คอร์ดเพลง พระรามอกหัก – ปืน ซีพราย

  
Text   

คอร์ดเพลง พระรามอกหัก
ศิลปิน ปืน ซีพราย
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2016

คีย์คอร์ดเพลง พระรามอกหัก สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO :
| G | Em | C | G | Em | Am | D | G |
| C | G | Am | G | C | G | Am D | G |

 
จะกล่าว
G 
ถึงเรื่องรามเ
Em 
กียรติ์
 
ที่หนูเคยเ
C 
รียนยังมีอีกตอนที่พลาด
G 
ไป
 
ชื่อว่า
Em 
ตอนพระรามเสี
Am 
ยใจ
 
อกหักจากหวานใ
D 
จนามว่านางสี
G 
ดา
 
เลื่องลือน
G 
ามก็มีอยู่
Em 
ว่า
 
แม่นางสี
C 
ดากลับมาแปลผันใ
G 
 
บอกว่าพระร
Em 
าม 
 
นั้นดีเกิ
Am 
นไป
 
เลยยกหัวใ
D 
จให้กับทศ
G 
กัณฐ์

 
ฝ่ายพระร
G 
ามได้ยินแล้วส
Em 
ะอื้น
 
แทบล้มทั้
C 
งยืนบอกเธอทำได้ไ
G 
 
รู้ไ
Em 
หมว่ารักเจ้าแ
Am 
ค่ไหน
 
ทำไม ทำไ
D 
มเจ้าจึงทำได้
G 
ลง

 
* เมื่อพระร
C 
าม 
 
ดร
G 
าม่า
 
น้ำ
Am 
ตาต้องตกในอย่า
G 
งนี้
 
ไม่เคยคิด
Em 
เลยรักเธอทั้ง
Am 
ชีวี
 
อกหักวัน
D 
นี้ 
 
กับคำว่าดีเกิ
G 
นไป

 
** ว่าเอิงว่
G 
าเอย 
 
รู้ไหมเจ็บนะตั
Em 
วเอง
 
ก็เลยต้องมาแต่
C 
งเพลงบอกผ่านความใ
G 
นใจ
 
ไม่เคยคิด
Em 
เลยตัวเองเป้นคนหลายใ
Am 
จนะ
 
จำไว้ จำไ
D 
ว้ 
 
จำไว้แม่นาง
G 
สีดา
 
เจ้าทศ
G 
กัณฐ์มันดีกว่าเค้าตรงไ
Em 
หน
 
สิบหน้าสิบมือแล้วไ
C 
ง 
 
เค้ามีหนึ่งใจก็แล้
G 
วกัน
 
แต่ไม่เป็
Em 
นไรถ้าเจ้ารักท
Am 
ศกัณฐ์
 
คนแพ้อย่าง
D 
ฉัน 
 
ก็คงต้องทำ
G 
ใจ

 
*** หนุม
C 
าน 
 
ช่ว
G 
ยที
 
ช่ว
Am 
ยข้านี้ให้พ้นจากความเ
G 
ศร้า
 
ฝากสุ
Em 
ครีบช่วยไปซื้อเ
Am 
หล้า
 
คืนนี้จะเ
D 
มาแล้วจะไปเผากรุงลง
G 
กา

INSTRU | C | Em | C | G | Em | Am | D | G |

( *, **, *** )

 
โอ้ว่าแม่นางสี
Am 
ดา.. 
 
 
D 
ข้ายังคงรักเ
G 
จ้า
Em 
..โอ้ว่าแม่นาง
Am 
สีดา.. 
 
 
D 
..ข้ายังคงรักเ
G 
จ้า

OUTRO | G | Em | C | G | Em | Am | D | G | (Fade)

เนื้อเพลง พระรามอกหัก
จะกล่าวถึงเรื่องรามเกียรติ์
ที่หนูเคยเรียนยังมีอีกตอนที่พลาดไป
ชื่อว่าตอนพระรามเสียใจ
อกหักจากหวานใจนามว่านางสีดา
เลื่องลือนามก็มีอยู่ว่า
แม่นางสีดากลับมาแปลผันใจ
บอกว่าพระราม นั้นดีเกินไป
เลยยกหัวใจให้กับทศกัณฐ์

ฝ่ายพระรามได้ยินแล้วสะอื้น
แทบล้มทั้งยืนบอกเธอทำได้ไง
รู้มั้ยว่ารักเจ้าแค่ไหนน่ะ
ทำไมทำไมเจ้าจึงทำได้ลง

* เมื่อพระรามดราม่า
น้ำตาต้องตกในอย่างนี้
ไม่เคยคิดเลยรักเธอทั้งชีวี
อกหักวันนี้ กับคำว่าดีเกินไป

** ว่าเอิงว่าเอย รู้ไหมเจ็บนะตัวเอง
ก็เลยต้องมาแต่งเพลงบอกผ่านความในใจ
ไม่เคยคิดเลยตัวเองเป้นคนหลายใจนะ
จำไว้ จำไว้ จำไว้แม่นางสีดา
เจ้าทศกัณฐ์มันดีกว่าเค้าตรงไหน
สิบหน้าสิบมือแล้วไงเค้ามีหนึ่งใจก็แล้วกัน
แต่ไม่เป็นไรถ้าเจ้ารักทศกัณฐ์
คนแพ้อย่างฉัน ก็คงต้องทำใจ

หนุมานช่วยที
ช่วยข้านี้ให้พ้นจากความเศร้า
ฝากสุครีบช่วยไปซื้อเหล้า
คืนนี้จะเมาแล้วจะไปเผากรุงลงกา

( *, **, *** )

โอ้ว่าแม่นางสีดา..ข้ายังคงรักเจ้า
โอ้ว่าแม่นางสีดา..ข้ายังคงรักเจ้า
เพลง พระรามอกหัก (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน ปืน ซีพราย
คอร์ดเพลง พระรามอกหัก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend