หน้าแรก » เมย์ สุพัตรา » คอร์ดเพลง สาวภูไทขี้ดื้อ – เมย์ สุพัตรา

คอร์ดเพลง สาวภูไทขี้ดื้อ – เมย์ สุพัตรา

คอร์ดเพลง สาวภูไทขี้ดื้อ
แนวเพลง อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง สาวภูไทขี้ดื้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )
INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | A |

 
บ่แ
ม่นสายเรียนมักเขีย
Bm 
นอ่าน
 
แต่กะบ่
ได้ขี้ค้านให้ค
นซา
 
ป็นเพียงคนธรร
มดา
 
ซ่อย
Em 
อิแม่เฮ็ดนาไปวั
นๆ
 
ตั้งแต่น
างเกิดมาจนว่
Bm 
าใหญ่
 
เรื่องหั
วใจบ่เคยคิดว่าสำ
คัญ
Bm 
จนมา
พ้ออ้า
ยในมื้อนั้น
 
อ้ายม
Em 
าเปลี่ยนใ
จกัน
 
นางว่านางหลงฮั
กอ้าย

หัดจับสอเขีย
Bm 
นคิ้วแต่งหน้า
 
เปิดเฟ
สหาครีมทาให้สว
ยใส
Bm 
ไว้ผมย
าวสิเอาไว้
มัดใจอ้าย
 
ลงทุ
Em 
นหลาย 
 
ย้อนฮั
กอ้าย…
 
กะจนว่าสิตา
ยนำ
C7 

 
* สาวภูไทขี้
ดื้อ 
 
เมิ้
ดมื้อคึดฮอดแ
F#m 
ต่อ้าย
Bm 
 
นอนฝันหาจนกว่าตื่
Em 
นสาย
 
แม่
ฮ้ายแม่จ่มกะ
บ่จำ
C7 
 
นางมักปา
นนี้ 
 
อ้ายค
นดีกะอย่าใ
F#m 
จดำ
Bm 
 
บอกมาว่ารักสั
Em 
กคำ
 
แล้วอย่
าทำให้นางเสี
ยใจ

 
** ค
วามในใจห้ามบ่ไ
Bm 
ด้อยากบอก
 
น้องบ่อา
ยดอก 
 
ที่สิบอ
กว่าฮัก
 
ถ้
Bm 
าบอกมื้
อนี้มื้
อหน้าได้หนุนตัก
 
น้องสิ
Em 
บอก..คั
กๆ 
 
ว่าน้องมักอ้ายอิ
หลี
C7 

INSTRU | G | A | F#m | Bm A |
INSTRU | Em | A | D | C7 |
INSTRU | G | A | F#m | Bm A |
INSTRU | Em | A | D | D |

( *, ** )

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm | A | D |

เนื้อเพลง
บ่แม่นสายเรียนมักเขียนอ่าน
แต่กะบ่ได้ขี้ค้านให้คนซา
เป็นเพียงคนธรรมดา
ซ่อยอิแม่เฮ็ดนาไปวันๆ
ตั้งแต่นางเกิดมาจนว่าใหญ่
เรื่องหัวใจบ่เคยคิดว่าสำคัญ
จนมาพ้ออ้ายในมื้อนั้น
อ้ายมาเปลี่ยนใจกัน
นางว่านางหลงฮักอ้าย

หัดจับสอเขียนคิ้วแต่งหน้า
เปิดเฟสหาครีมทาให้สวยใส
ไว้ผมยาวสิเอาไว้มัดใจอ้าย ลงทุนหลาย
ย้อนฮักอ้าย กะจนว่าสิตายนำ

* สาวภูไทขี้ดื้อ เมิ้ดมื้อคึดฮอดแต่อ้าย
นอนฝันหาจนว่าตื่นสาย
แม้อ้ายแม่จ่มกะบ่จำ
นางมักปานนี้ อ้ายคนดีกะอย่าใจดำ
บอกมาว่ารักสักคำ แล้วอย่าทำให้นางเสียใจ

** ความในใจห้ามบ่ได้อยากบอก
น้องบ่อายดอก ที่สิบอกว่าฮัก
ถ้าบอกมื้อนี้มื้อหน้าได้หนุนตัก
น้องสิบอก..คักๆ ว่าน้องมักอ้ายอิหลี

( ดนตรี )

( *, ** )
สาวภูไทขี้ด้อ
ศิลปิน : เมย์ สุพัตรา
คำร้องทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : ห่มสามสาเร็คคอร์ด
สาวภูไทขี้ดื้อ
 โฆษณา