คอร์ดเพลง คืนใจให้อ้าย – กต วงกต

  
Text   

INTRO | C | Am | F | G |

 
อ้าย
C 
บ่โทษไผดอกนาง 
 
อ้าย
Am 
บ่ซังที่เจ้ามีค
C 
นอื่น
 
บ่
F 
คิดสิฝืนใจเ
G 
ธอให้กลับมารั
C 
กกัน
 
ต้อ
Em 
งเสียใ
Am 
จมากแค่ไหนสิท
Em 
นไว้ให้ผ่านไปแล้
Am 
วกัน
 
ถ้า
F 
มันเป็นความต้อ
G 
งการของเธออ้า
C 
ยยอม

INSTRU | F G |

 
แต่อย่าทำเ
C 
ป็นว่ายังห่วงใยให้อ้ายเข้
Am 
าใจว่ายังฮั
C 
กกัน
 
หรือ
F 
แค่ต้องการหลอ
G 
กใช้ให้ใจเตรีย
C 
มพร้อม
 
Em 
ม่รักอ้ายพอท
Am 
นไหว 
 
แต่อย่
Em 
าใช้คำ
Am 
ฮักปลอมปลอม
 
ฆ่า
F 
อ้ายให้ตายทางอ้
G 
อมอีกเลยไ
C 
ด้ไหม

 
* หากเจ้
Am 
าฮักกับเขาใ
Em 
ห้เว้าให้บอก
 
ไม่เ
F 
ป็นไรหรอกจะไ
C 
ด้ทำใจ
 
อ้า
Am 
ยดีบ่พอควา
Em 
มหล่อบ่หลาย
 
ถิ่มอ้
F 
ายไปสาค
G 
นดี

 
** แต่อย่าดึ
C 
งเกมส์ไว้เมื่อใ
G 
นหัวใจขอ
Am 
งเธอไม่มีอ้า
Em 
ยอยู่
 
ก็เ
F 
ธอรักใครใ
Em 
จเธอก็รู้ 
 
Dm 
บจบกันไปซ
G 
ะที
 
ปล่อยอ้า
C 
ยไปสาอย่
G 
ามารั้งกันใ
Am 
ห้เขาเข้ามา
Em 
ย่ำยี
 
F 
ากกันไปให้เ
Em 
ธอโชคดีส
Dm 
งสารกันบ้างค
G 
นดี 
 
(เอาไงก็
C 
ว่ามา)

Am 
…อย่าตอกย้ำ 
 
แสร้
G 
งทำว่ายังฮักกัน
F 
…มันทรมานกว่าเธ
Fm 
อนั้นบอ
G 
กลา

INSTRU | C G | Am G | F | G |

( *, ** )

 
โปรดอย่าดึ
C 
งเกมส์ไว้เมื่อใ
G 
นหัวใจขอ
Am 
งเธอไม่มีอ้า
Em 
ยอยู่
 
ก็เ
F 
ธอรักใครใ
Em 
จเธอก็รู้ 
 
Dm 
บจบกันไปซ
G 
ะที
 
ปล่อยอ้า
C 
ยไปสาอย่
G 
ามารั้งกันใ
Am 
ห้เขาเข้ามา
Em 
ย่ำยี
 
F 
ากกันไปให้เ
Em 
ธอโชคดีส
Dm 
งสารกันบ้างค
G 
นดี
 
คืนใจให้อ้า
Am 
ยสา
G 

เนื้อเพลง
อ้ายบ่โทษไผดอกนางอ้ายบ่ซังที่เจ้ามีคนอื่น
บ่คิดสิฝืนใจเธอให้กลับมารักกัน
ต้องเสียใจมากแค่ไหนสิทนไว้ให้ผ่านไปแล้วกัน
ถ้ามันเป็นความต้องการของเธออ้ายยอม

แต่อย่าทำเป็นว่ายังห่วงใยให้อ้ายเข้าใจว่ายังฮักกัน
หรือแค่ต้องการหลอกใช้ให้ใจเตรียมพร้อม
ไม่รักอ้ายพอทนไหวแต่อย่าใช้คำฮักปลอมปลอม
ฆ่าอ้ายให้ตายทางอ้อมอีกเลยได้ไหม

หากเจ้าฮักกับเขาให้เว้าให้บอก
ไม่เป็นไรหรอกจะได้ทำใจ
อ้ายดีบ่พอความหล่อบ่หลาย
ถิ่มอ้ายไปสาคนดี

แต่อย่าดึงเกมส์ไว้เมื่อในหัวใจของเธอไม่มีอ้ายอยู่
ก็เธอรักใครใจเธอก็รู้จบจบกันไปซะที
ปล่อยอ้ายไปสาอย่ามารั้งกันให้เขาเข้ามาย่ำยี
จากกันไปให้เธอโชคดีสงสารกันบ้างคนดีเอาไงก็ว่ามา

อย่าตอกย้ำแสร้งทำว่ายังฮักกัน
มันทรมานกว่าเธอนั้นบอกลา

หากเจ้าฮักกับเขาให้เว้าให้บอก
ไม่เป็นไรหรอกจะได้ทำใจ
อ้ายดีบ่พอความหล่อบ่หลาย
ถิ่มอ้ายไปสาคนดี

แต่อย่าดึงเกมส์ไว้เมื่อในหัวใจของเธอไม่มีอ้ายอยู่
ก็เธอรักใครใจเธอก็รู้จบจบกันไปซะที
ปล่อยอ้ายไปสาอย่ามารั้งกันให้เขาเข้ามาย่ำยี
จากกันไปให้เธอโชคดีสงสารกันบ้างคนดี

แต่อย่าดึงเกมส์ไว้เมื่อในหัวใจของเธอไม่มีอ้ายอยู่
ก็เธอรักใครใจเธอก็รู้จบจบกันไปซะที
ปล่อยอ้ายไปสาอย่ามารั้งกันให้เขาเข้ามาย่ำยี
จากกันไปให้เธอโชคดีสงสารกันบ้างคนดีคืนใจให้อ้ายสา
เพลง คืนใจให้อ้าย กต วงกต
คำร้อง วงกต แก้วกลมรัตน์
ทำนอง วงกต แก้วกลมรัตน์
เรียบเรียง อภิชัย ชูเกื้อ
Digital Download : *123 1044539 3
คอร์ดเพลง คืนใจให้อ้าย - กต วงกต
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend