คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง – Bedroom Audio

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ็บช้ำทำเอง Bedroom Audio

คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง - Bedroom Audio

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Bedroom Audio : เจ็บช้ำทำเอง


INTRO | C | C | F | F | Am | Am | F | G |

 
ส่ง
C 
ยิ้มให้ 
 
ยินดีที่ความรักของเธอเริ่
F 
มใหม่
 
บนทางที่
Am 
สองเราวาดไว้
 
กับใครคน
F 
นั้นข้าง ๆ เ
G 
ธอ
 
แต่ติดที่
C 
น้ำตา 
 
มันกำลังเอ่อล้นข้างในหั
F 
วใจ
 
ภาพเดิมที่
Am 
ฉันเดินจากไป
 
ปล่อยเธอเอา
F 
ไว้ 
 
ย้อนคืน
G 
มา

 
หลอกห
Am 
ลอน..
 
ตอก
G 
ย้ำให้รับความเป็
F 
นจริง

 
เป็น
G 
ได้แค่คนเค
C 
ยรัก 
 
ก็แค่เท่
F 
านั้น
 
เป็นได้แค่คนเจ็
Am 
บช้ำ 
 
ผิดเ
F 
องก็ควรเสียใจ 
 
 
G 
 
ให้มันเป็
Am 
นแผล 
 
ทิ่มแ
G 
ทงลงในหัวใจ
 
ว่าเป็นเ
F 
พราะใคร 
 
G 
ห้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

INSTRU | C | C | F | F | Am | Am | F | G |

 
ก็เข้
C 
าใจ 
 
ที่เธอทำมันถูกแล้วฉันควร
F 
ทำใจ
 
หมดทางจะย้อ
Am 
นคืนกลับไป
 
ปล่อยความผิดห
F 
วัง 
 
ซ้ำเติมหั
G 
วใจ

 
ให้มันคอยหลอ
Am 
กหลอน
 
ตอก
G 
ย้ำให้รับความเป็
F 
นจริง
 
ว่าคนที่
Am 
ฉัน.. 
 
ทอ
G 
ดทิ้ง
 
สำคัญมากเท่
F 
าไหร่ 
 
 
G 

 
เป็น
G 
ได้แค่คนเค
C 
ยรัก 
 
ก็แค่เท่
F 
านั้น
 
เป็นได้แค่คนเจ็
Am 
บช้ำ 
 
ผิดเ
F 
องก็ควรเสียใจ 
 
 
G 
 
ให้มันเป็
Am 
นแผล 
 
ทิ่มแ
G 
ทงลงในหัวใจ
 
ว่าเป็นเ
F 
พราะใคร 
 
G 
ห้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

INSTRU | C | C | F | F | Am | Am | F | G |

 
เป็น
G 
ได้แค่คนเค
C 
ยรัก 
 
ก็แค่เท่
F 
านั้น
 
เป็นได้แค่คนเจ็
Am 
บช้ำ 
 
ผิดเ
F 
องก็ควรเสียใจ 
 
 
G 
 
ให้มันเป็
Am 
นแผล 
 
ทิ่มแ
G 
ทงลงในหัวใจ
 
ว่าเป็นเ
F 
พราะใคร

 
เป็นได้แค่คนเคย
C 
รัก 
 
ก็แค่เท่า
F 
นั้น
 
เป็นได้แค่คนเจ็บ
Am 
ช้ำ 
 
ผิดเอง
F 
ก็ควรเสียใจ  
 
 
G 
 
ให้มันเป็น
Am 
แผล 
 
ทิ่มแทง
G 
ลงในหัวใจ
 
ว่าเป็นเพรา
F 
ะใคร 
 
ให้เ
G 
จ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

OUTRO | C | C | F | F | Am | Am | F | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บช้ำทำเอง


ส่งยิ้มให้ ยินดีที่ความรักของเธอเริ่มใหม่
บนทางที่สองเราวาดไว้
กับใครคนนั้นข้าง ๆ เธอ
แต่ติดที่น้ำตา มันกำลังเอ่อล้นข้างในหัวใจ
ภาพเดิมที่ฉันเดินจากไป
ปล่อยเธอเอาไว้ ย้อนคืนมา

หลอกหลอน..
ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง

เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

( ดนตรี )

ก็เข้าใจ ที่เธอทำมันถูกแล้วฉันควรทำใจ
หมดทางจะย้อนคืนกลับไป
ปล่อยความผิดหวัง ซ้ำเติมหัวใจ

ให้มันคอยหลอกหลอน
ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง
ว่าคนที่ฉัน.. ทอดทิ้ง
สำคัญมากเท่าไหร่

เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

( ดนตรี )

เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร

เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ 
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง


รูปภาพคอร์ด เจ็บช้ำทำเอง – Bedroom Audio

คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง - Bedroom Audio

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ็บช้ำทำเอง (คอร์ด)

Lyrics / Melodies – กวิน ศิรินาวิน
Arranged – Bedroom Audio
ติดต่องานโชว์: 083-097-8261, 083-097-8262
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend