หน้าแรก » Boy Imagine » คอร์ดเพลง โจโฉ – Boy Imagine ft.Cha Harmo

คอร์ดเพลง โจโฉ – Boy Imagine ft.Cha Harmo


INTRO | F | C | Dm | Em |
INTRO | F | C | G | G |
INTRO | F | C | Dm | Em |
INTRO | F | C | Dm | G | G |

 
ยามสน
ธยาลม
พัดเอื่อย 
 
 
Dm 
นกบินกลับคื
Em 
นรัง
 
ภู
ผายังคง 
 
แม่
น้ำยังผ่าน 
 
หล
 
คำ
นึง 
 
ถึงคน
รักที่จาก 
 
 
Dm 
ป่านฉะนี้เจ้าจะ
Em 
เป็นไฉน
 
อัก
ษรโครงกลอน 
 
บน
ซี่ไผ่ 
 
วลให้จำ

 
มรภูมิ 
 
ามที่เปลี่ยว
 
ธง
Dm 
ทัพปลิวไปกับ
Em 
ลมที่มันไหว
 
ปลดอาน
ม้าลงมากองสุมไ
ฟไล่ 
 
เหลือ
บไร

ข้ามันก็เป็นค
นหนึ่ง
 
ซึ่งแ
Dm 
ท้จริง ๆ ไม่ได้
Em 
ต่างจากใครเขา
 
มี
รัก มีครอบครัว ให้ห่
วงใย 
 
ไม่ต่า
งกัน
 
แต่
ปณิธาน 
 
อันยิ่
งใหญ่
 
ความรู้
Dm 
สึกในใจจึงต้อง
Em 
เก็บซ่อนเอาไว้
 
เส้นทางข
องจอมคน 
 
ไม่อาจเป็
นตัว 
 
ของตั
วเอง

 
หลอกล
วงคนได้ทั้งแผ่
นดิน
 
เห็น
Dm 
ตัวจริง 
 
ตอนใกล้
Em 
สิ้นใจ
 
ความ
รักที่มันมี 
 
มันก็
มีอยู่อย่างนั้น
 
ไม่อาจลว
งผู้ใด

 
เพราะ
ข้าเอง 
 
ก็เคยพ
ลั้งพลาด
 
ไปเสี
Dm 
ยทีเพราะส
Em 
ตรีงาม
 
ลุ่มห
ลงในความงาม
 
จนต้องแ
ลกด้วยชีวิต 
 
บุตรช
ายคนโต
 
และถ้าก
องทัพ 
 
กลับถึ
งถิ่นแล้ว
 
แม่
Dm 
เจ้าได้ยิน 
 
ว่าเจ้า
Em 
สิ้นใจ
 
ที่ไปพ
ลั้งในสงคราม
 
หากว่าแม่เ
จ้าเอ่ยถาม 
 
พ่อจะตอ
บยังไง

ข้ามันก็เป็นค
นหนึ่ง
 
ซึ่งแ
Dm 
ท้จริง ๆ ไม่ได้
Em 
ต่างจากใครเขา
 
มี
รัก มีครอบครัว ให้ห่
วงใย 
 
ไม่ต่า
งกัน
 
แต่
ปณิธาน 
 
อันยิ่
งใหญ่
 
ความรู้
Dm 
สึกในใจจึงต้อง
Em 
เก็บซ่อนเอาไว้
 
เส้นทางข
องจอมคน 
 
ไม่อาจเป็
นตัว 
 
ของตั
วเอง

 
เป็น
ตัวของตั
วเอง 
 
ที่ได้
Dm 
ค้นหามา
Em 
เนิ่นนาน
อุดมการณ์หรือป
ณิธาน 
 
ในการร
วมแผ่นดิน

 
หรือตัว
ตน 
 
ที่ยิ่
งใหญ่
 
หรือเป็น
Dm 
จอมทัพที่เกรี
Em 
ยงไกร
 
แต่สุดท้
ายก็ได้รู้ว่าครอบค
รัวคือสิ่งเดียว
 
ที่ต้
องการ.. 
 
ที่ข้าต้องการ..

INSTRU | F | C | Dm | Em | F | C | G |
INSTRU | F | C | Dm | Em | F | C | G |
INSTRU | F | C | Dm | Em | F | C | G | G |

 
เหมือนห
ยดน้ำรวมตัวเป็นฝ
นพรำ
 
พร่าง
Dm 
พรม 
 
ลงสู่
Em 
ท้องลำธาร
 
ยิ่งมันได้ไ
หลรวมตัวกัน
 
ไปสู่ท้
องทะเลกว้าง 
 
จึง
Dm 
หาตัวเองไม่
พบ
 
ตัวพ่อผ่
านสงครามนานเหลื
อเกิน
 
ค่อนชี
Dm 
วิต 
 
กรำศึกอยู่บน
Em 
อานม้า
 
ความ
รักในครอบครัว 
 
ความผูกพั
นที่ผ่านมา
 
น้
อยเหลือเกิน..

 
พวกเ
จ้าจง 
 
ขอให้เข้
าใจ
 
ถ้า
Dm 
พ่อต้องไป 
 
ใน
Em 
วันนี้
 
ณิธานใด ๆ อุดมก
ารณ์ใด ๆ ไ
ม่สำคัญ

 
ขอแค่เ
พียง 
 
ให้เจ้ารั
กกัน
 
เจ้า
Dm 
คือพี่น้องกัน 
 
เพียงเ
Em 
ท่านี้
 
เป็นห
วังเพียงสิ่งเดียว
 
ปรารถ
นาเพียงสิ่งเดียว 
 
ที่พ่
อมี

 
เพราะ
พ่อเอง 
 
มันก็แค่ค
นหนึ่ง
 
ซึ่งแ
Dm 
ท้จริง ๆ ไม่ได้
Em 
ต่างจากใครเขา
 
มี
รัก มีครอบครัว ให้ห่
วงใย 
 
ไม่ต่า
งกัน
 
แต่เพราะ
อุดมการณ์อันยิ่
งใหญ่
 
ความ
Dm 
รักในใจจริงต้องเก็บ
Em 
ซ่อนมันเอาไว้
 
เส้นทางข
องจอมพลไม่อาจเ
ป็นตัว 
 
ของตั
วเอง

 
ที่เคย
สูง 
 
รุ่งเรืองเพีย
งใด
Dm 
ข้าไม่เคย
Em 
ป่าวขาน
 
ที่เคย
ล้มลงสักเพีย
งไหน 
 
ไม่เ
คยละอาย..

 
เพราะ
รุ่งเรือง 
 
หรือล่
มสลาย
Dm 
กาลเวลามันก็
Em 
ผ่านไป
 
พ่ายแ
พ้หรือชนะ 
 
ยิ่งใหญ่เพีย
งใด
มันก็ผ่านไป..

 
จนค
วามตาย 
 
คล้ายเ
ป็นแค่เพียง
Dm 
ย่ำค่ำใน
Em 
ฤดูหนาว
 
ที่เ
งียบเย็น 
 
ปล่
อยวาง 
 
และไ
ร้กังวล
 
ดั่งค่ำ
คืนที่คล้ายว่ายา
วนาน
 
ดั่งค่ำ
Dm 
คืนที่คล้ายว่าร
Em 
วดเร็ว
 
แต่อย่างไ
ร 
 
มันก็ได้
พ้นกาล.
.. 
 
ผ่านไปแล้ว..

 
ค่ำ
คืนที่คล้ายมีค
วามสุข
 
ค่ำ
Dm 
คืนที่คล้ายว่า
Em 
ทุกข์ระทม
 
แต่อย่างไ
ร 
 
มันก็ได้พ้
นกาล 
 
ผ่
านไปแล้ว
 
ค่ำ
คืน 
 
ที่
รุ่งเรือง 
 
ค่ำ
Dm 
คืน 
 
ที่เคย
Em 
ร่วงโรย
 
แต่อย่างไ
ร 
 
มันก็ได้
พ้นกาล 
 
ผ่
านไปแล้ว

 
จนถึงเว
ลา 
 
กาลข้า
งหน้า
 
ลูกและห
Dm 
ลานจะกล่าวขาน 
 
ถึง
Em 
เรายังไง
 
แต่จะอย่างไ
ร 
 
มันก็จะพ้
นกาล
 
แล้วผ่
านไป.. 
 
เฉกเช่นกัน..

INSTRU | F C | Dm Em |

เฉกเช่นกัน..

OUTRO | F C | G | G | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โจโฉ (คอร์ด)

Boy Imagine – โจโฉ (ft.Cha Harmo)
Sound : Cha Harmo
 โฆษณา