คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก เอฟ เรวัตร

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก ศิลปิน เอฟ เรวัตร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A F#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A F#m | D E |
INTRO | A F#m | D | E |

A 
  เธอเดินจาก
F#m 
ฉันไป 
 
ในวันที่ใ
D 
จเธอนั้นต้
E 
องการ
A 
  หัวใจฉัน
F#m 
ร้าวร้าน 
 
มันทรม
D 
าน 
 
ให้ฉันต้องปว
E 
ดใจ
A 
  ในวันนี้ฉันได้
F#m 
พบเธอ 
 
อยากอิถ
D 
ามเธอให้คลา
E 
ยใจ
A 
  เธอยังรักกันเ
F#m 
หลยหม้าย 
 
บอกค
D 
วามในใจมาต
E 
รงๆ

 
หากเธอไม่
A 
รัก 
 
เธอก็
F#m 
บอก
 
หากเธอไม่ช
D 
อบ 
 
ให้บอกกันต
E 
รงๆ
 
หัวจิตหัวใ
A 
จ 
 
ฉันจะได้
F#m 
ปลง 
 
ไม่ต้องซื่อต
D 
รงกับเธอคน
E 
นี้
 
หากเธอยัง
A 
รัก 
 
เธอยัง
F#m 
ห่วง 
 
ให้เธอกลับ
D 
มาหาฉันได้ห
E 
ม้าย
 
ฉันจะรักเ
A 
ธอ 
 
จนถึงวัน
F#m 
ตาย 
 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.. 
 
 
E 
 
ว่ารักเธอคนเ
A 
ดียว 
 
 
E 

A 
  เวลาผ่านไ
F#m 
ปหลายวัน 
 
แต่ว่า
D 
ฉันยังเหมือนเ
E 
ดิม
A 
  ความรักที่
F#m 
มีให้เธอ 
 
ยังเหมือนเ
D 
ดิมไม่เปลี่ยนแปลง
E 
ไป
A 
  ในวันนี้ฉันได้
F#m 
พบเธอ 
 
อยากอิถ
D 
ามเธอให้คลาย
E 
ใจ
A 
  ว่ายังรักอยู่เ
F#m 
หลยหม้าย 
 
บอกค
D 
วามในใจมาต
E 
รงๆ

 
หากเธอไม่
A 
รัก 
 
เธอก็
F#m 
บอก
 
หากเธอไม่ช
D 
อบ 
 
ให้บอกกันต
E 
รงๆ
 
หัวจิตหัวใ
A 
จ 
 
ฉันจะได้
F#m 
ปลง 
 
ไม่ต้องซื่อต
D 
รงกับเธอคน
E 
นี้
 
หากเธอยัง
A 
รัก 
 
เธอยัง
F#m 
ห่วง 
 
ให้เธอกลับ
D 
มาหาฉันได้ห
E 
ม้าย
 
ฉันจะรักเ
A 
ธอ 
 
จนถึงวัน
F#m 
ตาย 
 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.. 
 
 
E 
 
ว่ารักเธอคนเ
A 
ดียว 
 
 
E 

INSTRU | A F#m | D E | ( 3 Times )
INSTRU | A F#m | D | E |

 
หากเธอไม่
A 
รัก 
 
เธอก็
F#m 
บอก
 
หากเธอไม่ช
D 
อบ 
 
ให้บอกกันต
E 
รงๆ
 
หัวจิตหัวใ
A 
จ 
 
ฉันจะได้
F#m 
ปลง 
 
ไม่ต้องซื่อต
D 
รงกับเธอคน
E 
นี้
 
หากเธอยัง
A 
รัก 
 
เธอยัง
F#m 
ห่วง 
 
ให้เธอกลับ
D 
มาหาฉันได้ห
E 
ม้าย
 
ฉันจะรักเ
A 
ธอ 
 
จนถึงวัน
F#m 
ตาย 
 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.. 
 
 
E 

 
หากเธอไม่
A 
รัก 
 
เธอก็
F#m 
บอก
 
หากเธอไม่ช
D 
อบ 
 
ให้บอกกันต
E 
รงๆ
 
หัวจิตหัวใ
A 
จ 
 
ฉันจะได้
F#m 
ปลง 
 
ไม่ต้องซื่อต
D 
รงกับเธอคน
E 
นี้
 
หากเธอยัง
A 
รัก 
 
เธอยัง
F#m 
ห่วง 
 
ให้เธอกลับ
D 
มาหาฉันได้ห
E 
ม้าย
 
ฉันจะรักเ
A 
ธอ 
 
จนถึงวัน
F#m 
ตาย 
 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.. 
 
 
E 
 
ว่ารักเธอคนเ
A 
ดียว

 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.
E 
..
 
ฉันรักเธอคนเ
A 
ดียว 
 
 
E 

OUTRO | A F#m | D E |
OUTRO | A F#m | D | E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่รักก็บอก


เธอเดินจากฉันไป ในวันที่ใจเธอนั้นต้องการ
หัวใจฉันร้าวร้าน มันทรมาน ให้ฉันต้องปวดใจ
ในวันนี้ฉันได้พบเธอ อยากอิถามเธอให้คลายใจ
เธอยังรักกันเหลยหม้าย บอกความในใจมาตรงๆ

หากเธอไม่รัก เธอก็บอก
หากเธอไม่ชอบ ให้บอกกันตรงๆ
หัวจิตหัวใจ ฉันจะได้ปลง ไม่ต้องซื่อตรงกับเธอคนนี้
หากเธอยังรัก เธอยังห่วง ให้เธอกลับมาหาฉันได้หม้าย
ฉันจะรักเธอ จนถึงวันตาย เธอรู้ตัวหม้าย..
ว่ารักเธอคนเดียว

เวลาผ่านไปหลายวัน แต่ว่าฉันยังเหมือนเดิม
ความรักที่มีให้เธอ ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไป
ในวันนี้ฉันได้พบเธอ อยากอิถามเธอให้คลายใจ
ว่ายังรักอยู่เหลยหม้าย บอกความในใจมาตรงๆ

หากเธอไม่รัก เธอก็บอก
หากเธอไม่ชอบ ให้บอกกันตรงๆ
หัวจิตหัวใจ ฉันจะได้ปลง ไม่ต้องซื่อตรงกับเธอคนนี้
หากเธอยังรัก เธอยังห่วง ให้เธอกลับมาหาฉันได้หม้าย
ฉันจะรักเธอ จนถึงวันตาย เธอรู้ตัวหม้าย..
ว่ารักเธอคนเดียว

( ดนตรี )

หากเธอไม่รัก เธอก็บอก
หากเธอไม่ชอบ ให้บอกกันตรงๆ
หัวจิตหัวใจ ฉันจะได้ปลง ไม่ต้องซื่อตรงกับเธอคนนี้
หากเธอยังรัก เธอยังห่วง ให้เธอกลับมาหาฉันได้หม้าย
ฉันจะรักเธอ จนถึงวันตาย เธอรู้ตัวหม้าย..

หากเธอไม่รัก เธอก็บอก
หากเธอไม่ชอบ ให้บอกกันตรงๆ
หัวจิตหัวใจ ฉันจะได้ปลง ไม่ต้องซื่อตรงกับเธอคนนี้
หากเธอยังรัก เธอยังห่วง ให้เธอกลับมาหาฉันได้หม้าย
ฉันจะรักเธอ จนถึงวันตาย เธอรู้ตัวหม้าย..
ว่ารักเธอคนเดียว

เธอรู้ตัวหม้าย.. ฉันรักเธอคนเดียว

มิวสิควิดีโอ ไม่รักก็บอก เอฟ เรวัตร

เพลง : ไม่รักก็บอก (คอร์ด)
ศิลปิน : เอฟ เรวัตร
เนื้อร้อง/ทำนอง : เรวัตร คะเชนทร์
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 0993747826
คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก เอฟ เรวัตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend