คอร์ดเพลง ตัวร้ายที่รักเธอ – ทศกัณฐ์

  
Text   

INTRO | A | G#m | F#m | E |
INTRO | F#m | G#m | A B | E | E |

 
ทำ
E 
ดีกับเธอเท่าไร 
 
เธอไม
G#m 
่เคยหันมาเหลียวแล
 
ไม่
F#m 
เคยที่จะแยแส 
 
ไม่
Am 
เคยที่จะสนใจ
 
ไม่เ
E 
คยที่จะสงสาร 
 
ไม่
G#m 
เคยที่จะเห็นใจ
 
ก็
F#m 
เรามันเป็นตัวร้าย 
 
ที่ไม่
B 
มีใครเขาอยากจำ

 
* ก็
A 
รู้ 
 
ว่า
G#m 
คงสู้เขาไม่ไ
C#m 
หว 
 
สุด
F#m 
ท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ดี
A 
ดังทศกัณฐ์ที่
G#m 
แพ้พระรามทุ
C#m 
กที
 
ให้
D 
ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใ
B 
จสีดา

 
** ถึงกูจะร้
A 
ายกูก็รักไม่น้อยกว่
G#m 
าเขา
 
แล้ว
C#m 
เหตุใด
F#m 
เล่าจึงเป็นตัวเ
B 
ราที่แพ้เส
E 
มอ
E7 
 
ทุกทุกอ
A 
ย่างทุกการกระทำเพียงหวังให
G#m 
้เธอ
 
หัน
C#m 
มาเจอะ
F#m 
เจอหันมาจ้องมองและลองส
B 
นใจ
 
และตอนสุดท้
A 
ายกูคงต้องตายในตอ
G#m 
นจบ
 
ไม่มีใคร
A 
พบไม่มีใครเห็นไม่มีใครส
E 
นใจ
 
ถึงกูจะร้
F# 
ายแต่ก็รักเธอจนสุดหั
G#m 
วใจ
 
อยา
C#m 
กให้ 
 
รู้ไ
F#m 
ว้ 
 
ถึงฉันจะร้
B 
ายแต่ก็
E 
รักเธอ

INSTRU | F#m B | E |

 
สุ
E 
ดท้ายก็เ
G#m 
ป็นอย่างนี้ 
 
สักกี่
F#m 
ทีก็แพ้เรื่อ
Am 
ยมา
 
สุ
E 
ดท้ายต้อง
G#m 
จมอยู่กับน้ำตา
 
ความเฉย
F#m 
ชาและความเสียใ
B 

INSTRU | A | G#m | F#m | E |
INSTRU | F#m | G#m | A B | E |

( *, ** )

INSTRU | E |

 
เกิดมาชาติใ
A 
ด 
 
ขอเพียงสักครั้งได้คู่กั
G#m 
บเธอ
 
ได้ไหมเล่า
F#m 
เออ 
 
ให้เธอหันมาสนใ
E 

เนื้อเพลง
ทำดีกับเธอเท่าไร เธอไม่เคยหันมาเหลียวแล
ไม่เคยที่จะแยแส ไม่เคยที่จะสนใจ
ไม่เคยที่จะสงสาร ไม่เคยที่จะเห็นใจ
ก็เรามันเป็นตัวร้าย ที่ไม่มีใครเขาอยากจำ

* ก็รู้ ว่าคงสู้เขาไม่ไหว สุดท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ดี
ดังทศกัณฐ์ที่แพ้พระรามทุกที
ให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีดา

** ถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขา
แล้วเหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอ
ทุกทุกอย่างทุกการกระทำเพียงหวังให้เธอ
หันมาเจอะเจอหันมาจ้องมองและลองสนใจ
และตอนสุดท้ายกูคงต้องตายในตอนจบ
ไม่มีใครคบไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจ
ถึงกูจะร้ายแต่ก็รักเธอจนสุดหัวใจ
อยากให้ รู้ไว้ ถึงฉันจะร้ายแต่ก็รักเธอ

ดนตรี

สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ สักกี่ทีก็แพ้เรื่อยมา
สุดท้ายต้องจมอยู่กับน้ำตา
ความเฉยชาและความเสียใจ

ดนตรี

( *, ** )

เกิดมาชาติใด ขอเพียงสักครั้งได้คู่กับเธอ
ได้ไหมเล่าเออ ให้เธอหันมาสนใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend