คอร์ดเพลง คนที่ใช่ สุดท้ายก็ไม่จริง – ป๊อบ ปภาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง สุดท้ายก็ไม่จริง
ศิลปิน ป๊อบ ปภาดา
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง สุดท้ายก็ไม่จริง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


| Em D | C G | Em D | C | D |
| C D | Em Bm | Am D | Em D | Em |

Em 
เหมือนเป็นพรหม
D 
ลิขิต
 
ที่
C 
ขีดให้เราม
G 
าเจอ
 
Em 
หมือนเป็นข้อเส
D 
นอ 
 
ของหั
G 
วใจ
 
ที่ต้อ
Am 
งการให้เรา
D 
คู่กัน
 
แต่ควา
Bm 
มฝันก็พรากจา
Em 
กไป
 
อ้ายแ
C 
อบคบหาปั
D 
นใจให้ใค
B 
รคนนั้น

Em 
จบแล้วควา
D 
มฝัน 
 
นั
C 
บวันก็ยิ่งห่า
G 
งหาย
Em 
ยังกลับมาทำล
D 
าย 
 
หั
G 
วใจ
 
Am 
วามภักดีบ่เห
D 
ลือ
 
ควา
Bm 
มเชื่อนับวั
Em 
นห่างไกล
C 
บทสุดท้ายค
D 
นพ่ายก็ต้องเดินจา
Em 
กไป

 
* คิดว่าคนที่
C 
ใช่
 
แต่ต้องก
D 
ลายเป็นคนไ
Em 
ม่จริง
 
อ้
C 
ายยังมาทอด
D 
ทิ้งให้น้องเดีย
G 
วดาย
C 
รักที่เคยไ
D 
ว้ใจ
 
แต่สุ
Bm 
ดท้ายก็เห็นน้องเป็
Em 
นควาย
 
เสี
C 
ยดายควา
D 
มรักที่มี
Em 
ต่อกัน

 
ไม่อยากจ
Em 
ะคิดถึ
D 
งวัน
 
ตอ
C 
นนั้นที่เคยผู
G 
กพัน
Em 
จบแล้วควา
D 
มฝันที่เคย
G 
มีเรา
Am 
บทสรุปผ
D 
ลลัพธ์ 
 
 
Bm 
ที่ได้มาจา
Em 
กเขา
 
สุ
C 
ดท้ายต้องเป็
D 
นเราไม่ใช่ตั
Em 
วจริง

| C D | Em Bm | Am D | Em |
| C D | Em Bm | Am D | Em |

( * )

 
สุ
C 
ดท้ายตัวขอ
D 
งเรา..
 
ก็ต้องโดน..เข
Em 
าทิ้ง…

| Em D | C G | Em D | C | D | Em |

เนื้อเพลง สุดท้ายก็ไม่จริง
เหมือนเป็นพรหมลิขิต
ที่ขีดให้เรามาเจอ
เหมือนเป็นข้อเสนอ ของหัวใจ
ที่ต้องการให้เราคู่กัน
แต่ความฝันก็พรากจากไป
อ้ายแอบคบหาปันใจให้ใครคนนั้น

จบแล้วความฝัน นับวันก็ยิ่งห่างหาย
ยังกลับมาทำลาย หัวใจ
ความภักดีบ่เหลือ
ความเชื่อนับวันห่างไกล
บทสุดท้ายคนพ่ายก็ต้องเดินจากไป

* คิดว่าคนที่ใช่
แต่ต้องกลายเป็นคนไม่จริง
อ้ายยังมาทอดทิ้งให้น้องเดียวดาย
รักที่เคยไว้ใจ
แต่สุดท้ายก็เห็นน้องเป็นควาย
เสียดายความรักที่มีต่อกัน

ไม่อยากจะคิดถึงวัน
ตอนนั้นที่เคยผูกพัน
จบแล้วความฝันที่เคยมีเรา
บทสรุปผลลัพธ์ ที่ได้มาจากเขา
สุดท้ายต้องเป็นเราไม่ใช่ตัวจริง

( ดนตรี )

( * )

สุดท้ายตัวของเรา..
ก็ต้องโดนเขาทิ้ง…

คำร้อง ทำนอง – เอก ชัยยนันท์
เรียบเรียง – ประภาศักดิ์ ใจเที่ยง
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
ป๊อบ ปภาดา - คนที่ใช่ สุดท้ายก็ไม่จริง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend