คอร์ดเพลง แฟนบอล ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)

  
Text   
คอร์ดเพลง แฟนบอล ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)
คอร์ดเพลง แฟนบอล (soccer fan) ศิลปิน ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A C#m | D E |
INTRO | A C#m | D E |

A 
ไหนบอกว่า
C#m 
ฉันสำคัญ
D 
ที่สุด 
 
 
E 
 
บอกว่า
A 
ฉันคือคนใน
C#m 
ฝันที่เธอเฝ้
D 
าคอย 
 
 
E 
A 
ไหนบอกว่า
C#m 
ทุ่มหัวใจให้เกิ
D 
นร้อย 
 
 
E 
 
อยากจะ
A 
ใช้เวลากับ
C#m 
ฉันทุกวันทุก
D 
นาที 
 
 
E 

 
แต่
Bm 
ยังมีอะไร 
 
ที่
C#m 
เธอคลั่งไคล้
 
ไม่
D 
ค่อยเข้าใจหรอก
A 
ฉัน
 
ได้
Bm 
ยินว่าแมนยู 
 
ว่า
C#m 
ลิเวอร์พูล
 
ไม่
D 
รู้ทำไมถึงสำ
E 
คัญ

 
ก็ไหนว่าเ
A 
ป็นฉัน 
 
คน
C#m 
ในฝัน 
 
 
D 
 
เป็นคนสำ
E 
คัญเลย
 
แต่ตอ
A 
นนี้ 
 
ถูก
C#m 
ทอดทิ้ง 
 
 
D 
 
ไม่เป็นเหมือน
E 
ที่เคย
A 
อยู่ๆ 
 
หา
C#m 
ยไป 
 
ไม่
F#m 
เจอไม่แคร์ไ
D 
ปเฉยๆ 
 
 
A 
 
เธอห่างไปเ
E 
ลย 
 
ไปเชียร์ทีมใ
D 
นฝัน.. 
 
 
E 
 
แล้วคิดว่าฉันรู้สึกอย่างไร ?
 

INSTRU | A C#m | D E |
INSTRU | A C#m | D E |

A 
ไม่อยากมา
C#m 
จู้มาจี้มา
D 
ขี้บ่น 
 
 
E 
 
แต่ความน้อ
A 
ยใจตั้งกี่
C#m 
หนเริ่มปนด้วย
D 
น้ำตา 
 
 
E 
A 
ไม่เคยจะ
C#m 
ห้ามความชอบของเ
D 
ธอนะ 
 
 
E 
 
แค่อย่าเผ
A 
ลอลืมไปเลย
C#m 
ว่ามีกันและ
D 
กันอยู่ 
 
 
E 

 
แต่
Bm 
ยังมีอะไร 
 
ที่
C#m 
เธอคลั่งไคล้
 
ไม่
D 
ค่อยเข้าใจหรอก
A 
ฉัน
 
ได้
Bm 
ยินว่าแมนยู 
 
ว่า
C#m 
ลิเวอร์พูล
 
ไม่
D 
รู้ทำไมถึงสำ
E 
คัญ

 
ก็ไหนว่าเ
A 
ป็นฉัน 
 
คน
C#m 
ในฝัน 
 
 
D 
 
เป็นคนสำ
E 
คัญเลย
 
แต่ตอ
A 
นนี้ 
 
ถูก
C#m 
ทอดทิ้ง 
 
 
D 
 
ไม่เป็นเหมือน
E 
ที่เคย
A 
อยู่ๆ 
 
หา
C#m 
ยไป 
 
ไม่
F#m 
เจอไม่แคร์ไ
D 
ปเฉยๆ 
 
 
A 
 
เธอห่างไปเ
E 
ลย 
 
ไปเชียร์ทีมใ
D 
นฝัน.. 
 
 
E 
 
แล้วคิดว่าฉันรู้สึกอย่างไร?
 

A 
ที่ฉันต้องมาพูด 
 
ที่
F#m 
ฉันต้องมาถาม
 
เพราะเธอ
D 
ทำให้รู้สึก
E 
ซ้ำๆไง
 
ไอ้เ
A 
รื่องที่ว่าเล็ก 
 
ไอ้
F#m 
เรื่องที่ว่าน้อย
 
ถ้ามันบ่
D 
อยมันก็กลายเป็นความเ
E 
สียใจ

 
กับ
A 
สิ่งที่แสดง 
 
กับ
F#m 
สิ่งที่เธอทำ
 
มันตรงข้
D 
ามกับคำหวานที่
E 
พูดไว้
 
และ
A 
ที่ฉันต้องพูด 
 
และ
F#m 
ที่ฉันต้องถาม
 
เพราะอยากใ
D 
ห้มาช่วยกันทำความเ
E 
ข้าใจ
 
ให้สองเรา ยังข้างเคียงกันแบบนี้นานๆ ดีไหม ?
 

 
ก็ไหนว่าเ
A 
ป็นฉัน 
 
คน
C#m 
ในฝัน 
 
 
D 
 
เป็นคนสำ
E 
คัญเลย
 
แต่ตอ
A 
นนี้ 
 
ถูก
C#m 
ทอดทิ้ง 
 
 
D 
 
ไม่เป็นเหมือน
E 
ที่เคย
A 
อยู่ๆ 
 
หา
C#m 
ยไป 
 
ไม่
F#m 
เจอไม่แคร์ไ
D 
ปเฉยๆ 
 
 
A 
 
เธอห่างไปเ
E 
ลย 
 
ไปเชียร์ทีมใ
D 
นฝัน.. 
 
 
E 
 
แล้วคิดว่าฉันรู้สึกอย่างไร?
 

INSTRU | A C#m | D E |
INSTRU | A C#m | D E | A C#m |

D 
  เธอคิดว่า
E 
ฉันรู้สีกอะ
A 
ไร 
 
?


ไหนบอกว่าฉันสำคัญที่สุด
บอกว่าฉันคือคนในฝันที่เธอเฝ้าคอย
ไหนบอกว่าทุ่มหัวใจให้เกินร้อย
อยากจะใช้เวลากับฉันทุกวันทุกนาที

แต่ยังมีอะไร ที่เธอคลั่งไคล้ ไม่ค่อยเข้าใจหรอกฉัน
ได้ยินว่าแมนยู ว่าลิเวอร์พูล ไม่รู้ทำไมถึงสำคัญ

ก็ไหนว่าเป็นฉัน คนในฝัน เป็นคนสำคัญเลย
แต่ตอนนี้ ถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นเหมือนที่เคย
อยู่ๆหายไป ไม่เจอไม่แคร์ไปเฉยๆ
เธอห่างไปเลย ไปเชียร์ทีมในฝัน
แล้วคิดว่าฉันรู้สึกอย่างไร?

( ดนตรี )

ไม่อยากมาจู้มาจี้มาขี้บ่น
แต่ความน้อยใจตั้งกี่หนเริ่มปนด้วยนำ้ตา
ไม่เคยจะห้ามความชอบของเธอนะ
แค่อย่าเผลอลืมไปเลยว่ามีกันและกันอยู่

แต่ยังมีอะไร ที่เธอคลั่งไคล้ ไม่ค่อยเข้าใจหรอกฉัน
ได้ยินว่าแมนยู ว่าลิเวอร์พูล ไม่รู้ทำไมถึงสำคัญ

ก็ไหนว่าเป็นฉัน คนในฝัน เป็นคนสำคัญเลย
แต่ตอนนี้ ถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นเหมือนที่เคย
อยู่ๆหายไป ไม่เจอไม่แคร์ไปเฉยๆ
เธอห่างไปเลย ไปเชียร์ทีมในฝัน
แล้วคิดว่าฉันรู้สึกอย่างไร?

ที่ฉันต้องมาพูด ที่ฉันต้องมาถาม
เพราะเธอทำให้รู้สึกซ้ำๆไง
ไอ้เรื่องที่ว่าเล็ก ไอ้เรื่องที่ว่าน้อย
ถ้ามันบ่อยมันก็กลายเป็นความเสียใจ
กับสิ่งที่แสดง กับสิ่งที่เธอทำ
มันตรงข้ามกับคำหวานที่พูดไว้
และที่ฉันต้องพูด และที่ฉันต้องถาม
เพราะอยากให้มาช่วยกันทำความเข้าใจ
ให้สองเรา ยังข้างเคียงกันแบบนี้นานๆ ดีไหม?

ก็ไหนว่าเป็นฉัน คนในฝัน เป็นคนสำคัญเลย
แต่ตอนนี้ ถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นเหมือนที่เคย
อยู่ๆหายไป ไม่เจอไม่แคร์ไปเฉยๆ
เธอห่างไปเลย ไปเชียร์ทีมในฝัน
แล้วคิดว่าฉันรู้สึกอย่างไร?

( ดนตรี )

เธอคิดว่าฉันรู้สีกอะไร?

มิวสิควิดีโอ แฟนบอล ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)

เพลง : แฟนบอล (คอร์ด)
ศิลปิน : ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)
เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เรียบเรียง : ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
IG: @kaminkingsak

4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend