หน้าแรก » จุลินทรีย์ » คอร์ดเพลง สถานะแฟนเก่า – จุลินทรีย์

คอร์ดเพลง สถานะแฟนเก่า – จุลินทรีย์


INTRO | G | Bm | F | C | G |

 
เลิกกั
นไปนานแล้วก็รู้ดี
 
เธอมีค
Bm 
นใหม่ไปแล้วก็เข้าใจ
 
Am 
ต่ฉันก็ยังลืมเธอไม่ได้
 
เธอรู้มั่
งม้าย 
 
ว่าฉันนั้นยังคิดถึง
 
ไปแอ
บดูหน้าเฟสเธอทุกวัน
 
เห็นโพสเธ
Bm 
อนั้นแล้วมันช้ำใจ
 
มีรู
Am 
ปคู่เธอกับแฟนใหม่ 
 
เขียนว่าดีต่
อใจ
 
แต่มันไม่ดีต่
อฉัน

 
* ก่อ
Bm 
นนอนเธอโพสต์บอก 
 
ให้
Em 
เขาฝันดี
 
ตื่
Bm 
นเช้าก็โพสต์บอก 
 
คิ
Em 
ดถึงนะที่รัก
 
มันช่างต่
างกับฉัน 
 
ที่มันไ
Am 
ม่มีเหลือความสำคัญ
 
แต่ในฐ
านะที่เราเคยคบกัน 
 
ฉันอยากจะขอ

 
** ถ้าเธอส
งสารฉันได้โปรดเธอ 
 
อย่
Bm 
าลงรูปเขา
 
เพราะว่
าฉันนั้นยังหวัง 
 
ให้มันนั้นก
ลับมาเป็นรูปเรา
 
ทั้งที่ถู
Bm 
กทิ้ง 
 
ให้เป็นแฟ
Em 
นเก่า ทั้งๆ  
Bm 
ที่เรา 
 
ทุ่
Em 
มเททุกอย่าง
 
แต่ก็
ยังรอ 
 
แม้มันจะดูเลือ
นลาง 
 
เพราะฉันนั้นยังรั
กเธอ

 
สถ
านะของเธอมีคู่ใจ
 
สถ
Bm 
านะฉันไร้คนเคียงข้าง
 
เธ
Am 
อทิ้งฉันไว้กลางทาง 
 
เธอคิดมั่งม้
าย
 
ว่าฉันจะอยู่อย่า
งไร

( * , ** )

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am C | D |

( **, ** )

 
แต่ก็ยั
งรอ 
 
แม้มันจะดูเลือ
นลาง

OUTRO | C | Bm | Am | D G |

เนื้อเพลง สถานะแฟนเก่า
เลิกกันไปนานแล้วก็รู้ดี
เธอมีคนใหม่ไปแล้วก้เข้าใจ
แต่ฉันก็ยังลืมเธอไม่ได้
เธอรู้มั่งม้าย ว่าฉันนั้นยังคิดถึง
ไปแอบดูหน้าเฟส เธอทุกวัน
เห็นโพสเธอนั้น แล้วมันช้ำใจ
มีรูปคู่เธอกับแฟนใหม่ เขียนว่าดี ต่อใจ
แต่มันไม่ดีต่อฉัน

* ก่อนนอนเธอโพสต์บอก ให้เขาฝันดี
ตื่นเช้าก็โพสต์บอก คิดถึงนะที่รัก
มันช่างต่างกับฉัน ที่มันไม่มีเหลือความสำคัญ
แต่ในฐานะที่เราเคยคบกัน ฉันอยากจะขอ

** ถ้าเธอสงสารฉันได้โปรดเธอ
อย่าลงรูปเขา
เพราะว่าฉันนั้นยังหวัง
ให้มันนั้นกลับมาเป็นรูปเรา
ทั้งที่ถูกทิ้ง ให้เป็นแฟนเก่า
ทั้งๆ ที่เรา ทุ่มเททุกอย่าง
แต่ก็ยังรอ แม้มันจะดูเลือนลาง
เพราะฉันนั้นยังรักเธอ

สถานะของเธอมีคู่ใจ
สถานะฉันไร้คนเคียงข้าง
เธอทิ้งฉันไว้กลางทาง เธอคิดมั่งม้าย
ว่าฉันจะอยู่อย่างไร

* , **
เพลง : สถานะแฟนเก่า
ศิลปิน : จุลินทรีย์
คำร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง : เดอะชิน (ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา)
คอร์ดเพลง สถานะแฟนเก่า - จุลินทรีย์
 โฆษณา