หน้าแรก » เขียนไข และวานิช » คอร์ดเพลง เดินทางไกล – เขียนไข และวานิช

คอร์ดเพลง เดินทางไกล – เขียนไข และวานิช

คอร์ดเพลง : เดินทางไกล เขียนไข และวานิช

คอร์ดเพลง เดินทางไกล - เขียนไข และวานิช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เขียนไข และวานิช : เดินทางไกล

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เดินทางไกล คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง เดินทางไกล - เขียนไข และวานิช

CAPO #3
INTRO | G D | Em C | ( 2 Times )

 
จาก
ฟ้ามาสู่
ดิน 
 
เปลี่ยนแ
Em 
ปลงชั่ววัน
คืน
ข้ามีเพื่อน
ฝูงรอบกาย 
 
เดินท
างไกลแสนไ
กล
 
เห
นื่อย 
 
และ
ท้อ 
 
จะ
พักลงตรงไหนไ
ด้
 
ชี
วิตที่เสียไ
ป 
 
ได้อะไ
รมากลับ
คืน

INSTRU | G D | Em C | ( 2 Times )

 
นับห
นึ่งใหม่กลับเป็น
ศูนย์ 
 
นี่
Em 
คือความจ
ริง
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ห
วัง 
 
หยุด
พังทลายเมื่อชีพว
าย
 
เห
นื่อยใจ 
 
 
ท้อใจ 
 
 
คิดให้วุ่นวายทำไ
 
ในเ
มื่อวันสุดท้
าย 
 
ความต
ายคือความจ
ริง

 
กิ่ง
Em 
ใบ 
 
โอนอ่
อน 
 
หรือป
ลิวแรงตาม
ลม
 
เข้ม
Em 
แข็ง 
 
ไม่
พอ 
 
อย่า
ฝืนลุกสู้ผ
จญ
 
จะ
Em 
หัก 
 
จะล้
าง 
 
ให้
คิดก่อนจะฟาด
ฟัน
 
เพราะ
สิ่งที่จะกระ
ทำ 
 
จะนำ
พาให้วุ่นว
าย

INSTRU | G D | C G | ( 4 Times )

 
นับห
นึ่งใหม่กลับเป็น
ศูนย์ 
 
นี่
Em 
คือความจ
ริง
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ห
วัง 
 
หยุด
พังทลายเมื่อชีพว
าย
 
เห
นื่อยใจ 
 
 
ท้อใจ 
 
 
คิดให้วุ่นวายทำไ
 
ในเ
มื่อวันสุดท้
าย 
 
ความต
ายคือความจ
ริง

 
กิ่ง
Em 
ใบ 
 
โอนอ่
อน 
 
หรือป
ลิวตามแรง
ลม
 
เข้ม
Em 
แข็ง 
 
ไม่
พอ 
 
อย่า
ฝืนลุกสู้ผ
จญ
 
จะ
Em 
หัก 
 
จะล้
าง 
 
ให้
คิดก่อนจะฟาด
ฟัน
 
ในเมื่อ
สิ่งที่จะ
ทำ 
 
จะนำ
พาให้วุ่นว
าย

 
จาก
ฟ้ามาสู่
ดิน 
 
เปลี่ยนแ
Em 
ปลงชั่ววัน
คืน
ข้ามีเพื่อน
ฝูงรอบกาย 
 
เดินท
างไกลแสนไ
กล
 
เห
นื่อยและ
ท้อ 
 
 
พักลงตรงไหน
ได้
 
ชี
วิตที่เสียไ
ป 
 
ความต
ายคือความจ
ริง…


จากฟ้ามาสู่ดิน เปลี่ยนแปลงชั่ววันคืน
ข้ามีเพื่อนฝูงรอบกาย เดินทางไกลแสนไกล
เหนื่อย และท้อ จะพักลงตรงไหนได้
ชีวิตที่เสียไป ได้อะไรมากลับคืน

( ดนตรี )

นับหนึ่งใหม่กลับเป็นศูนย์ นี่คือความจริง
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่หวัง หยุดพังทลายเมื่อชีพวาย
เหนื่อยใจและท้อใจ จะคิดให้วุ่นวายทำไม
ในเมื่อวันสุดท้าย ความตายคือความจริง

กิ่งใบ โอนอ่อน หรือปลิวตามแรงลม
เข้มแข็ง ไม่พอ อย่าฝืนลุกสู้ผจญ
จะหัก จะล้าง ให้คิดก่อนจะฟาดฟัน
เพราะสิ่งที่จะกระทำ จะนำพาให้วุ่นวาย

( ดนตรี )

นับหนึ่งใหม่กลับเป็นศูนย์ นี่คือความจริง
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่หวัง หยุดพังทลายเมื่อชีพวาย
เหนื่อยใจ ท้อใจ คิดให้วุ่นวายทำไม
ในเมื่อวันสุดท้าย ความตายคือความจริง

กิ่งใบ โอนอ่อน หรือปลิวตามแรงลม
เข้มแข็ง ไม่พอ อย่าฝืนลุกสู้ผจญ
จะหัก จะล้าง ให้คิดก่อนจะฟาดฟัน
ในเมื่อสิ่งที่จะทำ จะนำพาให้วุ่นวาย

จากฟ้ามาสู่ดิน เปลี่ยนแปลงชั่ววันคืน
ข้ามีเพื่อนฝูงรอบกาย เดินทางไกลแสนไกล
เหนื่อยและท้อ พักลงตรงไหนได้
ชีวิตที่เสียไป ความตายคือความจริง…


รูปภาพคอร์ด เดินทางไกล – เขียนไข และวานิช

คอร์ดเพลง เดินทางไกล - เขียนไข และวานิช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เดินทางไกล (คอร์ด)

เนื้อร้อง สาโรจน์ ยอดยิ่ง
ทำนอง สาโรจน์ ยอดยิ่ง
กีตาร์ สาโรจน์ ยอดยิ่ง
เดินทางไกล - เขียนไข และวานิช
 โฆษณา