คอร์ดเพลง ผิดหน้าที่ (Responsibility) TIGGER (ทิกเกอร์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ผิดหน้าที่ (Responsibility) ศิลปิน TIGGER (ทิกเกอร์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A E F#m D C#m Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E | F#m D |

A 
  ชัดเจนอยู่แ
D 
ล้วเราเป็น
F#m 
อะไร
 
  แค่เพื่อนพี่น้
D 
องที่คอยห่วงใ
A 
 
  คือตำแห
E 
น่งที่เธอมอ
F#m 
บให้  
E 

A 
  ชัดเจนอยู่แ
E 
ล้วควรทำ
F#m 
อะไร
 
  ให้คำปรึก
D 
ษา 
 
ให้คำปลอบ
A 
ใจ
 
  และยิน
E 
ดีเมื่อเธอพบใ
F#m 
ครคนใ
E 
หม่

 
แต่ไม่
D 
รู้..ทำ
C#m 
ไม  ภายในใ
Bm 
จกลับยังเป็นอย่าง
E 
นี้

 
มีหน้า
A 
ที่เป็นแค่เพื่อนที่
E 
ดี
 
แต่ตอนสุด
F#m 
ท้ายผิดหน้าที่ทุก
E 
ที
 
หลงรักเ
D 
ธอไปทำ
C#m 
ไงดี 
 
ทำไ
Bm 
มถึงเป็นอย่าง
E 
นี้

 
มีหน้า
A 
ที่แค่ปรึกษาดู
E 
แล
 
แต่ห่วงใย
F#m 
เกินจนไม่มีข้อ
E 
แม้
 
ต้องขอโ
D 
ทษเธอไว้
C#m 
ตรงนี้
 
ความ
D 
รับผิดชอบหน้
E 
าที่ของฉัน
A 
ไม่มี

A 
  ก็คงต้องขอโทษเ
E 
ธอเอาไว้
F#m 
สักที
 
  ความรู้สึกที่
D 
มี it’s never meant to be
A 
  ได้แต่หวังว่าเ
E 
ธอ 
 
จะไม่ว่า
F#m 
อะไร 
 
ที่ฉันคิดไ
E 
กล

 
Could you just let me stay a
A 
round 
 
please?
E 
Could you just let me stay a
F#m 
round please?  
D 

 
เพราะว่าตัวของฉันเ
A 
องก็ไม่อยากจะคิดไ
E 
กล
 
กลัวต้องสูญเสียเธอไ
F#m 
ปแล้วจะทำอย่าง
E 
ไร

 
แต่ไม่
D 
รู้ทำ
C#m 
ไม  ภายในใ
Bm 
จกลับไม่เคยฟังเหตุ
E 
ผลกันเลย

 
มีหน้า
A 
ที่เป็นแค่เพื่อนที่
E 
ดี
 
แต่ตอนสุด
F#m 
ท้ายผิดหน้าที่ทุก
E 
ที
 
หลงรักเ
D 
ธอไปทำ
C#m 
ไงดี 
 
ทำไ
Bm 
มถึงเป็นอย่าง
E 
นี้

 
มีหน้า
A 
ที่แค่ปรึกษาดู
E 
แล
 
แต่ห่วงใย
F#m 
เกินจนไม่มีข้อ
E 
แม้
 
ต้องขอโ
D 
ทษเธอไว้
C#m 
ตรงนี้
 
ความ
D 
รับผิดชอบหน้
E 
าที่ของฉันไม่มี

Bm 
  ทั้งที่รู้ฉันควรทำอย่างไร
C#m 
  ทั้งที่รู้เธอสำคัญแค่ไหน
D 
  แต่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่มันไม่มี 
 
 
 

INSTRU | Bm | C#m | D | E | E |

 
มีหน้า
A 
ที่เป็นแค่เพื่อนที่
E 
ดี
 
แต่ตอนสุด
F#m 
ท้ายผิดหน้าที่ทุก
E 
ที
 
หลงรักเ
D 
ธอไปทำ
C#m 
ไงดี 
 
ทำไ
Bm 
มถึงเป็นอย่าง
E 
นี้

 
มีหน้า
A 
ที่แค่ปรึกษาดู
E 
แล
 
แต่ห่วงใย
F#m 
เกินจนไม่มีข้อ
E 
แม้
 
ต้องขอโ
D 
ทษเธอไว้
C#m 
ตรงนี้
 
ความ
D 
รับผิดชอบหน้
E 
าที่ของฉันไม่มี

INSTRU | A E | F#m E | D C#m |

 
ความ
Bm 
รับผิดชอบหน้า
E 
ที่ของฉันไม่มี..

OUTRO | A E | F#m E |
OUTRO | D C#m | D E C#/F F#m | A |


ชัดเจนอยู่แล้วเราเป็นอะไร
แค่เพื่อนพี่น้องที่คอยห่วงใย
คือตำแหน่งที่เธอมอบให้

ชัดเจนอยู่แล้วควรทำอะไร
ให้คำปรึกษา ให้คำปลอบใจ
และยินดีเมื่อเธอพบใครคนใหม่

แต่ไม่รู้ทำไม ภายในใจกลับยังเป็นอย่างนี้

มีหน้าที่เป็นแค่เพื่อนที่ดี แต่ตอนสุดท้ายผิดหน้าที่ทุกที
หลงรักเธอไปทำไงดี ทำไมถึงเป็นอย่างนี้
มีหน้าที่แค่ปรึกษาดูแล แต่ห่วงใยเกินจนไม่มีข้อแม้
ต้องขอโทษเธอไว้ตรงนี้ ความรับผิดชอบหน้าที่ของฉันไม่มี

ก็คงต้องขอโทษเธอเอาไว้สักที
ความรู้สึกที่มี it’s never meant to be
ได้แต่หวังว่าเธอ จะไม่ว่าอะไร ที่ฉันคิดไกล

Could you just let me stay around please?
Could you just let me stay around please?

เพราะว่าตัวของฉันเองก็ไม่อยากจะคิดไกล
กลัวต้องสูญเสียเธอ ไปแล้วจะทำอย่างไร

แต่ไม่รู้ทำไม ภายในใจกลับไม่เคยฟังเหตุผลกันเลย

มีหน้าที่เป็นแค่เพื่อนที่ดี แต่ตอนสุดท้ายผิดหน้าที่ทุกที
หลงรักเธอไปทำไงดี ทำไมถึงเป็นอย่างนี้
มีหน้าที่แค่ปรึกษาดูแล แต่ห่วงใยเกินจนไม่มีข้อแม้
ต้องขอโทษเธอไว้ตรงนี้ ความรับผิดชอบหน้าที่ของฉันไม่มี

ทั้งที่รู้ฉันควรทำอย่างไร
ทั้งที่รู้เธอสำคัญแค่ไหน
แต่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่มันไม่มี

( ดนตรี )

มีหน้าที่เป็นแค่เพื่อนที่ดี แต่ตอนสุดท้ายผิดหน้าที่ทุกที
หลงรักเธอไปทำไงดี ทำไมถึงเป็นอย่างนี้
มีหน้าที่แค่ปรึกษาดูแล แต่ห่วงใยเกินจนไม่มีข้อแม้
ต้องขอโทษเธอไว้ตรงนี้ ความรับผิดชอบหน้าที่ของฉันไม่มี

( ดนตรี )

ความรับผิดชอบหน้าที่ของฉันไม่มี..

มิวสิควิดีโอ ผิดหน้าที่ (Responsibility) TIGGER

เพลง : ผิดหน้าที่ (Responsibility) (คอร์ด)
ศิลปิน : TIGGER (ทิกเกอร์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Noth Getsunova
เรียบเรียง : Nache Chan, Noth Getsunova
IG: tiggertheriault

4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend