หน้าแรก » Jelly V » คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก – Jelly V

คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก – Jelly V

คอร์ดเพลง : เจ้าชู้แหละดูออก Jelly V

คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก - Jelly V

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Jelly V : เจ้าชู้แหละดูออก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ปากหว
าน ๆ มันเชื่อใจไม่
Em 
ได้
 
ปากเก่ง ปา
Dm 
กไว 
 
เขาว่าผู้ชายเจ้
าชู้
 
ปากแด
ง ๆ แหลงแต่คำหลอ
Em 
กหู
 
ลมปากคนเจ้
Dm 
าชู้.
 
มันดูไม่ยาก

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
ไม่ไว้ใจค
นอย่างคุณ

 
ไม่ได้เ
ก่ง ไม่ได้เก๋า ในกระเป๋ามีแต่หนังสือ
 
อาจจ
Em 
ะดูเหมือนเด็กเรียน 
 
ครูเผลอก็แอบเล่นมือถือ
 
อย่า
Dm 
งเธอนะรู้ทัน 
 
ดูออกแหละว่าเจ้าชู้
คุยหลายคนใคร ๆ เขาก็รู้

 
อย่าเพิ่งว่า
หนูเย็นชา เพราะตอนบ่าย ๆ หนูชาเย็น
 
เลิก
Em 
เรียนก็ foodtrend ตกเย็น ๆ ก็ชาบู
 
ชื่อเ
Dm 
สียงพี่โด่งดัง ทั้งบาง คนเข
าลือ

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
ไม่ไว้ใจค
นอย่างคุณ

 
โหม๋เ
ด็กพี่กะลุย 
 
ยังตามจีบนุ้ยโยได้
 
ปล้ำ
Em 
จริงเหลือเชื่อ เห็นเราเป็นเหยื่อ อิเอาให้ได้
 
ใค
Dm 
ร ๆ เขาก็รู้ ว่าพี่เจ้าชู้อีตาย
 
ตาม
ยิกอยู่ได้ แล้วถึงไม่อาย มันพันพรือ

 
ก็
คุณมันอันตราย 
 
ควรห่างกั
Em 
นไว้ 
 
playboy
 
อย่างคุณเจ้
Dm 
าชู้แหละดูออก
 
ไม่บอก
ก็รู้นะพี่คิดอะไรอยู่

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
ไม่ไว้ใจค
นอย่างคุณ

INSTRU | F | Em | Dm | C | ( 2 Times )

 
ปากหว
าน ๆ มันเชื่อใจไม่
Em 
ได้
 
ปากเก่ง ปา
Dm 
กไว 
 
เขาว่าผู้ชายเจ้
าชู้
 
ปากแด
ง ๆ แหลงแต่คำหลอ
Em 
กหู
 
ลมปากคนเจ้
Dm 
าชู้.
.

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
ไม่ไว้ใจค
นอย่างคุณ

 
อย่าเพิ่งบอกว่ารัก
ฉันเลย
 
อย่าเพิ่งบอกว่า
Em 
ชอบฉันเลย
 
ถ้ามันเป็นเพีย
Dm 
งลมรำเพย 
 
พัดไ
ปแล้วก็ไหวมา
 
ไม่ได้ห
ยิ่งนะค่ะ 
 
แค่ไม่อยากจ
Em 
ะมีภาระ
 
ให้หั
Dm 
วใจ 
 
เชิญป้ายห
น้าเถอะคุณ..

OUTRO | F | Em | Dm | C | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ้าชู้แหละดูออก


ปากหวาน ๆ มันเชื่อใจไม่ได้
ปากเก่ง ปากไว เขาว่าผู้ชายเจ้าชู้
ปากแดง ๆ แหลงแต่คำหลอกหู
ลมปากคนเจ้าชู้.. มันดูไม่ยาก

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ ไม่ไว้ใจคนอย่างคุณ

ไม่ได้เก่ง ไม่ได้เก๋า ในกระเป๋ามีแต่หนังสือ
อาจจะดูเหมือนเด็กเรียน ครูเผลอก็แอบเล่นมือถือ
อย่างเธอนะรู้ทัน ดูออกแหละว่าเจ้าชู้
คุยหลายคนใคร ๆ เขาก็รู้

อย่าเพิ่งว่าหนูเย็นชา เพราะตอนบ่าย ๆ หนูชาเย็น
เลิกเรียนก็ foodtrend ตกเย็น ๆ ก็ชาบู
ชื่อเสียงพี่โด่งดัง ทั้งบาง คนเขาลือ

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ ไม่ไว้ใจคนอย่างคุณ

โหม๋เด็กพี่กะลุย ยังตามจีบนุ้ยโยได้
ปล้ำจริงเหลือเชื่อ เห็นเราเป็นเหยื่อ อิเอาให้ได้
ใคร ๆ เขาก็รู้ ว่าพี่เจ้าชู้อีตาย
ตามยิกอยู่ได้ แล้วถึงไม่อาย มันพันพรือ

ก็คุณมันอันตราย ควรห่างกันไว้ palyboy
อย่างคุณเจ้าชู้แหละดูออก
ไม่บอกก็รู้นะพี่คิดอะไรอยู่

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ ไม่ไว้ใจคนอย่างคุณ

( ดนตรี )

ปากหวาน ๆ มันเชื่อใจไม่ได้
ปากเก่ง ปากไว เขาว่าผู้ชายเจ้าชู้
ปากแดง ๆ แหลงแต่คำหลอกหู
ลมปากคนเจ้าชู้..

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ ไม่ไว้ใจคนอย่างคุณ

อย่าเพิ่งบอกว่ารักฉันเลย
อย่าเพิ่งบอกว่าชอบฉันเลย
ถ้ามันเป็นเพียงลมรำเพย พัดไปแล้วก็ไหวมา
ไม่ได้หยิ่งนะค่ะ แค่ไม่อยากจะมีภาระ
ให้หัวใจ เชิญป้ายหน้าเถอะคุณ..


รูปภาพคอร์ด เจ้าชู้แหละดูออก – Jelly V

คอร์ดเพลง เจ้าชู้แหละดูออก - Jelly V

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ้าชู้แหละดูออก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง : วิชัย ไชยราช
ติดต่องาน โทร.081-082-6999

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา