจำได้ห
G 
ม้าย
 
D 
วางอีได้รักกันต้องใช้เว
Em 
ลาแค่ไหน
 
หรือเธอไม่ส
C 
นใจ
 
ว่า
Em 
พรือตอบได้หม้า
Am 
ยเธอ 
 
 
D 

 
รักมานานแค่ไ
G 
หน
D 
มีสักหิดมั่งหม้ายที่คิดถึง
Em 
กันเสมอ
 
หรือคบไว้เ
C 
ปรอ 
 
Em 
วลาที่เธอเห
Am 
งา ๆ  
D 

 
ที่
Em 
เคยสัญญา
 
ที่
Bm 
เคยสาบาน 
 
จะ
C 
รักจนชั่ว
G 
ชีวี 
 
 
D/F# 
 
เธอลืม
A7 
พี่บ่าว
 
แล้วหม้ายคนดี วัน
D 
นี้จึงมาขอลา

 
ขอสาม
G 
นาที
 
น้องเคลีย
D 
ร์กับพี่ได้ห
Em 
ม้าย
 
เด็กบ้า
D 
น ๆ คนนี้ไม่เข้า
C 
ใจ
 
ว่าไซ
Em 
ร้เธอมาทิ้ง
Am 
กัน 
 
 
D 

 
ไหนเธอแ
Em 
หลงว่ารัก 
 
เธอแ
Bm 
หลงมาชับ
 
ขี้หกทั้ง
C 
เพ 
 
ให้เราหวั่นไหวไป
G 
วัน 
 
 
ถาม
Am 
จริงมีใครแทน
D 
ฉัน.. 
 
แล้วห
G 
ม้าย 
 
 
D 

 
เธอไม่ต้องปิด
G 
บัง
 
D 
อกให้ฟังสักหิด 
 
พี่เองจะไ
Em 
ด้ทำใจ
 
อย่าเฉย อย่าช
C 
าไป
 
ว่า
Em 
พรือเงียบไซร่
Am 
ละเธอ 
 
 
D 

 
ไม่ต้องมาสงส
G 
าร
D 
คนที่รักและคอยหวังดีให้
Em 
เธอเสมอ
 
ก็ฉันมาค
C 
นเซอร์
 
ตาม
Em 
คนอย่างเธอ 
 
Am 
ม้ายทัน 
 
 
D 

 
ที่
Em 
เคยสัญญา
 
ที่
Bm 
เคยสาบาน 
 
จะ
C 
รักจนชั่ว
G 
ชีวี 
 
 
D/F# 
 
เธอลืม
A7 
พี่บ่าว
 
แล้วหม้ายคนดี วัน
D 
นี้จึงมาขอลา

 
ขอสาม
G 
นาที
 
น้องเคลีย
D 
ร์กับพี่ได้ห
Em 
ม้าย
 
เด็กบ้า
D 
น ๆ คนนี้ไม่เข้า
C 
ใจ
 
ว่าไซ
Em 
ร้เธอมาทิ้ง
Am 
กัน 
 
 
D 

 
ไหนเธอแ
Em 
หลงว่ารัก 
 
เธอแ
Bm 
หลงมาชับ
 
ขี้หกทั้ง
C 
เพ 
 
ให้เราหวั่นไหวไป
G 
วัน 
 
 
ถาม
Am 
จริงมีใครแทน
D 
ฉัน.. 
 
แล้วห
G 
ม้าย 
 
 
D 

 
G 
ข็มนาฬิกา 
 
บอกเว
Em 
ลานาที
 
อีกไม่
Am 
นานนี้ 
 
น้อง
D 
พี่จะจากลา
 
ช่วยอธิบ
G 
ายให้ได้เข้าใจ
 
ไม่ใช่จะไ
Em 
ปให้มันค้างคา
 
ขอสามนา
C 
ทีไม่นานหรอกนะแค่บอก
D 
มา
 
ว่าเธอนั้นมีใคร..
 

INSTRU | C | Bm | Am D | G D |

 
ขอสาม
G 
นาที
 
น้องเคลีย
D 
ร์กับพี่ได้ห
Em 
ม้าย
 
เด็กบ้า
D 
น ๆ คนนี้ไม่เข้า
C 
ใจ
 
ว่าไซ
Em 
ร้เธอมาทิ้ง
Am 
กัน 
 
 
D 

 
ไหนเธอแ
Em 
หลงว่ารัก 
 
เธอแ
Bm 
หลงมาชับ
 
ขี้หกทั้ง
C 
เพ 
 
ให้เราหวั่นไหวไป
G 
วัน 
 
 
ถาม
Am 
จริงมีใครแทน
D 
ฉัน.. 
 
แล้วห
G 
ม้าย 
 
 
D 

 
ไหนเธอแ
Em 
หลงว่ารัก 
 
เธอแ
Bm 
หลงมาชับ
 
ขี้หกทั้ง
C 
เพ 
 
ให้เราหวั่นไหวไป
G 
วัน 
 
 
ถาม
Am 
จริงมีใครแทน
D 
ฉัน.. 
 
แล้วห
G 
ม้าย

 
ถามจริ
Am 
งมีใครแทนฉั
D 
น..
 
แล้วช่ายหม้
G 
าย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอสามนาที


เธอยังจำได้หม้าย
หวางอีได้รักกันต้องใช้เวลาแค่ไหน
หรือเธอไม่สนใจ
ว่าพรือตอบได้หม้ายเธอ
รักมานานแค่ไหน
มีสักหิดมั่งหม้ายที่คิดถึงกันเสมอ
หรือคบไว้เปรอ เวลาที่เธอเหงาเหงา

ที่เคยสัญญาที่เคยสาบาน
จะรักจนชั่วชีวี
เธอลืมพี่บ่าว แล้วหม้ายคนดี
วันนี้จึงมาขอลา

ขอสามนาที น้องเคลียร์กับพี่ได้หม้าย
เด็กบ้านๆคนนี้ไม่เข้าใจ ว่าไซร้เธอมาทิ้งกัน
ไหนเธอแหลงว่ารัก เธอแหลงมาชับ
ขี้หกทั้งเพ ให้เราหวั่นไหวไปวันวัน
ถามจริงมีใครแทนฉัน แล้วหม้าย

เธอไม่ต้องปิดบัง บอกให้ฟังสักหิด
พี่เองจะได้ทำใจ อย่าเฉยอย่าชาไป
ว่าพรือเงียบไซร่ละเธอ
ไม่ต้องมาสงสาร
คนที่รักและคอยหวังดีให้เธอเสมอ
ก็ฉันมาคนเซอร์ ตามคนอย่างเธอ หม้ายทัน

ที่เคยสัญญาที่เคยสาบาน
จะรักจนชั่วชีวี
เธอลืมพี่บ่าว แล้วหม้ายคนดี
วันนี้จึงมาขอลา

ขอสามนาที น้องเคลียร์กับพี่ได้หม้าย
เด็กบ้านๆคนนี้ไม่เข้าใจ ว่าไซร้เธอมาทิ้งกัน
ไหนเธอแหลงว่ารัก เธอแหลงมาชับ
ขี้หกทั้งเพ ให้เราหวั่นไหวไปวันวัน
ถามจริงมีใครแทนฉัน แล้วหม้าย

เข็มนาฬิกา บอกเวลานาที
อีกไม่นานนี้ น้องพี่จะจากลา
ช่วยอธิบายให้ได้เข้าใจ
ไม่ใช่จะไปให้มันค้างคา
ขอสามนาทีไม่นานหรอกนะเเค่บอกมา
ว่าเธอนั้นมีใคร

ขอสามนาที น้องเคลียร์กับพี่ได้หม้าย
เด็กบ้านๆคนนี้ไม่เข้าใจ ว่าไซร้เธอมาทิ้งกัน
ไหนเธอแหลงว่ารัก เธอแหลงมาชับ
ขี้หกทั้งเพ ให้เราหวั่นไหวไปวันวัน
ถามจริงมีใครแทนฉัน แล้วหม้าย

ไหนเธอแหลงว่ารัก เธอแหลงมาชับ
ขี้หกทั้งเพ ให้เราหวั่นไหวไปวันวัน
ถามจริงมีใครแทนฉัน แล้วหม้าย

ถามจริงมีใครแทนฉัน แล้วช่ายหม้าย

มิวสิควิดีโอ ขอสามนาที พงศ์ พัทลุง Feat. ต้อง

เพลง ขอสามนาที
ศิลปิน : พงศ์ พัทลุง Feat. ต้อง
เรียบเรียง : ต้อง Karamail/บริพัฒน์ วันชูเพลา
Contact : 0888736778
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend