คอร์ดเพลง รัตนา วงฟิวส์

  
Text   
คอร์ดเพลง รัตนา ศิลปิน วงฟิวส์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | E | D | E |

F#m 
นัตถิกัมมัง 
 
 
E 
สมะพะลัง
D 
แรงใดในโลก
E 
นี้เสมอด้วย
F#m 
แรงกรรมไม่มี

 
เธอจำเอา
Bm 
ไว้ทำอะไรกับ
C#m 
ฉันในชาตินี้
 
เธอจะได้
D 
รับกรรมนั้นอย่างแน่น
E 
อน

INSTRU | F#m | C#m | D E | A |
INSTRU | F#m | C#m | D E | A |

A 
มีนิทาน 
 
เรื่อง
C#m 
เล่าชาวบ้าน
 
ของช
D 
ายผู้น่าสงส
E 
ารคน
A 
นึง
 
เขามีลูก
F#m 
น้อยและภรรยา 
 
 
C#m 
รวมกันสี่คน
 
ลูกส
D 
องและภรร
E 
ยารวมทั้งเ
A 
ขา

 
เขา
F#m 
ทนทำงานเหน็ดเ
C#m 
หนื่อยเหมื่อยล้า
 
มีภรร
D 
ยาเหมือนนาง
E 
ฟ้าคอยเอา
A 
ใจ
 
เปรียบเหมือน
F#m 
ช้างเท้าหน้า
 
หา
C#m 
เงินมาให้ 
 
ให้ครอบค
D 
รัวอยู่บ
E 
ายกิน
A 
ดี

INSTRU | F#m | C#m | D E | A | E |

 
ด้วยใบหน้าส
A 
วยของ
C#m 
ภรรยา
D 
เพื่อนหมาย
E 
ตาจ้อง
A 
ชิม
 
มีเรื่องเข้า
F#m 
หูทุกวัน
C#m 
เวลา
 
ว่าภรร
D 
ยาเขาแ
E 
อบนอก
A 
ใจ

 
เขาไม่
F#m 
สนไม่เชื่อ 
 
เป็นไ
C#m 
ปไม่ได้
 
ภรร
D 
ยาเขาพูดน้
E 
อยร้อยมา
A 
ลัย
 
และไม่มี
F#m 
ทาง 
 
เธอจะหัก
C#m 
อกกันได้
 
เรารัก
D 
กันอีตา
E 
ยไม่มีไค
A 
รรู้

INSTRU | F#m | C#m | D E | A | E |

 
แล้ว
F#m 
มาวันหนึ่งเขามา
C#m 
ถึงหน้าบ้าน
 
เลิกจากทำง
D 
านเร็วกว่าทุก
E 
วันที่ผ่าน
A 
มา
 
เขาเลย
F#m 
ร้องเรียกชื่อว่าแม่
C#m 
รัตนา
 
ไซร้แกป
D 
ล่อยให้ลูกเ
E 
ล่นลำ
A 
พัง

 
เขาก็
F#m 
บ่นพึมพัมเดิน
C#m 
เข้าในบ้าน
 
ได้ยินเ
D 
สียงครวญค
E 
รางจากด้าน
A 
ใน
 
เขาเลย
F#m 
แง้มประตู 
 
โอ้แม่เจ้า
C#m 
โว้ยตกใจ
 
รัต
D 
นาภรร
E 
ยาเธอมี
A 
ชู้

 
ขอให้
D 
พระลงโ
E 
ทษคนนี้อย่า
A 
งหนัก
 
เพราะชีวิตจ
D 
ริงพี่ทำร้ายไ
E 
ครไม่ไ
A 
ด้
 
ตั้งใ
D 
จทำง
E 
านให้เธอยู่
C#m 
บายกิน
F#m 
บาย
 
รัต
D 
นาทำพี่ไ
E 
ด้ลง
A 
คอ

F#m 
นัตถิกัมมัง 
 
 
E 
สมะพะลัง
D 
แรงใดในโลก
E 
นี้เสมอด้วย
F#m 
แรงกรรมไม่มี

 
เธอจำเอา
Bm 
ไว้ทำอะไรกับ
C#m 
ฉันในชาตินี้
 
เธอจะได้
D 
รับกรรมนั้นอย่างแน่น
E 
อน

INSTRU | F#m | C#m | D E | A | ( 4 Times )

F#m 
นัตถิกัมมัง 
 
 
E 
สมะพะลัง
D 
แรงใดในโลก
E 
นี้เสมอด้วย
F#m 
แรงกรรมไม่มี..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รัตนา


นัตถิกัมมัง สมะพะลัง
แรงใดในโลกนี้เสมอด้วยแรงกรรมไม่มี

เธอจำเอาไว้ทำอะไรกับฉันในชาตินี้
เธอจะได้รับกรรมนั้นอย่างแน่นอน

( ดนตรี )

มีนิทาน เรื่องเล่าชาวบ้าน
ชายผู้น่าสงสารคนนึง
เขามีลูกน้อยและภรรยา รวมกันสี่คน
ลูกสองและภรรยารวมทั้งเขา

เขาทนทำงานเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยล้า
มีภรรยาเหมือนนางฟ้าคอยเอาใจ
เปรียบเหมือนช้างเท้าหน้า
หาเงินมาให้ ให้ครอบครัวอยู่บายกินดี

( ดนตรี )

ด้วยใบหน้าสวยของภรรยา
เพื่อนหมายตาจ้องชิม
มีเรื่องเจ้าชู้ทุกวันเวลา
ว่าภรรยาเขาแอบนอกใจ

เขาไม่สนไม่เชื่อ เป็นไปไม่ได้
ภรรยาเขาพูดน้อยร้อยมาลัย
และไม่มีทาง เธอจะหักอกกันได้
เรารักกันอีตายไม่มีไครรู้

( ดนตรี )

แล้วมาวันหนึ่งเขามาถึงหน้าบ้าน
เลิกจากทำงานเร็วกว่าทุกวันที่ผ่านมา
เขาเลยร้องเรียกชื่อว่าแม่รัตนา
ไซร้แกปล่อยให้ลูกเล่นลำพัง

เขาก็บ่นพึมพัมเดินเข้าในบ้าน
ได้ยินเสียงครวญครางจากด้านใน
เขาเลยแง้มประตู โอ้แม่เจ้าโว้ยตกใจ
รัตนาภรรยาเธอมีชู้

ขอให้พระลงโทษคนนี้อย่างหนัก
เพราะชีวิตจริงพี่ทำร้ายไครไม่ได้
ตั้งใจทำงานให้เธอยู่บายกินบาย
รัตนาทำพี่ได้ลงคอ

นัตถิกัมมัง สมะพะลัง
แรงใดในโลกนี้เสมอด้วยแรงกรรมไม่มี

เธอจำเอาไว้ทำอะไรกับฉันในชาตินี้
เธอจะได้รับกรรมนั้นอย่างแน่นอน

( ดนตรี )

นัตถิกัมมัง สมะพะลัง
แรงใดในโลกนี้เสมอด้วยแรงกรรมไม่มี

มิวสิควิดีโอ รัตนา วงฟิวส์

เพลง : รัตนา (คอร์ด)
ศิลปิน : วงฟิวส์
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ค่ายเพลงบ้านแหลมสตูดิโอ
คอร์ดเพลง รัตนา วงฟิวส์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend