หน้าแรก » ป๊อบ ปภาดา » คอร์ดเพลง คนที่ใช่ สุดท้ายก็ไม่จริง – ป๊อบ ปภาดา

คอร์ดเพลง คนที่ใช่ สุดท้ายก็ไม่จริง – ป๊อบ ปภาดา

คอร์ดเพลง สุดท้ายก็ไม่จริง
ศิลปิน ป๊อบ ปภาดา
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง สุดท้ายก็ไม่จริง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


| Em D | C G | Em D | C | D |
| C D | Em Bm | Am D | Em D | Em |

Em 
เหมือนเป็นพรหม
ลิขิต
 
ที่
ขีดให้เราม
าเจอ
 
Em 
หมือนเป็นข้อเส
นอ 
 
ของหั
วใจ
 
ที่ต้อ
Am 
งการให้เรา
คู่กัน
 
แต่ควา
Bm 
มฝันก็พรากจา
Em 
กไป
 
อ้ายแ
อบคบหาปั
นใจให้ใค
รคนนั้น

Em 
จบแล้วควา
มฝัน 
 
นั
บวันก็ยิ่งห่า
งหาย
Em 
ยังกลับมาทำล
าย 
 
หั
วใจ
 
Am 
วามภักดีบ่เห
ลือ
 
ควา
Bm 
มเชื่อนับวั
Em 
นห่างไกล
บทสุดท้ายค
นพ่ายก็ต้องเดินจา
Em 
กไป

 
* คิดว่าคนที่
ใช่
 
แต่ต้องก
ลายเป็นคนไ
Em 
ม่จริง
 
อ้
ายยังมาทอด
ทิ้งให้น้องเดีย
วดาย
รักที่เคยไ
ว้ใจ
 
แต่สุ
Bm 
ดท้ายก็เห็นน้องเป็
Em 
นควาย
 
เสี
ยดายควา
มรักที่มี
Em 
ต่อกัน

 
ไม่อยากจ
Em 
ะคิดถึ
งวัน
 
ตอ
นนั้นที่เคยผู
กพัน
Em 
จบแล้วควา
มฝันที่เคย
มีเรา
Am 
บทสรุปผ
ลลัพธ์ 
 
 
Bm 
ที่ได้มาจา
Em 
กเขา
 
สุ
ดท้ายต้องเป็
นเราไม่ใช่ตั
Em 
วจริง

| C D | Em Bm | Am D | Em |
| C D | Em Bm | Am D | Em |

( * )

 
สุ
ดท้ายตัวขอ
งเรา..
 
ก็ต้องโดน..เข
Em 
าทิ้ง…

| Em D | C G | Em D | C | D | Em |

เนื้อเพลง สุดท้ายก็ไม่จริง
เหมือนเป็นพรหมลิขิต
ที่ขีดให้เรามาเจอ
เหมือนเป็นข้อเสนอ ของหัวใจ
ที่ต้องการให้เราคู่กัน
แต่ความฝันก็พรากจากไป
อ้ายแอบคบหาปันใจให้ใครคนนั้น

จบแล้วความฝัน นับวันก็ยิ่งห่างหาย
ยังกลับมาทำลาย หัวใจ
ความภักดีบ่เหลือ
ความเชื่อนับวันห่างไกล
บทสุดท้ายคนพ่ายก็ต้องเดินจากไป

* คิดว่าคนที่ใช่
แต่ต้องกลายเป็นคนไม่จริง
อ้ายยังมาทอดทิ้งให้น้องเดียวดาย
รักที่เคยไว้ใจ
แต่สุดท้ายก็เห็นน้องเป็นควาย
เสียดายความรักที่มีต่อกัน

ไม่อยากจะคิดถึงวัน
ตอนนั้นที่เคยผูกพัน
จบแล้วความฝันที่เคยมีเรา
บทสรุปผลลัพธ์ ที่ได้มาจากเขา
สุดท้ายต้องเป็นเราไม่ใช่ตัวจริง

( ดนตรี )

( * )

สุดท้ายตัวของเรา..
ก็ต้องโดนเขาทิ้ง…

คำร้อง ทำนอง – เอก ชัยยนันท์
เรียบเรียง – ประภาศักดิ์ ใจเที่ยง
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
ป๊อบ ปภาดา - คนที่ใช่ สุดท้ายก็ไม่จริง
 โฆษณา