หน้าแรก » วงซีZEE » คอร์ดเพลง บ๊าย บาย – วงซีZEE

คอร์ดเพลง บ๊าย บาย – วงซีZEE

คอร์ดเพลง บ๊าย บาย
วงซีZEE
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ๊าย บาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | Bm | G | A | ( 3 Times )

รั้งเอาไว้ทำไรบทสุ
Bm 
ดท้ายเธอไปกับเขา
หรือจะทิ้งเราให้นอ
นเศร้าใจ
คบกันมาเป็นปีไม่เค
Bm 
ยมีความหมายอะไร
ไปเลยไปอย่าได้เสี
ยเวลา

ยอมให้ได้กันละส่วนตั
Bm 
วฉันจะยินดี
ต่อไปนี้จะไม่เสี
ยน้ำตา
ก็แค่ความรักที่เธอไม่เค
Bm 
ยเห็นค่า
 
กั
บคำ.. 
 
สั
ญญา.. 
 
ลว
งๆ

 
*  
คน..มันมั
กง่าย 
 
 
คง..รับไ
ม่ได้
ไป..ไปเลย
ไป..

 
** โบกมือแล้ว
บ๊ายบายบ่าย
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
ดไฟใส่กลอนปร
ะตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
ชิญไปตามสบายไม่ต้อ
งย้อนกลับมา
 
โบกมือแล้ว
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
ยู่ไปก็เกลิ้ดก็
มีแต่ปัญหา
 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
อลา ณ บั
ดนี้ 
 
บ๊า
ยบาย.
..

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G A | D |

( *, ** )

คนที่มันไม่รักจะไปแคร์มันทำไม
Bm 
คนที่มันไม่สนก็อย่าไปสนใจ
อยู่คนเดียวตามสบาย
 
I don’t l
ike let get to see
ช่างเถอะช่างมันช่างเถอะช่าง
Bm 
Nobody don’t cry
 
อย่
ากลายเป็นคนใจร้าย
 
ยังไ
ม่สายเริ่มต้นอีกที
ฉันก็จะไม่สน่่คนที่มันไม่รัก
Bm 
รูเอาไว้ว่าไม่แคร์หรอกครับ
 
อยู่ค
นเดียวยอมแล้วพอแล้ว
 
บ๊ายบายว่าห
ลาบ

 
โบกมือแล้ว
บ๊ายบายบ่าย
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
ดไฟใส่กลอนปร
ะตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
ชิญไปตามสบายไม่ต้อ
งย้อนกลับมา
 
โบกมือแล้ว
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
ยู่ไปก็เกลิ้ดก็
มีแต่ปัญหา
 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
อลา ณ บั
ดนี้

( ** )

OUTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times ) | D |

เนื้อเพลง บ๊าย บาย
รั้งเอาไว้ทำไรบทสุดท้ายเธอไปกับเขา
หรือจะทิ้งเราให้นอนเศร้าใจ
คบกันมาเป็นปีไม่เคยมีความหมายอะไร
ไปเลยไปอย่าได้เสียเวลา

ยอมให้ได้กันละส่วนตัวฉันจะยินดี
ต่อไปนี้จะไม่เสียน้ำตา
ก็แค่ความรักที่เธอไม่เคยเห็นค่า
กับคำสัญญาลวงๆ

* คน..มันมักง่าย คง..รับไม่ได้
ไป..ไปเลยไป

** โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย
กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เกลิ้ดก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้ (บ๊ายบาย…)

( ดนตรี )

( *, ** )

คนที่มันไม่รักจะไปแคร์มันทำไม
ก่อนที่มันไม่สนก็อย่าไปสนใจ
อยู่คนเดียวตามสบาย
I don’t like let get to see
ช่างเถอะช่างมันช่างเถอะช่าง
Nobody don’t cry
อย่ากลายเป็นคนใจร้าย
ยังไม่สายเริ่มต้นอีกที
ฉันก็จะไม่สน่่คนที่มันไม่รัก
รูเอาไว้ว่าไม่แคร์หรอกครับ
อยู่คนเดียวยอมแล้วพอแล้ว
บ๊ายบายว่าหลาบ

( **, ** )
คอร์ด บ๊าย บาย – วงซีZEE
วงซีZEE
 โฆษณา