หน้าแรก » YERM » คอร์ดเพลง ที่ผ่านมา – YERM

คอร์ดเพลง ที่ผ่านมา – YERM

คอร์ดเพลง : ที่ผ่านมา YERM

คอร์ดเพลง ที่ผ่านมา - YERM

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single YERM : ที่ผ่านมา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่ผ่านมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
วันแห่งความ
รัก
 
ขอมอบเพลง
นี้ให้ใครสักคนที่
Am 
ยัง
 
อยู่ในใจ
ฉัน 
 
แม้วันนี้เขาไม่
อยู่
 
ฝากไปกับลม
C#m 
หนาวให้เธอได้รู้
 
เป็นของขวัญให้คนที่
อยู่แสนไกล
 
เธอไม่ต้องเก็
C#m 
บไว้ 
 
แค่เพียงเธอได้
ฟัง

 
ขอบคุณเ
ธอ 
 
ที่ทำให้รู้ว่าใจฉั
นยังมีอยู่
 
จากวัน
นี้ 
 
ขอให้เขาดูแลเ
ธอให้ดี
C#m 
จะเก็บรักที่มี 
 
ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องก
าร
C#m 
รักที่เธอให้กัน 
 
จะเก็บไว้ในค
วามฝัน 
 
เสมอไป

INSTRU | E | E | A | A | ( 2 Times )

 
บทเพลง
C#m 
นี้คงเป็นเพลงสุดท้
าย
 
แม้ยังเสียด
าย 
 
เวลาที่ผ่า
นมา
 
จดจำ
C#m 
ไว้ความรักดี ๆ ที่เราไม่อ
าจรักษา
 
ให้คืนกลับ
มา 
 
เป็นเหมือนเ
ดิม..

 
ขอบคุณเ
ธอ 
 
ที่ทำให้รู้ว่าใจฉัน
ยังมีอยู่ 
 
 
Am 
 
จากวัน
นี้ 
 
ขอให้เขาดูแลเ
ธอ.
Am 
..
 
บทเพลง
นี้คือเพลงให้เธอจากใจที่
ยังมีอยู่
 
จากวัน
นี้ 
 
ขอให้เขาดูแลเ
ธอให้ดี

C#m 
จะเก็บรักที่มี 
 
ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องก
าร
C#m 
รักที่เธอให้กัน 
 
จะเก็บไว้ในคว
ามฝัน
 
เส
มอไป.. 
 
เส
มอไป.. 
 
เส
มอไป.. 
 
เส
มอไป..

OUTRO | E |


วันแห่งความรัก
ขอมอบเพลงนี้ให้ใครสักคนที่ยัง
อยู่ในใจฉัน แม้วันนี้เขาไม่อยู่
ฝากไปกับลมหนาวให้เธอได้รู้
เป็นของขวัญให้คนที่อยู่แสนไกล
เธอไม่ต้องเก็บไว้ แค่เพียงเธอได้ฟัง

ขอบคุณเธอ ที่ทำให้รู้ว่าใจฉันยังมีอยู่
จากวันนี้ ขอให้เขาดูแลเธอให้ดี
จะเก็บรักที่มี ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องการ
รักที่เธอให้กัน จะเก็บไว้ในความฝัน เสมอไป

( ดนตรี )

บทเพลงนี้คงเป็นเพลงสุดท้าย
แม้ยังเสียดาย เวลาที่ผ่านมา
จดจำไว้ความรักดี ๆ ที่เราไม่อาจรักษา
ให้คืนกลับมา เป็นเหมือนเดิม..

ขอบคุณเธอ ที่ทำให้รู้ว่าใจฉันยังมีอยู่
จากวันนี้ ขอให้เขาดูแลเธอ…
บทเพลงนี้คือเพลงให้เธอจากใจที่ยังมีอยู่
จากวันนี้ ขอให้เขาดูแลเธอให้ดี

จะเก็บรักที่มี ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องการ
รักที่เธอให้กัน จะเก็บไว้ในความฝัน
เสมอไป.. เสมอไป.. เสมอไป.. เสมอไป..


รูปภาพคอร์ด ที่ผ่านมา – YERM

คอร์ดเพลง ที่ผ่านมา - YERM

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่ผ่านมา (คอร์ด)

คำร้อง : ณัฐธีร์ อัครธนรักษ์
ทำนอง : ณัฐธีร์ อัครธนรักษ์ / วิชชัน วงศ์ปรีชาโชค
เรียบเรียง : YERM
ที่ผ่านมา - YERM
 โฆษณา