คอร์ดเพลง ลูกสาวคนคอน ออม เต็มชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง ลูกสาวคนคอน ศิลปิน ออม เต็มชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | F#m C#m |
INTRO | Bm E | A | E |

A 
ใส่เสื้อ คอกระเช้า สาวนุ่ง
E 
ผ้าถุง
 
ไม่
D 
สนเมืองกรุง 
 
ลูกทุ่งคือรา
A 
กเหง้า
 
โย
F#m 
คอนตั้งแต่เล็ก 
 
จนโตเป็น
C#m 
สาว
 
ผูก
Bm 
พันกับเรื่องร
E 
าว 
 
น้องลูกสาวคนค
A 
อน 
 
 
E 

 
งานเ
A 
รือนงานบ้าน 
 
น้องจัดการเป็
E 
นเพ
 
ลูกเ
D 
ขาลูกเล 
 
รักจริงเพแ
A 
น่นอน
 
ยีบ
F#m 
สามอำเภอ 
 
บอกให้
C#m 
เธอได้รู้
F#m 
ก่อน
 
คิดอี้
Bm 
จีบสาวค
E 
อน ที่หลับหัวนอน ต้อง
A 
มี

 
เหนือ  
D 
กลางตก ออก อีส
A 
าน
 
ประซาสัม
D 
พันธ์ 
 
ให้เที่ยวนคร
A 
ศรี
 
ฟังเ
D 
ว้าอีสาน 
 
เชิ้นเหนือ
C#m 
ไพเราะดี
 
กลางเ
Bm 
หน่อของ
E 
พี่ 
 
ฟังดูดีทิศประ
A 
จิม

 
ตะวันอ
D 
อกบอก 
 
ให้บ่าวมาต้า
 
สาวคอนพรรณ
A 
นา 
 
ชอบภาษาพี่บ่าว
 
แหลงก
D 
ลางหวานๆ 
 
น้องไม่หาน
C#m 
แหลงพี่
 
กลัวทอง
Bm 
แดงน้อง
E 
มี บัดสีพี่ อายหน้
A 
าแดง

 
สาวห
D 
นอมพร้อมสิ
A 
ชล
 
ท่าห
D 
ลา พรหมคีรี ลาน
A 
กา
D 
ถ้ำพรรณ
A 
รา 
 
มาทุ่งใ
E 
หญ่
D 
เฉลิม พิปูน บาง
A 
ขัน 
 
ว่า
D 
นั่นล่ะคือหัวไ
A 
ทร
 
ปาก
E 
นัง เมือง เชียรใหญ่ เชิญกด ถูกใ
A 
จทุกอำเภอ

D 
ฉวาง ข้างกลาง จุ
A 
ฬาภรณ์
 
หรือว่าช
D 
อบสาวร่อน 
 
นาบอนบ่าวชอ
A 
บม้าย
 
ซะอ
D 
วด ทุ่งสง นบ
C#m 
พิดำ 
 
จำได้
 
พระ
Bm 
พรหม 
 
สุดท้
E 
าย ครบแล้วใช่ ลูกสา
A 
วคอน

INSTRU | F#m | F#m | F#m | E |
INSTRU | A E/G# | F#m E | D E | A |

 
เหนือ  
D 
กลางตก ออก อีส
A 
าน
 
ประซาสัม
D 
พันธ์ 
 
ให้เที่ยวนคร
A 
ศรี
 
ฟังเ
D 
ว้าอีสาน 
 
เชิ้นเหนือ
C#m 
ไพเราะดี
 
กลางเ
Bm 
หน่อของ
E 
พี่ 
 
ฟังดูดีทิศประ
A 
จิม

 
ตะวันอ
D 
อกบอก 
 
ให้บ่าวมาต้า
 
สาวคอนพรรณ
A 
นา 
 
ชอบภาษาพี่บ่าว
 
แหลงก
D 
ลางหวานๆ 
 
น้องไม่หาน
C#m 
แหลงพี่
 
กลัวทอง
Bm 
แดงน้อง
E 
มี บัดสีพี่ อายหน้
A 
าแดง

 
สาวห
D 
นอมพร้อมสิ
A 
ชล
 
ท่าห
D 
ลา พรหมคีรี ลาน
A 
กา
D 
ถ้ำพรรณ
A 
รา 
 
มาทุ่งใ
E 
หญ่
D 
เฉลิม พิปูน บาง
A 
ขัน 
 
ว่า
D 
นั่นล่ะคือหัวไ
A 
ทร
 
ปาก
E 
นัง เมือง เชียรใหญ่ เชิญกด ถูกใ
A 
จทุกอำเภอ

D 
ฉวาง ข้างกลาง จุ
A 
ฬาภรณ์
 
หรือว่าช
D 
อบสาวร่อน 
 
นาบอนบ่าวชอ
A 
บม้าย
 
ซะอ
D 
วด ทุ่งสง นบ
C#m 
พิดำ 
 
จำได้
 
พระ
Bm 
พรหม 
 
สุดท้
E 
าย ครบแล้วใช่ ลูกสา
A 
วคอน

OUTRO | D A | F#m C#m | Bm E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลูกสาวคนคอน


ใส่เสื้อ คอกระเช้า สาวนุ่งผ้าถุง
ไม่สนเมืองกรุง ลูกทุ่งคือรากเหง้า
โยคอนแต่เล็ก จนโตเป็นเด็กสาว
ผูกพันกับเรื่องราว น้องลูกสาวคนคอน

งานเรือนงานบ้าน น้องจัดการเป็นเพ
ลูกเขาลูกเล รักจริงเพแน่นอน
ยีบสามอำเาอ บอกให้เธอรู้ก่อน
คิดอี้จีบสาวคอน ที่หลับหัวนอน ต้องมี

เหนือใต้ กลางตก ออก อีสาน
ประซาสัมพันธ์ ให้เที่ยวนครศรี
ฟังเว้าอีสาน เชิ้นเหนือพเราะดี
กลางเหน่อของพี่ ฟังดูดีทิศประจิม

ตะวันออกบอก ให้บ่าวมาต้า
สาวคอนพรรณนา ชอบภาษาพี่บ่าว
แหลงกลางหวานๆ น้องไม่หานแหลงพี่
กลัวทองแดงน้องมี บัดสีพี่ อายหน้าแดง

สาวหนอมพร้อมสิชล ท่าหลา พรหมคีรี
ลานกา ถ้ำพรรณรา มาทุ่งใหญ่
เฉลิม พิปูน บางขัน ว่านั่นล่ะหัวไทร ปากนัง
เมือง เชียรใหญ่ เชิญกด ถูกใจทุกอำเภอ

ฉวาง ข้างกลาง จุฬาภรณ์
หรือว่าชอบสาวร่อน นาบอนบ่าวชอบม้าย
ซะอวด ทุ่งสง นบพิดำ ยังจำได้ พระพรหม
สุดท้าย ครบแล้วใช่ ลูกสาวคอน

เหนือใต้ กลางตก ออก อีสาน
ประซาสัมพันธ์ ให้เที่ยวนครศรี
ฟังเว้าอีสาน เชิ้นเหนือพเราะดี
กลางเหน่อของพี่ ฟังดูดีทิศประจิม

ตะวันออกบอก ให้บ่าวมาต้า
สาวคอนพรรณนา ชอบภาษาพี่บ่าว
แหลงกลางหวานๆ น้องไม่หานแหลงพี่
กลัวทองแดงน้องมี บัดสีพี่ อายหน้าแดง

สาวหนอมพร้อมสิชล ท่าหลา พรหมคีรี
ลานกา ถ้ำพรรณรา มาทุ่งใหญ่
เฉลิม พิปูน บางขัน ว่านั่นล่ะหัวไทร ปากนัง
เมือง เชียรใหญ่ เชิญกด ถูกใจทุกอำเภอ

ฉวาง ข้างกลาง จุฬาภรณ์
หรือว่าชอบสาวร่อน นาบอนบ่าวชอบม้าย
ซะอวด ทุ่งสง นบพิดำ ยังจำได้ พระพรหม
สุดท้าย ครบแล้วใช่ ลูกสาวคอน

มิวสิควิดีโอ ลูกสาวคนคอน ออม เต็มชาติ

เพลง : ลูกสาวคนคอน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ออม เต็มชาติ
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน : 0621062146
คอร์ดเพลง ลูกสาวคนคอน ออม เต็มชาติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend