คอร์ดเพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย เบสท์ สิงห์มิวสิค

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย ศิลปิน เบสท์ สิงห์มิวสิค คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm A |
INTRO | G F#m | Em A |

D 
  เธอยกใจให้
A/C# 
เขาแล้ว
Bm 
  เธอยกให้ทั้งก
A 
ายและวิญญาณ
 
  
D 
ทั้งที่รู้ว่า
A/C# 
เขาไม่เคยต้องการ
Em 
  แต่เธอก็
A 
ยินดี
 
D 
  เธอยกมันให้
A/C# 
เขาแล้ว
Bm 
  เธอทุ่มเทให้เ
A 
ขาเลยเต็มที่
 
  
G 
ทั้งที่เขาไม่
F#m 
เห็นในความดี
Em 
  แต่เธอก็เ
A 
ต็มใจ

 
นี่หน่ะ
Bm 
หรือที่ใครเขา
F#m 
พูดกัน
 
ที่บอกว่า
G 
รักทำให้
A 
คนนั้นต
D 
าบอด
 
ทั้งที่
Bm 
เขาทำเธอเสีย
F#m 
ใจตลอด
 
แต่เธอพ
G 
ร้อมอภัยให้เ
A 
ขา

 
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จ
D 
ริงใจ 
 
เธอก็ยังจะเ
A 
ลือกเขา
 
ทำให้เธอนั้น
Bm 
มัวเมา 
 
ทำให้เธอ
A 
สับสน
 
เธอได้ห
G 
ลงเขาไปติดกับ
F#m 
รักที่มืดมน
 
ให้
Em 
เธอคิดได้สัก
A 
ที

 
ใครก็เตือนและค
D 
อยบอก 
 
เธอไม่เคยจ
A 
ะฟังเขา
 
แกล้งทำเป็นว่า
Bm 
หูเบา 
 
ทั้งที่เ
A 
ธอรู้
 
เธอนั้น
G 
รู้อยู่เต็มอก 
 
ว่า
F#m 
เขานั้นโกหก
 
แต่
Em 
เธอก็ยอมให้เ
A 
ขา 
 
ไม่อยากจะเ
D 
ชื่อเลย
A 
 
Bm 
 
A 

D 
  เธอให้เขาเป็นดั่ง
A/C# 
ความฝัน
Bm 
  ทั้งที่รู้เขาไม่เ
A 
คยเห็นความสำคัญ
 
  
D 
ของเธอเลย 
 
 
A/C# 
สักครั้ง
 
  แต่
Em 
เธอยังยืนยันจะเ
A 
ฝ้ารอ

 
นี่หน่ะ
Bm 
หรือที่ใครเขา
F#m 
พูดกัน
 
ที่บอกว่า
G 
รักทำให้
A 
คนนั้นต
D 
าบอด
 
ทั้งที่
Bm 
เขาทำเธอเสีย
F#m 
ใจตลอด
 
แต่เธอพ
G 
ร้อมอภัยให้เ
A 
ขา

 
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จ
D 
ริงใจ 
 
เธอก็ยังจะเ
A 
ลือกเขา
 
ทำให้เธอนั้น
Bm 
มัวเมา 
 
ทำให้เธอ
A 
สับสน
 
เธอได้ห
G 
ลงเขาไปติดกับ
F#m 
รักที่มืดมน
 
ให้
Em 
เธอคิดได้สัก
A 
ที

 
ใครก็เตือนและค
D 
อยบอก 
 
เธอไม่เคยจ
A 
ะฟังเขา
 
แกล้งทำเป็นว่า
Bm 
หูเบา 
 
ทั้งที่เ
A 
ธอรู้
 
เธอนั้น
G 
รู้อยู่เต็มอก 
 
ว่า
F#m 
เขานั้นโกหก
 
แต่
Em 
เธอก็ยอมให้เ
A 
ขา 
 
ไม่อยากจะเ
D 
ชื่อเลย
A 

INSTRU | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
ก็พึ่ง
Bm 
รู้ว่าอนุ
F#m 
ภาพแห่งรัก
 
มัน
G 
ร้ายแรงเ
A 
กินต้านทา
D 
นไหว
 
จากที่
Bm 
ฉันได้เคยนิ
F#m 
ยามเชื่อว่าเข้า
G 
ใจ
 
ที่จริงมันไม่ใช่เ
A 
ลย..

 
นี่หน่ะ
Bm 
หรือที่ใครเขา
F#m 
พูดกัน
 
ที่บอกว่า
G 
รักทำให้
A 
คนนั้นต
D 
าบอด
 
ทั้งที่
Bm 
เขาทำเธอเสีย
F#m 
ใจตลอด
 
แต่เธอพ
G 
ร้อมอภัยให้เ
A 
ขา

 
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จ
D 
ริงใจ 
 
เธอก็ยังจะเ
A 
ลือกเขา
 
ทำให้เธอนั้น
Bm 
มัวเมา 
 
ทำให้เธอ
A 
สับสน
 
เธอได้ห
G 
ลงเขาไปติดกับ
F#m 
รักที่มืดมน
 
ให้
Em 
เธอคิดได้สัก
A 
ที

 
ใครก็เตือนและค
D 
อยบอก 
 
เธอไม่เคยจ
A 
ะฟังเขา
 
แกล้งทำเป็นว่า
Bm 
หูเบา 
 
ทั้งที่เ
A 
ธอรู้
 
เธอนั้น
G 
รู้อยู่เต็มอก 
 
ว่า
F#m 
เขานั้นโกหก
 
แต่
Em 
เธอก็ยอมให้เ
A 
ขา 
 
ไม่อยากจะเ
D 
ชื่อเลย
A 
 
Bm 
 
A 

 
เธอนั้น
G 
รู้อยู่เต็มอก 
 
ว่า
F#m 
เขานั้นโกหก
 
แต่
Em 
เธอก็ยอมให้เ
A 
ขา 
 
ไม่อยากจะเ
D 
ชื่อเลย


เธอยกใจให้เขาแล้ว
เธอยกให้ทั้งกายและวิญญาณ
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่เคยต้องการ แต่เธอก็ยินดี
เธอยกมันให้เขาแล้ว
เธอทุ่มเทให้เขาเลยเต็มที่
ทั้งที่เขาไม่เห็นในความดี แต่เธอก็เต็มใจ

นี่หน่ะหรือที่ใครเขาพูดกัน
ที่บอกว่ารักทำให้คนนั้นตาบอด
ทั้งที่เขาทำเธอเสียใจตลอด
แต่เธอพร้อมอภัยให้เขา

ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จริงใจ เธอก็ยังจะเลือกเขา
ทำให้เธอนั้นมัวเมา ทำให้เธอสับสน
เธอได้หลงเขาไปติดกับรักที่มืดมน
ให้เธอคิดได้สักที

ใครก็เตือนและคอยบอก เธอไม่เคยจะฟังเขา
แกล้งทำเป็นว่าหูเบา ทั้งที่เธอรู้
เธอนั้นรู้อยู่เต็มอก ว่าเขานั้นโกหก
แต่เธอก็ยอมให้เขา ไม่อยากจะเชื่อเลย

เธอให้เขาเป็นดั่งความฝัน
ทั้งที่รู้เขาไม่เคยเห็นความสำคัญ
ของเธอเลยสักครั้ง แต่เธอยังยืนยันจะเฝ้ารอ

นี่หน่ะหรือที่ใครเขาพูดกัน
ที่บอกว่ารักทำให้คนนั้นตาบอด
ทั้งที่เขาทำเธอเสียใจตลอด
แต่เธอพร้อมอภัยให้เขา

ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จริงใจ เธอก็ยังจะเลือกเขา
ทำให้เธอนั้นมัวเมา ทำให้เธอสับสน
เธอได้หลงเขาไปติดกับรักที่มืดมน
ให้เธอคิดได้สักที

ใครก็เตือนและคอยบอก เธอไม่เคยจะฟังเขา
แกล้งทำเป็นว่าหูเบา ทั้งที่เธอรู้
เธอนั้นรู้อยู่เต็มอก ว่าเขานั้นโกหก
แต่เธอก็ยอมให้เขา ไม่อยากจะเชื่อเลย

ก็พึ่งรู้ว่าอนุภาพแห่งรัก
มันร้ายแรงเกินต้านทานไหว
จากที่ฉันได้เคยนิยามเชื่อว่าเข้าใจ
ที่จริงมันไม่ใช่เลย

นี่หน่ะหรือที่ใครเขาพูดกัน
ที่บอกว่ารักทำให้คนนั้นตาบอด
ทั้งที่เขาทำเธอเสียใจตลอด
แต่เธอพร้อมอภัยให้เขา

ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จริงใจ เธอก็ยังจะเลือกเขา
ทำให้เธอนั้นมัวเมา ทำให้เธอสับสน
เธอได้หลงเขาไปติดกับรักที่มืดมน
ให้เธอคิดได้สักที

ใครก็เตือนและคอยบอก เธอไม่เคยจะฟังเขา
แกล้งทำเป็นว่าหูเบา ทั้งที่เธอรู้
เธอนั้นรู้อยู่เต็มอก ว่าเขานั้นโกหก
แต่เธอก็ยอมให้เขา ไม่อยากจะเชื่อเลย

เธอนั้นรู้อยู่เต็มอก ว่าเขานั้นโกหก
แต่เธอก็ยอมให้เขา ไม่อยากจะเชื่อเลย

มิวสิควิดีโอ ไม่อยากจะเชื่อเลย เบสท์ สิงห์มิวสิค

เพลง : ไม่อยากจะเชื่อเลย (คอร์ด)
ศิลปิน : เบสท์ สิงห์มิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง : โก เอ้
เรียบเรียง : ณภัทร ศรีไชยวาน
ติดต่องานศิลปิน : 095-0566956
คอร์ดเพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย เบสท์ สิงห์มิวสิค
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend