หน้าแรก » วีร์ วรศักดิ์ » คอร์ดเพลง กะเจ็บกะหยัง – วีร์ วรศักดิ์

คอร์ดเพลง กะเจ็บกะหยัง – วีร์ วรศักดิ์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
กะเจ็บกะหยัง – วีร์ วรศักดิ์

INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | D | F#m | G | A | D |

 
ในวั
นนี้ 
 
วันที่เจ้าบอ
Bm 
กลา
 
น้ำ
ตาอ้ายกะไห
ลเป็นทาง
 
บ่
ฮู้ว่าเจ็
บสำได๋แต่หั
F#m 
วใจคือฟ้าผ่
Bm 
ากลาง
จนว่าเบิดหนทางสิกลับคื
นมา

 
ใน
มื้อที่เจ้านั้นไ
 
อ้ายเจ็บสำ
F#m 
ได๋เจ้าบ่ฮู้ดอ
Bm 
กหนา
 
นี่
พาเขาควงใส่หน้าอ้ายรับ
บ่ได้

 
* อยากเอาฮอด
ปืนมายิงหัวใจ
 
อยากเอาฮอ
Bm 
ดไฟมาสุมใส่หน้า
 
อยากเอามีดแ
ทงหัวใจเจ้าสา
 
เอาหมูเอาห
มามากัดกลางใจ
 
จังสิได้
ฮู้ว่าอ้ายเจ็บสําได๋
 
คั่นบ่มี
F#m 
ใจบ่ฮู้สึกดอ
Bm 
กหนา
 
ให้ล
องมาเป็นอ้ายแนหล่า
 
สิได้ฮู้
ว่า(อ้ายเจ็
บสําได๋) 
 
 

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
เจ้าจา
F#m 
กไปหัวใจอ้า
Bm 
ยเจ็บ
 
เอาค้อนทุ
F#m 
บเล็บกะยัง
Bm 
บ่ปาน
แต่เดียวนี้มั
F#m 
นทรมาน 
 
เห็
Em 
นเจ้ากับเขาเคีย
งคู่
 
ในเมื่อที่เ
จ้านั้นไ
ป 
 
คันบ่มีไ
F#m 
ผบ่เจ็บใจดอ
Bm 
กหนา
 
นี่
พาเขาควงใส่หน้าอ้ายรั
บบ่ได้

( *, * )

 
ให้ล
องมาเป็นอ้ายแนหล่า
 
สิได้ฮู้
ว่า.. 
 
อ้ายเจ็บ.
..สําได๋

OUTRO | D | F#m | G | A | D |

เนื้อเพลง
ในวันนี้ วันที่เจ้าบอกลา
น้ำตาอ้ายกะไหลเป็นทาง
บ่ฮู้ว่าเจ็บสำได๋แต่หัวใจคือฟ้าผ่ากลาง
จนว่าเบิดหนทางสิกลับคืนมา

ในมื้อที่เจ้านั้นไป
อ้ายเจ็บสำได๋เจ้าบ่ฮู้ดอกหนา
นี่พาเขาควงใส่หน้าอ้ายรับบ่ได้

* อยากเอาฮอดปืนมายิงหัวใจ
อยากเอาฮอดไฟมาสุมใส่หน้า
อยากเอามีดแทงหัวใจเจ้าสา
เอาหมูเอาหมามากัดกลางใจ
จังสิได้ฮู้ว่าอ้ายเจ็บสําได๋
คั่นบ่มีใจบ่ฮู้สึกดอกหนา
ให้ลองมาเป็นอ้ายแนหล่า
สิได้ฮู้ว่า(อ้ายเจ็บสําได๋)

ดนตรี

เจ้าจากไปหัวใจอ้ายเจ็บ
เอาค้อนทุบเล็บกะยังบ่ปาน
แต่เดียวนี้มันทรมานเห็นเจ้ากับเขาเคียงคู่
ในเมื่อกี้เจ้านั้นไปคันบ่มีไผบ่เจ็บใจดอกหนา
นี่พาเขาควงใส่หน้าอ้ายรับบ่ได้

( *, * )

ให้ลองมาเป็นอ้ายแนหล่า
สิได้ฮู้ว่า อ้ายเจ็บสําได๋
กะเจ็บกะหยัง – วีร์ วรศักดิ์
คำร้อง ทำนอง – พิณ ริมโขง
เรียบเรียง – ธนากร โททับไทย
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
กะเจ็บกะหยัง - วีร์ วรศักดิ์
 โฆษณา