คอร์ดเพลง นกเอี้ยง – เต้ นครพนม

  
Text   

คอร์ดเพลง : นกเอี้ยง เต้ นครพนม

คอร์ดเพลง นกเอี้ยง - เต้ นครพนม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เต้ นครพนม : นกเอี้ยง


INTRO | Bm | F#m | G | D |
INTRO | Bm | F#m | Em A | D A |

 
เกิดเป็นค
Bm 
วายกะมีหัว
F#m 
ใจ
 
ทุ่มฮัก
G 
ไปให้นกเอี้ยงน้
D 
อย
 
บั่ดฮ
G 
อดยามแลงต
F#m 
ะเว็นคล้อย
 
เจ้านก
Bm 
น้อยกะบินจาก
A 
ไป

 
เฮ็ดให้
Bm 
อ้ายฮ้องไห่คร่ำค
F#m 
รวญหา
 
โอ๊ยน้องห
G 
ล่าถิ่มอ้ายไปอ
D 
ยู่ไส
 
คึดฮ
G 
อดเจ้านกบนห
F#m 
ลังควาย
 
ยาม
Em 
ได๋เด๋จั่งสิบินกลับ
A 
มา

 
โอ่ล
F#m 
ะน้อ 
 
คนงา
Bm 
มเอ๋ย
 
บ่กลับคื
F#m 
นมา 
 
หาอ้าย
Bm 
บ่หล่า
 
อ้ายบ่มีแ
G 
ฮงลุกยืนกินหญ้า
 
คึดฮอดน้อง
F#m 
หล่าถ่าเจ้ามา
Bm 
กล่อม
 
อ้ายได้แต่
Em 
นอน 
 
กลางบวกขี้ค
A 
วาย

 
โอ้เจ้า
Bm 
นกเอี้ยงเอ๋ยเจ้าเ
F#m 
หี่ยไปไส
 
หาย
G 
ไปเจ้าคึบ่ห
A 
วนกลับ
D 
มา
 
ขี้ตะ
Bm 
เง็นลับลง 
 
อ้ายยั
F#m 
งคงเอิ้นหา
 
น้อง
G 
หล่า 
 
เจ้าไ
A 
ปอยู่
D 
ไส
 
มา
Bm 
เฮ็ดให้อ้ายฮัก 
 
แล้วกะ
F#m 
บินจากไป
 
หัว
G 
ใจเจ้าส่างมา
A 
ดำแท้ห
D 
นอ
 
โอ้เจ้า
Bm 
นกเอี้ยงน้อย 
 
อ้ายยั
F#m 
งเฝ้ายังรอ
 
โอ้ละ
Em 
หนอ.. 
 
โอ้ล่ะ
A 
น้อ..

 
โอ้เจ้า
Bm 
นกเอี้ยงเอ๋ยเจ้าเ
F#m 
หี่ยไปไส
 
หาย
G 
ไปเจ้าคึบ่ห
A 
วนกลับ
D 
มา
 
ขี้ตะ
Bm 
เง็นลับลง 
 
อ้ายยั
F#m 
งคงเอิ้นหา
 
น้อง
G 
หล่า 
 
เจ้าไ
A 
ปอยู่
D 
ไส
 
มา
Bm 
เฮ็ดให้อ้ายฮัก 
 
แล้วกะ
F#m 
บินจากไป
 
หัว
G 
ใจเจ้าส่างมา
A 
ดำแท้ห
D 
นอ
 
โอ้เจ้า
Bm 
นกเอี้ยงน้อย 
 
อ้ายยั
F#m 
งเฝ้ายังรอ
 
โอ้ละ
Em 
หนอ.. 
 
โอ้ล่ะ
A 
น้อ..
 
น้องหล่าถิ่มอ้ายล
Bm 
ะบ่..
 

INSTRU | G A | Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

 
โอ่ล
F#m 
ะน้อ 
 
คนงา
Bm 
มเอ๋ย
 
บ่กลับคื
F#m 
นมา 
 
หาอ้าย
Bm 
บ่หล่า
 
อ้ายบ่มีแ
G 
ฮงลุกยืนกินหญ้า
 
คึดฮอดน้อง
F#m 
หล่าถ่าเจ้ามา
Bm 
กล่อม
 
อ้ายได้แต่
Em 
นอน 
 
กลางบวกขี้ค
A 
วาย

 
โอ้เจ้า
Bm 
นกเอี้ยงเอ๋ยเจ้าเ
F#m 
หี่ยไปไส
 
หาย
G 
ไปเจ้าคึบ่ห
A 
วนกลับ
D 
มา
 
ขี้ตะ
Bm 
เง็นลับลง 
 
อ้ายยั
F#m 
งคงเอิ้นหา
 
น้อง
G 
หล่า 
 
เจ้าไ
A 
ปอยู่
D 
ไส
 
มา
Bm 
เฮ็ดให้อ้ายฮัก 
 
แล้วกะ
F#m 
บินจากไป
 
หัว
G 
ใจเจ้าส่างมา
A 
ดำแท้ห
D 
นอ
 
โอ้เจ้า
Bm 
นกเอี้ยงน้อย 
 
อ้ายยั
F#m 
งเฝ้ายังรอ
 
โอ้ละ
Em 
หนอ.. 
 
โอ้ล่ะ
A 
น้อ..

 
โอ้เจ้า
Bm 
นกเอี้ยงเอ๋ยเจ้าเ
F#m 
หี่ยไปไส
 
หาย
G 
ไปเจ้าคึบ่ห
A 
วนกลับ
D 
มา
 
ขี้ตะ
Bm 
เง็นลับลง 
 
อ้ายยั
F#m 
งคงเอิ้นหา
 
น้อง
G 
หล่า 
 
เจ้าไ
A 
ปอยู่
D 
ไส
 
มา
Bm 
เฮ็ดให้อ้ายฮัก 
 
แล้วกะ
F#m 
บินจากไป
 
หัว
G 
ใจเจ้าส่างมา
A 
ดำแท้ห
D 
นอ
 
โอ้เจ้า
Bm 
นกเอี้ยงน้อย 
 
อ้ายยั
F#m 
งเฝ้ายังรอ
 
โอ้ละ
Em 
หนอ.. 
 
โอ้ล่ะ
A 
น้อ..
 
น้องหล่าถิ่มอ้าย
Bm 
ละบ่..
 

 
เฮ็ดเป็นว่า
D 
ฮักให้หลง
F#m 
ดีใจ
 
เฮ็ดเป็นว่า
Bm 
แคร์ให้หลงตา
F#m 
ยใจ
 
แต่สุดท้
G 
ายตอนจบเจ้า
F#m 
กะจากไป
 
คือ
Bm 
จั่งนกเอี้ยงถิ่มค
A 
วาย
 
ให้นอนไห่อยู่กล
Bm 
างท่ง..

OUTRO | Em A | Bm |


เกิดเป็นควายกะมีหัวใจ
ทุ่มฮักไปให้นกเอี้ยงน้อย
บั่ดฮอดยามแลงตะเว็นคล้อย
เจ้านกน้อยกะบินจากไป

เฮ็ดให้อ้ายฮ้องไห่คร่ำครวญหา
โอ๊ยน้องหล่าถิ่มอ้ายไปอยู่ไส
คึดฮอดเจ้านกบนหลังควาย
ยามได๋เด๋จั่งสิบินกลับมา

โอ่ละน้อ คนงามเอ๋ย
บ่กลับคืนมา หาอ้ายบ่หล่า
อ้ายบ่มีแฮงลุกยืนกินหญ้า
คึดฮอดน้องหล่าถ่าเจ้ามากล่อม
อ้ายได้แต่นอน กลางบวกขี้ควาย

โอ้เจ้านกเอี้ยงเอ๋ยเจ้าเหี่ยไปไส
หายไปเจ้าคึบ่หวนกลับมา
ขี้ตะเง็นลับลง อ้ายยังคงเอิ้นหา
น้องหล่า เจ้าไปอยู่ไส
มาเฮ็ดให้อ้ายฮัก แล้วกะบินจากไป
หัวใจเจ้าส่างมาดำแท้หนอ
โอ้เจ้านกเอี้ยงน้อย อ้ายยังเฝ้ายังรอ
โอ้ละหนอ.. โอ้ล่ะน้อ..

โอ้เจ้านกเอี้ยงเอ๋ยเจ้าเหี่ยไปไส
หายไปเจ้าคึบ่หวนกลับมา
ขี้ตะเง็นลับลง อ้ายยังคงเอิ้นหา
น้องหล่า เจ้าไปอยู่ไส
มาเฮ็ดให้อ้ายฮัก แล้วกะบินจากไป
หัวใจเจ้าส่างมาดำแท้หนอ
โอ้เจ้านกเอี้ยงน้อย อ้ายยังเฝ้ายังรอ
โอ้ละหนอ.. โอ้ล่ะน้อ..
น้องหล่าถิ่มอ้ายละบ่..

( ดนตรี )

โอ่ละน้อ คนงามเอ๋ย
บ่กลับคืนมา หาอ้ายบ่หล่า
อ้ายบ่มีแฮงลุกยืนกินหญ้า
คึดฮอดน้องหล่าถ่าเจ้ามากล่อม
อ้ายได้แต่นอน กลางบวกขี้ควาย

โอ้เจ้านกเอี้ยงเอ๋ยเจ้าเหี่ยไปไส
หายไปเจ้าคึบ่หวนกลับมา
ขี้ตะเง็นลับลง อ้ายยังคงเอิ้นหา
น้องหล่า เจ้าไปอยู่ไส
มาเฮ็ดให้อ้ายฮัก แล้วกะบินจากไป
หัวใจเจ้าส่างมาดำแท้หนอ
โอ้เจ้านกเอี้ยงน้อย อ้ายยังเฝ้ายังรอ
โอ้ละหนอ.. โอ้ล่ะน้อ..

โอ้เจ้านกเอี้ยงเอ๋ยเจ้าเหี่ยไปไส
หายไปเจ้าคึบ่หวนกลับมา
ขี้ตะเง็นลับลง อ้ายยังคงเอิ้นหา
น้องหล่า เจ้าไปอยู่ไส
มาเฮ็ดให้อ้ายฮัก แล้วกะบินจากไป
หัวใจเจ้าส่างมาดำแท้หนอ
โอ้เจ้านกเอี้ยงน้อย อ้ายยังเฝ้ายังรอ
โอ้ละหนอ.. โอ้ล่ะน้อ..
น้องหล่าถิ่มอ้ายละบ่..

เฮ็ดเป็นว่าฮักให้หลงดีใจ
เฮ็ดเป็นว่าแคร์ให้หลงตายใจ
แต่สุดท้ายตอนจบเจ้ากะจากไป
คือจั่งนกเอี้ยงถิ่มควาย
ให้นอนไห่อยู่กลางท่ง..

มิวสิควิดีโอ นกเอี้ยง เต้ นครพนม

เพลง นกเอี้ยง (คอร์ด)

คำร้อง : กิตติศักดิ์ พรมพินิจ
ทำนอง : กิตติศักดิ์ พรมพินิจ/ เต้ นครพนม
เรียบเรียง : ธนาศักดิ์ ศรีนา
ติดต่องานแสดง : 0634790276
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend