หน้าแรก » 7Days Crazy » คอร์ดเพลง สุดท้าย – 7Days Crazy

คอร์ดเพลง สุดท้าย – 7Days Crazy

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง สุดท้าย – 7Days Crazy


 
เสียดายเหลือเ
กิน 
 
ที่ประครองไม่ไ
หว
 
ฝืนมันเท่าไ
หร่ 
 
สุดท้ายก็เสียเว
ลา
 
หนึ่งกอดสุด
ท้าย 
 
ขอให้มันแท
D/F# 
นคำว่าลา
 
แม้สองเราจ
Em 
ะมีน้ำตา 
 
ก็ควรต้องยอมทำ
ใจ

 
*  
 คนที่ชั่ว
Em 
ชีวิต 
 
ไม่เคยมี
ดี 
 
ก็เคยได้เรียนรู้
 วันเวลาเหล่
Em 
านั้น 
 
งดงามเหลือเ
กิน 
 
ที่ได้เคยมี
กัน

 
** หมดสิทธิ์จะได้
พบ 
 
ปลาย
D/F# 
ทางขอ
Em 
งเรา
 
ต้องยอมรับการจาก
ลา 
 
ที่เอ่ยคำร่ำ
ลา 
 
เร็วเกินไป
 
ยินดีที่ได้
รัก 
 
ได้เ
D/F# 
คย…เข้
Em 
าใจ
 
ทุกเรื่องที่ฝันว่า
ยิ่งใหญ่
 
ต้องจบด้วยความจ
ริง 
 
เป็นไปไม่
ได้

 
ฝันดีเท่าไ
หร่ 
 
คงมีสิทธิ์แค่
ฝัน
 
พ้นคืนที่ผ่
าน 
 
สุดท้ายก็ต้องลืม
ตา
 
ความจริงโหด
ร้าย 
 
ที่ต้องยอมเอ่
D/F# 
ยคำว่าลา
 
แม้สองเราจ
Em 
ะมีน้ำตา 
 
ที่สุดก็เกินกำ
ลัง

( *, ** )

INSTRU | Em D | C | Em D | C | D |

( ** )

 
ปลา
D/F# 
ยทางขอ
Em 
งเรา 
 
ต้องยอมรับการจาก
ลา
 
ที่เอ่ยคำร่ำ
ลาเร็วเกินไป
 
ยินดีที่ได้
รัก 
 
D/F# 
ด้เคยเข้
Em 
าใจ
 
ทุกเรื่องที่ฝันว่า
ยิ่งใหญ่
 
ต้องจบด้วยความจ
ริง 
 
เป็นไปไม่
ได้

เนื้อเพลง
เสียดายเหลือเกิน ที่ประครองไม่ไหว
ฝืนมันเท่าไหร่ สุดท้ายก็เสียเวลา
หนึ่งกอดสุดท้าย ขอให้มันแทนคำว่าลา
แม้สองเราจะมีน้ำตา ก็ควรต้องยอมทำใจ

*คนที่ชั่วชีวิต ไม่เคยมีดี ก็เคยได้เรียนรู้
วันเวลาเหล่านั้น งดงามเหลือเกิน ที่ได้เคยมีกัน

**หมดสิทธิ์จะได้พบ ปลายทางของเรา
ต้องยอมรับการจากลา ที่เอ่ยคำร่ำลา เร็วเกินไป
ยินดีที่ได้รัก ได้เคยเข้าใจ ทุกเรื่องที่ฝันว่ายิ่งใหญ่
ต้องจบด้วยความจริง เป็นไปไม่ได้
ฝันดีเท่าไหร่ คงมีสิทธิ์แค่ฝัน
พ้นคืนที่ผ่าน สุดท้ายก็ต้องลืมตา
ความจริงโหดร้าย ที่ต้องยอมเอ่ยคำว่าลา
แม้สองเราจะมีน้ำตา ที่สุดก็เกินกำลัง

*/**/solo/**

ปลายทางของเรา ต้องยอมรับการจากลา
ที่เอ่ยคำร่ำลาเร็วเกินไป ยินดีที่ได้รัก
ได้เคยเข้าใจ ทุกเรื่องที่ฝันว่ายิ่งใหญ่
ต้องจบด้วยความจริง เป็นไปไม่ได้
digitaldownload *123 8206 โทรออก
#สุดท้าย
คำร้อง/ทำนอง:อมรวุฒิ เมธสาตร์
เรียบเรียง :7Days Crazy
สุดท้าย - 7Days Crazy

 โฆษณา