หน้าแรก » PEACE » คอร์ดเพลง โสดตอนโกรธแฟน – PEACE

คอร์ดเพลง โสดตอนโกรธแฟน – PEACE

คอร์ดเพลง : โสดตอนโกรธแฟน PEACE

คอร์ดเพลง โสดตอนโกรธแฟน - PEACE

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single PEACE : โสดตอนโกรธแฟน


INTRO | Dm | Bb | C | C |
INTRO | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times) | Dm |

 
เธอรู้
Dm 
ไหมไอ้คนที่เธอไว้ใ
Am 
จให้อยู่คนเดียว
 
สัก
Bb 
วันฉันจะอยู่ได้โดยไม่
มีเธอ
 
เมื่อ
Gm 
ก่อนเคยคิดว่าได้ 
 
หากไ
Am 
ม่มีเธออยู่ข้างกาย
 
แต่
Bb 
ว่าตอนนี้มันก็ไม่มีเหมือ
นกัน

 
ไหนละ
Dm 
เธอไอ้คนที่เธอบอก
Am 
กันว่ารักจริง
Bb 
รักจริง ๆ แต่ก็
ทิ้งทุกที
Gm 
ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอ
Am 
เบื่อแล้วเดินหนี
Bb 
พอกันทีกับคนเฮงซ
วย

 
ยอม
Bb 
โสด ยอมเหงา ยอมเศ
ร้าดีกว่า
 
อยู่
Gm 
บนข้างหน้าอาจจะ
Dm 
เจ็บมากกว่านี้
 
จะ
Bb 
มีไหมคนโสด 
 
อมือที
 
ช่วย
Gm 
ส่งเสียงดัง ๆ สัก
ที.. 
 
ได้ไหม..

 
ขอเสียงคนโ
สด 
 
ไม่เอาละโหมดโกรธแ
ฟน
 
ไม่เอาที่มีคนควง
Dm 
แขน 
 
ไม่เอาที่มีแฟน
Am 
ใหม่
 
เขาเพิ่งอก
Bb 
หัก 
 
ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
 
คนที่ไม่
มีใคร..

 
ขอเสียงคนโ
สด 
 
ไม่เอาละโหมดแฟนเผ
ลอ
 
ไม่เอาที่นอนกอด
Dm 
เธอ 
 
แล้วมาให้ความหวัง
Am 
กัน
 
ละยกแก้วขึ้นห
Bb 
น่อยอีกสิ 
 
ชนให้
ดัง 
 
 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
 
วันนี้พี่
Dm 
โสด

 
ไหนละ
Dm 
เธอไอ้คนที่เธอบอก
Am 
กันว่ารักจริง
Bb 
รักจริง ๆ แต่ก็
ทิ้งทุกที
Gm 
ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอ
Am 
เบื่อแล้วเดินหนี
Bb 
พอกันทีกับคนเฮงซ
วย

 
ยอม
Bb 
โสด ยอมเหงา ยอมเศ
ร้าดีกว่า
 
อยู่
Gm 
บนข้างหน้าอาจจะ
Dm 
เจ็บมากกว่านี้
 
จะ
Bb 
มีไหมคนโสด 
 
อมือที
 
ช่วย
Gm 
ส่งเสียงดัง ๆ สัก
ที.. 
 
ได้ไหม..

 
ขอเสียงคนโ
สด 
 
ไม่เอาละโหมดโกรธแ
ฟน
 
ไม่เอาที่มีคนควง
Dm 
แขน 
 
ไม่เอาที่มีแฟน
Am 
ใหม่
 
เขาเพิ่งอก
Bb 
หัก 
 
ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
 
คนที่ไม่
มีใคร..

 
ขอเสียงคนโ
สด 
 
ไม่เอาละโหมดแฟนเผ
ลอ
 
ไม่เอาที่นอนกอด
Dm 
เธอ 
 
แล้วมาให้ความหวัง
Am 
กัน
 
ละยกแก้วขึ้นห
Bb 
น่อยอีกสิ 
 
ชนให้
ดัง 
 
 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
 
วันนี้พี่โสด

Dm 
ไหนนิมาแล้วมา 
 
ก็แค่อ
Bb 
ยากจะกินเหล้า
 
ให้มันเ
มา 
 
ให้ลืมห
น้าคนเฮงซวย
 
ที่ทำให้เร
Dm 
าเจ็บ ให้เราช้ำ ให้เ
Bb 
ราเสียใจอยู่อย่างนี้
 
เมื่อไห
ร่หนอจะลืมเธอไปสัก
ที 
 
จากชีวิต
Dm 
ฉัน

INSTRU | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times ) | Dm |

 
ขอเสียงคนโ
สด 
 
ไม่เอาละโหมดโกรธแ
ฟน
 
ไม่เอาที่มีคนควง
Dm 
แขน 
 
ไม่เอาที่มีแฟน
Am 
ใหม่
 
เขาเพิ่งอก
Bb 
หัก 
 
ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
 
คนที่ไม่
มีใคร..

 
ขอเสียงคนโ
สด 
 
ไม่เอาละโหมดแฟนเผ
ลอ
 
ไม่เอาที่นอนกอด
Dm 
เธอ 
 
แล้วมาให้ความหวัง
Am 
กัน
 
ละยกแก้วขึ้นห
Bb 
น่อยสิ 
 
ชนใ
ห้ดัง 
 
 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
.

 
ขอเสียงคนโ
สด 
 
ไม่เอาละโหมดโกรธแ
ฟน
 
ไม่เอาที่มีคนควง
Dm 
แขน 
 
ไม่เอาที่มีแฟน
Am 
ใหม่
 
เขาเพิ่งอก
Bb 
หัก 
 
ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
 
คนที่ไม่
มีใคร..

 
ขอเสียงคนโ
สด 
 
ไม่เอาละโหมดแฟนเผ
ลอ
 
ไม่เอาที่นอนกอด
Dm 
เธอ 
 
แล้วมาให้ความหวัง
Am 
กัน
 
ละยกแก้วขึ้นห
Bb 
น่อยสิ 
 
ชนใ
ห้ดัง 
 
 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
 
วันนี้พี่
Bb 
โสด

 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
 
วันนี้พี่
Dm 
โสด..

OUTRO | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times )


เธอรู้ไหมไอ้คนที่เธอไว้ใจให้อยู่คนเดียว
สักวันฉันจะอยู่ได้โดยไม่มีเธอ
เมื่อก่อนเคยคิดว่าได้ หากไม่มีเธออยู่ข้างกาย
แต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่มีเหมือนกัน

ไหนละเธอไอ้คนที่เธอบอกกันว่ารักจริง
รักจริง ๆ แต่ก็ทิ้งทุกที
ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอเบื่อแล้วเดินหนี
พอกันทีกับคนเฮงซวย

ยอมโสด ยอมเหงา ยอมเศร้าดีกว่า
อยู่บนข้างหน้าอาจจะเจ็บมากกว่านี้
จะมีไหมคนโสด ขอมือที
ช่วยส่งเสียงดัง ๆ สักที.. ได้ไหม..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน
ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่
เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
คนที่ไม่มีใคร..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ
ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน
ละยกแก้วขึ้นหน่อยอีกสิ ชนให้ดัง ๆ
แด่คนใจพัง.. วันนี้พี่โสด

ไหนละเธอไอ้คนที่เธอบอกกันว่ารักจริง
รักจริง ๆ แต่ก็ทิ้งทุกที
ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอเบื่อแล้วเดินหนี
พอกันทีกับคนเฮงซวย

ยอมโสด ยอมเหงา ยอมเศร้าดีกว่า
อยู่บนข้างหน้าอาจจะเจ็บมากกว่านี้
จะมีไหมคนโสด ขอมือที
ช่วยส่งเสียงดัง ๆ สักที.. ได้ไหม..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน
ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่
เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
คนที่ไม่มีใคร..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ
ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน
ละยกแก้วขึ้นหน่อยอีกสิ ชนให้ดัง ๆ
แด่คนใจพัง.. วันนี้พี่โสด

ไหนนิมาแล้วมา ก็แค่อยากจะกินเหล้า
ให้มันเมา ให้ลืมหน้าคนเฮงซวย
ที่ทำให้เราเจ็บ ให้เราช้ำ ให้เราเสียใจอยู่อย่างนี้
เมื่อไหร่หนอจะลืมเธอไปสักที จากชีวิตฉัน

( ดนตรี )

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน
ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่
เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
คนที่ไม่มีใคร..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ
ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน
ละยกแก้วขึ้นหน่อยสิ ชนให้ดัง ๆ
แด่คนใจพัง..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน
ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่
เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
คนที่ไม่มีใคร..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ
ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน
ละยกแก้วขึ้นหน่อยสิ ชนให้ดัง ๆ
แด่คนใจพัง.. วันนี้พี่โสด

แด่คนใจพัง.. วันนี้พี่โสด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โสดตอนโกรธแฟน (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานแสดง Tel. 088 446 3399

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา