หน้าแรก » เอ๋ สันติภาพ » คอร์ดเพลง หวังของพ่อแม่ – เอ๋ สันติภาพ

คอร์ดเพลง หวังของพ่อแม่ – เอ๋ สันติภาพ


INTRO | Em | C D | ( 2 Times )
INTRO | C D C D |

Em 
  ฉันจากบ้าน
Am 
มา
  เพื่อการศึก
ษา
  พ่อแม่ส่ง
มาเล่าเ
Em 
รียน
Em 
  ให้มาต่
Am 
อสู้
  ให้หาประส
บการณ์
  ให้คิดค้น
หา 
 
นำพาสู่จุดห
Em 
มาย

Em 
  ก้าวแรกที่
Am 
เรามาถึง
  จิตใจคำ
นึงถึงความหวัง
  พ่อแม่ส่งใ
จให้กำ
Em 
ลัง
Em 
  ท่านอยากใ
Am 
ห้มีความรู้
  มีการศึก
ษา
  หนทางข้างห
น้า 
 
จะมีสิ่งที่ห
Em 
วัง

  ส่งเข้าเ
รียนโรงเรียนแห่ง
Em 
นั้น 
 
 
  ให้ตั้งใจเ
รียนวิชาเหล่า
Em 
นั้น 
 
 
  สอบแข่ง
ขันวิชาเหล่
านั้น 
 
 
D/F# 
 
Em 
 
 
  เพื่อความห
วัง 
 
ของพ่
อแม่ทันตั้
Em 
งใจ
 
และความห
วัง 
 
ของเ
ราที่ได้ตั้งไ
ว้
B7 
  จบออก
ไป 
 
ได้
มีวิชาติดตัว

INSTRU | Em | C D |

Em 
  ช่วงวันเว
Am 
ลาผ่านไป
  จิตใจเปลี่ยนแป
ลง
  มีสิ่งแทร
กแทรงจูง
Em 
ใจ
Em 
  คบหาเพื่อน
Am 
ฝูง
  จูงมือกันไ
  หลงสิ่งงมง
าย 
 
ทำลายสิ่งที่
Em 
หวัง

  ไม่เข้าเ
รียนโรงเรียนแห่
Em 
งนั้น 
 
 
  ไม่ตั้งใจเ
รียนวิชาเหล่า
Em 
นั้น 
 
 
  สอบแข่ง
ขันไปก็พลาดพ
ลั้ง 
 
 
D/F# 
 
Em 
 
 
  หมดความห
วัง 
 
ของพ่
อแม่ทันตั้ง
Em 
ใจ
 
จบความห
วัง 
 
ของเ
ราที่ได้ตั้ง
ไว้ 
 
 
B7 

INSTRU | Em Am | C G | C D | Em | Em |

  ไม่เข้าเ
รียนโรงเรียนแห่
Em 
งนั้น 
 
 
  ไม่ตั้งใจเ
รียนวิชาเหล่า
Em 
นั้น 
 
 
  สอบแข่ง
ขันไปก็พลาดพ
ลั้ง 
 
 
D/F# 
 
Em 
 
 
  หมดความห
วัง 
 
ของพ่
อแม่ทันตั้ง
Em 
ใจ
 
จบความห
วังของเ
ราที่ได้ตั้ง
ไว้ 
 
 
B7 

 
สิ่งสุดท้
าย.. 
 
ไม่
มีวิชาติด
Em 
ตัว..

OUTRO | Em | C D | Fade out…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง หวังของพ่อแม่ (คอร์ด)
ศิลปิน เอ๋ สันติภาพ
 โฆษณา