หน้าแรก » ปืน ซีพราย » คอร์ดเพลง พระรามอกหัก – ปืน ซีพราย

คอร์ดเพลง พระรามอกหัก – ปืน ซีพราย

คอร์ดเพลง พระรามอกหัก
ศิลปิน ปืน ซีพราย
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2016

คีย์คอร์ดเพลง พระรามอกหัก สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO :
| G | Em | C | G | Em | Am | D | G |
| C | G | Am | G | C | G | Am D | G |

 
จะกล่าว
ถึงเรื่องรามเ
Em 
กียรติ์
 
ที่หนูเคยเ
รียนยังมีอีกตอนที่พลาด
ไป
 
ชื่อว่า
Em 
ตอนพระรามเสี
Am 
ยใจ
 
อกหักจากหวานใ
จนามว่านางสี
ดา
 
เลื่องลือน
ามก็มีอยู่
Em 
ว่า
 
แม่นางสี
ดากลับมาแปลผันใ
 
บอกว่าพระร
Em 
าม 
 
นั้นดีเกิ
Am 
นไป
 
เลยยกหัวใ
จให้กับทศ
กัณฐ์

 
ฝ่ายพระร
ามได้ยินแล้วส
Em 
ะอื้น
 
แทบล้มทั้
งยืนบอกเธอทำได้ไ
 
รู้ไ
Em 
หมว่ารักเจ้าแ
Am 
ค่ไหน
 
ทำไม ทำไ
มเจ้าจึงทำได้
ลง

 
* เมื่อพระร
าม 
 
ดร
าม่า
 
น้ำ
Am 
ตาต้องตกในอย่า
งนี้
 
ไม่เคยคิด
Em 
เลยรักเธอทั้ง
Am 
ชีวี
 
อกหักวัน
นี้ 
 
กับคำว่าดีเกิ
นไป

 
** ว่าเอิงว่
าเอย 
 
รู้ไหมเจ็บนะตั
Em 
วเอง
 
ก็เลยต้องมาแต่
งเพลงบอกผ่านความใ
นใจ
 
ไม่เคยคิด
Em 
เลยตัวเองเป้นคนหลายใ
Am 
จนะ
 
จำไว้ จำไ
ว้ 
 
จำไว้แม่นาง
สีดา
 
เจ้าทศ
กัณฐ์มันดีกว่าเค้าตรงไ
Em 
หน
 
สิบหน้าสิบมือแล้วไ
ง 
 
เค้ามีหนึ่งใจก็แล้
วกัน
 
แต่ไม่เป็
Em 
นไรถ้าเจ้ารักท
Am 
ศกัณฐ์
 
คนแพ้อย่าง
ฉัน 
 
ก็คงต้องทำ
ใจ

 
*** หนุม
าน 
 
ช่ว
ยที
 
ช่ว
Am 
ยข้านี้ให้พ้นจากความเ
ศร้า
 
ฝากสุ
Em 
ครีบช่วยไปซื้อเ
Am 
หล้า
 
คืนนี้จะเ
มาแล้วจะไปเผากรุงลง
กา

INSTRU | C | Em | C | G | Em | Am | D | G |

( *, **, *** )

 
โอ้ว่าแม่นางสี
Am 
ดา.. 
 
 
ข้ายังคงรักเ
จ้า
Em 
..โอ้ว่าแม่นาง
Am 
สีดา.. 
 
 
..ข้ายังคงรักเ
จ้า

OUTRO | G | Em | C | G | Em | Am | D | G | (Fade)

เนื้อเพลง พระรามอกหัก
จะกล่าวถึงเรื่องรามเกียรติ์
ที่หนูเคยเรียนยังมีอีกตอนที่พลาดไป
ชื่อว่าตอนพระรามเสียใจ
อกหักจากหวานใจนามว่านางสีดา
เลื่องลือนามก็มีอยู่ว่า
แม่นางสีดากลับมาแปลผันใจ
บอกว่าพระราม นั้นดีเกินไป
เลยยกหัวใจให้กับทศกัณฐ์

ฝ่ายพระรามได้ยินแล้วสะอื้น
แทบล้มทั้งยืนบอกเธอทำได้ไง
รู้มั้ยว่ารักเจ้าแค่ไหนน่ะ
ทำไมทำไมเจ้าจึงทำได้ลง

* เมื่อพระรามดราม่า
น้ำตาต้องตกในอย่างนี้
ไม่เคยคิดเลยรักเธอทั้งชีวี
อกหักวันนี้ กับคำว่าดีเกินไป

** ว่าเอิงว่าเอย รู้ไหมเจ็บนะตัวเอง
ก็เลยต้องมาแต่งเพลงบอกผ่านความในใจ
ไม่เคยคิดเลยตัวเองเป้นคนหลายใจนะ
จำไว้ จำไว้ จำไว้แม่นางสีดา
เจ้าทศกัณฐ์มันดีกว่าเค้าตรงไหน
สิบหน้าสิบมือแล้วไงเค้ามีหนึ่งใจก็แล้วกัน
แต่ไม่เป็นไรถ้าเจ้ารักทศกัณฐ์
คนแพ้อย่างฉัน ก็คงต้องทำใจ

หนุมานช่วยที
ช่วยข้านี้ให้พ้นจากความเศร้า
ฝากสุครีบช่วยไปซื้อเหล้า
คืนนี้จะเมาแล้วจะไปเผากรุงลงกา

( *, **, *** )

โอ้ว่าแม่นางสีดา..ข้ายังคงรักเจ้า
โอ้ว่าแม่นางสีดา..ข้ายังคงรักเจ้า
เพลง พระรามอกหัก (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน ปืน ซีพราย
คอร์ดเพลง พระรามอกหัก
 โฆษณา